Hebrio 3

1Koa amin'izany, ry havana, efa voatokana ho an'Andriamanitra ianareo sady efa voaantsony hiombon'anjara amin'ny fiainana any an-danitra, ka diniho i Jesoa ilay irak'Andriamanitra sady Mpisorombe antoky ny finoana izay ekentsika. 2Fa i Jesoa dia nahatoky an'Andriamanitra teo amin'ny andraikitra nanendreny Azy, nahatoky tahaka an'i Mosesy izay voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo izy." 3Nefa mendri-boninahitra kokoa noho i Mosesy i Jesoa, satria ny mpanao trano dia mahazo haja bebe kokoa noho ny trano nataony. 4Ny trano rehetra manko dia nisy mpanao azy, fa Andriamanitra kosa no nanao ny zavatra rehetra. 5Ary i Mosesy dia nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo, araka ny maha mpanompo azy, ka natao hanambara ny zavatra izay holazain'Andriamanitra amin'ny ho avy. 6Fa i Kristy kosa dia nahatoky araka ny maha Zanaka Azy, ka mifehy ny tranon'Andriamanitra; ary dia isika izany tranon'Andriamanitra izany, raha mitana ny fahasahiana sy ny fanantenana ireharehantsika. 7Noho izany, araka izay lazain'ny Fanahy Masina hoe: "Anio, raha renareo ny feon'Andriamanitra, 8dia aza hamafisina ny fonareo, tahaka ny tamin'ny andro niodinan'ny razanareo tamin'Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny andro nakana fanahy Azy tany an-taniefitra. 9Tany no nakan'ny razanareo fanahy Ahy sy nizahany toetra Ahy, hoy Andriamanitra, na dia efa hitany aza ny asa vitako 10nandritra ny efapolo taona. Izany no nahatezitra Ahy tamin'ireo olona ireo, ka hoy Aho hoe: 'Maniasia lalandava ny fisainany; tsy nahafantatra ny lalako ireo.' 11Tezitra Aho ka nianiana hoe: Tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo!" 12Tandremo, ry havana, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. 13Fa aoka ianareo hifampirisika isan'andro, dieny mbola misy ny hoe "anio" lazain'ny Soratra Masina, mba tsy hisy ho voafitaky ny fahotana ianareo ka ho tonga mafy fo. 14Eny, efa tonga mpiombon-tsoa amin'i Kristy isika, raha tanantsika mafy hatramin'ny farany ny toky izay nananantsika hatrany am-boalohany. 15Izao no lazain'ny Soratra Masina: "Anio, raha renareo ny feon'Andriamanitra, dia aza hamafisina ny fonareo, tahaka ny tamin'ny niodinan'ny razanareo tamin'Andriamanitra." 16Iza moa ireo nandre ny feon'Andriamanitra nefa niodina taminy? Ireo rehetra nentin'i Mosesy niala tany Ejipta. 17Ary iza no nahatezitra an'Andriamanitra nandritra ny efapolo taona? Ireo nanota ka niampatrampatra tany an-taniefitra ny fatiny. 18Raha nianiana Andriamanitra nanao hoe: "Tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo", iza moa no lazainy? Ireo tsy nanaiky. 19Koa dia hitantsika fa tsy tafiditra ireo satria tsy nino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\