Hebrio 7

1Io Melkitsedeka io dia mpanjakan'i Salema ary mpisoron'ilay Andriamanitra avo indrindra. Fony i Abrahama niverina avy nandresy mpanjaka maro, dia i Melkitsedeka no nitsena azy sy nitsodrano azy; 2i Abrahama kosa nanome an'i Melkitsedeka ny ampahafolon'izay nananany rehetra. Ny hoe Melkitsedeka aloha dia midika ho "mpanjaka tia rariny"; ary izy koa dia mpanjakan'i Salema, izany hoe "Mpanjaka mitondra fiadanana." 3Tsy misy izay ahafantarana ny rain'i Melkitsedeka, na ny reniny, na izay tantaran-drazany ary tsy voalaza ny andro niandohany na ny fiafaran'ny fiainany; fa dia mitovy amin'ilay Zanak'Andriamanitra izy, ka mitoetra ho mpisorona mandrakizay. 4Hevero ny fahalehibiazan'i Melkitsedeka! Fa i Abrahama razambentsika dia nanome azy ny ampahafolon-kareny avy amin'ireo zavatra tsara indrindra azony babo tany amin'ny ady. 5Ireo mpisorona avy amin'ny taranak'i Levỳ no mahazo didy, araka ny lalàna, handray ny ampahafolon-karena amin'ny vahoaka Israely, izany hoe amin'ny mpiray firenena aminy, izay terak'i Abrahama ihany koa. 6Tsy mba taranak'i Levỳ i Melkitsedeka; nefa nandray ny ampahafolon-karen'i Abrahama izy ary dia nitsodrano an'ilay nahazo ny fampanantenàn'Andriamanitra. 7Ka tsy azo lavina fa izay mitsodrano dia lehibe noho ilay mandray tsodrano. 8Ny taranak'i Levỳ, izay mandray ny ampahafolon-karena, dia olon-ko faty ihany; fa i Melkitsedeka kosa dia ambaran'ny Soratra Masina fa velona. 9Azo lazaina aza fa, fony i Abrahama nandoa ny ampahafolon-kareny, dia anisan'ny nandoa koa i Levỳ izay rain'ny mpandray ampahafolon-karena. 10Fa na dia tsy mbola nateraka akory aza i Levỳ tamin'izay, dia efa tao amin'io razambeny io ihany raha nitsena an'i Abrahama i Melkitsedeka. 11Foto-javatra tamin'ny lalàna nomena ny vahoaka Israely ny fisoronan'i Levỳ. Koa raha nahatratra ny fanaperana tokoa ny fisoronan'i Levỳ, dia ho tsy nilaina intsony ny hisehoana Mpisorona anankiray hafa indray, dia Mpisorona araka ny fomban'i Melkitsedeka fa tsy tendrena araka ny fomban'i Aharôna; 12satria raha ovàna ny fisoronana, dia tsy maintsy misy koa fiovàn-dalàna. 13Ka ny Tompontsika, Izay iantefan'izany teny izany, dia hafa foko; ary tsy misy avy tamin'ny fokony mba nanao raharaha teo amin'ny alitara fisoronana. 14Eny, fantatra mazava tsara fa avy amin'ny fokon'i Joda no nipoiran'ny Tompontsika; ary izany foko izany, rehefa niteny momba ny mpisorona i Mosesy, dia tsy mba voatonony velively. 15Ary izao indray no vao mainka mampazava kokoa izany fiovàn-javatra izany: nisy Mpisorona hafa niseho, izay mitovy amin'i Melkitsedeka. 16Tsy lalàna amam-pitsipika araka ny fomban'olombelona no nahatonga Azy ho Mpisorona, fa herim-piainana tsy manam-pahataperana; 17satria izy no ijoroana ho vavolombelona hoe: "Ianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fomban'i Melkitsedeka." 18Koa izany no nahafoana ny didy taloha, noho izy nalemy sady tsy nahasoa. 19Ny lalànan'i Mosesy dia tsy nahatafita na inona na inona amin'ny fanaperana; fa naiditra kosa ny fanantenana tsara lavitra, izay ahazoantsika manatona an'Andriamanitra. 20Tao rahateo koa ilay fianianana nataon'Andriamanitra. Ireo mpisorona hafa dia tsy nombàm-pianianana no tonga mpisorona. 21Fa i Jesoa nombàm-pianianana no tonga Mpisorona, fony Andriamanitra nilaza taminy hoe: "Efa nianiana ny Tompo ka tsy hivadi-bolana: 'Ianao no Mpisorona mandrakizay.' " 22Izany no mahatonga an'i Jesoa ho antoky ny Fanekempihavanana tsara lavitra. 23Izao koa no fahasamihafana hita: marobe ireo mpisorona hafa, satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra; 24fa maharitra mandrakizay kosa i Jesoa ka tsy ifandimbiasana ny fisoronany. 25Noho izany, dia mahavonjy tanteraka ireo manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Izy, satria velona mandrakizay mba hangataka amin'Andriamanitra ho azy ireo. 26Eny, Mpisorombe natao ho antsika tokoa i Jesoa: masina, tsy misy faharatsiana na fahotana ao aminy, voasaraka tamin'ny mpanota ka nasandratra avo noho ny lanitra. 27Tsy mba tahaka ireo mpisorombe hafa Izy, ka tsy mila hanolotra sorona isan'andro ho fanalana ny fahotan'ny tenany aloha, vao ny an'ny vahoaka. Indray mandeha monja no nanoloran'i Jesoa sorona, dia tamin'ny nanolorany ny tenany. 28Olona zoim-pahalemena no voatendrin'ny lalànan'i Mosesy ho mpisorombe; fa ny teny ombàm-pianianana, izay notononin'Andriamanitra tatỳ aorian'ny lalàna, no nanendry ny Zanany ho Mpisorombe, dia ilay Zanany efa tonga amin'ny fanaperana mandrakizay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\