Hebrio 13

1Mifankatiava hatrany toy ny mpiray tampo ao amin'i Kristy. 2Tsarovy ny fampiantranoam-bahiny. Nisy tokoa izay mahavatra nanao izany ka hay anjely aza no nampandrosoiny nefa tsy fantany. 3Tsarovy ny voafonja, ka hevero ho toy ny miaraka voafonja aminy koa ny tenanareo; tsarovy ny ampahorîna, ka hevero ho toy ny ampahorîna tahaka azy ireo koa ny tenanareo. 4Aoka samy hanaja ny fanambadiana, ary aoka tsy hifanitsakitsaka ny mpivady; fa hohelohin'Andriamanitra ny mpijangajanga sy mpaka vadin'olona. 5Aza avela hahazo laka amin'ny fiainanareo ny fitiavam-bola; aoka ianareo hianina amin'izay anananareo, fa hoy Andriamanitra: "Tsy handao anao mihitsy Aho, ary tsy hahafoy anao velively." 6Ka dia sahintsika ny manao hoe: "Ny Tompo no mpanampy ahy, ka tsy hatahotra aho. Inona no ho azon'olona atao amiko?" 7Tsarovy ireo mpitarika anareo ara-pivavahana, izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo; hevero izay niafaran'ny fiainany ka alao tahaka ny finoany. 8I Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. 9Aza mety havilivilin'ny fampianarana samihafa tsy araka an'i Kristy ianareo; tsara manko raha ampaherezina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fonareo, fa tsy amina fitsipika momba ny hanina izay tsy mahasoa ireo mahavatra azy. 10Ireo mpanaraka fanompoam-pivavahana ao amin'ny toeram-pivavahana jiosy dia tsy mahazo mihinana amin'izay sorona atao eo amin'ny alitarantsika. 11Entin'ny mpisorombe ao amin'ny Toeramasina Indrindra ny ran'ny biby hatao sorona ho fanalana ny ota; fa ny fatin'ireo biby ireo kosa dia dorana any ivelan'ny toby. 12Izany koa no anton'ny nahafatesan'i Jesoa tany ivelan'ny tanàna, mba hanadio ny vahoaka amin'ny ra nafoiny. 13Aoka àry isika hivoaka ny toby hankeo amin'i Jesoa, ka hiara-mizaka aminy ny fandatsana nozakainy. 14Fa tsy manana tanàna maharitra eto an-tany isika; fa ilay tanàna ho avy no katsahintsika. 15Koa amin'ny alalan'i Jesoa aoka hatolotsika ho sorona ho an'Andriamanitra mandrakariva ny fideràntsika Azy, dia fiderana ventesin'ny molotr'ireo olona miaiky an'Andriamanitra ho Tompo. 16Aza hadinoina ny fanaovan-tsoa sy ny fifanampiana, fa sorona toy izany no sitrak'Andriamanitra. 17Manoava an'ireo mpitarika anareo ara-pivavahana, ka maneke azy. Fa ireo no miambina hatrany ny fanahinareo, toy ny olona mbola hampamoahin'Andriamanitra ny amin'izany. Raha manoa ianareo, dia amin'ny hafaliana no hanaovan'ireo ny raharahany; fa raha tsy manoa ianareo, dia amin'ny fisentoana no hanaovany azy ka tsy hahasoa anareo izany. 18Mivavaha ho anay; satria matoky izahay fa mahitsy fieritreretana, ka satrinay tokoa ny hanana fitondrantena tsara amin'ny zavatra rehetra. 19Iangaviako manokana ianareo hangataka amin'Andriamanitra mba hamerenany ahy faingampaingana atỳ aminareo. 20Andriamanitra dia efa nitondra an'i Jesoa Tompontsika hiala amin'ny fahafatesana, i Jesoa Tompontsika Izay Mpiandry lehibe miahy ny ondry noho ny ra nafoiny ho antoky ny Fanekempihavanana mandrakizay. 21Andriamanitra loharanon'ny fiadanana anie hahatonga anareo ho vonon-kanao ny asa soa rehetra mba hanatanterahanareo ny sitrapony; ka hataony ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy anie izay sitrany. Ho an'i Jesoa Kristy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amen. 22Mangataka aminareo aho, ry havana; raiso tsara izany lahateny fampaherezana izany, fa teny fohifohy ihany no andefasako azy an-tsoratra aminareo. 23Aoka ho fantatrareo fa efa afaka i Timôty havantsika, koa raha tàhiny tonga faingampaingana izy, dia hiaraka aminy hamangy anareo aho. 24Veloma any amin'izay rehetra mpitarika anareo ara-pivavahana sy any amin'ny havana rehetra iray finoana. Manao veloma anareo ny havana atỳ Italia. 25Homba anareo rehetra anie ny fahasoavan'Andriamanitra!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\