Hebrio 9

1Ny Fanekempihavanana voalohany dia nanana fitsipika momba ny fanompoam-pivavahana ary nanana Toeramasina tetỳ an-tany. 2Fa nisy tranolay voavoatra, dia ny tranolay voalohany izay antsoina hoe Toeramasina: tao no nisy ny fitoeran-jiro sy ny latabatra fametrahana ny mofo atolotra ho an'Andriamanitra. 3Tambadiky ny efitra lamba faharoa, dia nisy tranolay izay antsoina hoe Toeramasina Indrindra: 4tao no nisy ny alitara volamena fandoroana vovo-javamanitra ary ny vata mirakitra ny Fanekempihavanana, vata voapetaka takela-bolamena manontolo; ary tanatin'io vata io dia nisy ny siny volamena nitahirizana ny mana, ny tehin'i Aharôna izay nitsiry, ary ny vatofisaka nanoratana ny Fanekempihavanana. 5Teo ambonin'io vata io dia nisy sarina kerobima mamirapiratra izay nanaloka ny toerana fanaovana sorom-panonerana. Tsy ary voalaza amin'ny antsipiriany etoana ny zavatra rehetra! 6Rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia ao amin'ny tranolay voalohany no idiran'ny mpisorona mandrakariva hanefa ny fanompoam-pivavahana; 7fa ao amin'ny tranolay faharoa kosa dia ny mpisorombe irery ihany no miditra ao indray mandeha isan-taona, sady mitondra ram-biby hatolony an'Andriamanitra ho fanalana ny hadisoana tsy nahy vitan'ny tenany sy vitan'ny vahoaka. 8Ahariharin'ny Fanahy Masina amin'izany fa tsy mbola naseho ny lalana mankany amin'ny Toeramasina Indrindra, raha mbola ao koa ilay tranolay voalohany. 9Izany dia fanoharana tandrifin'izao andro ankehitriny izao, ka manambara fa ny fanatitra aman-tsorona, atolotra araka izany fomba izany, dia tsy mahalavorary ny fieritreretan'ny olona manao fanompoam-pivavahana. 10Zavatra momba ny hanina sy ny fisotro ary ny fidiovana samihafa ireo, dia fitsipika ivelambelany ihany izay voadidy hatao mandra-piavin'ny fotoanandro hanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. 11Fa tonga kosa i Kristy ho Mpisorombe ny amin'ny zava-tsoa efa tanteraka ankehitriny. I Kristy dia namakivaky tranolay lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy nataon'olombelona ka tsy mba isan'izao zavaboaary izao. 12Indray mandeha monja no nidirany tao amin'ny Toeramasina Indrindra, dia ampy; ary tsy mba ran'osilahy na ran-janakomby no nentiny hatolotra, fa ny ra nafoin'ny tenany no nentiny hatolotra ka nahazoany fanavotana mandrakizay ho antsika. 13Na dia ny ran'osilahy sy ny ran'ombilahy ary ny lavenom-bantotr'ombivavy nodorana aza, rehefa afafy amin'ny olona voaloto, dia manadio azy ho afaka amin'ny fahalotoana ivelany; 14vao mainka ny ran'i Kristy no hanadio ny fieritreretantsika; fa tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina Izay velona mandrakizay no nanoloran'i Kristy ny tenany ho sorona tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra; ka ny rany dia manadio ny fieritreretantsika ho afaka amin'ireo asa mitondra fahafatesana, mba hanompoantsika an'ilay Andriamanitra velona. 15Ary noho izany, dia mpanalalana amina Fanekempihavanana Vaovao i Kristy, mba hahazoan'ireo voaantson'Andriamanitra ny lova mandrakizay efa nampanantenainy ho an'ny vahoakany. Tanteraka izany rehefa niharan'ny fahafatesana i Kristy mba hanavotra ny olona amin'ny fahotana vitany tamin'ny andron'ilay Fanekempihavanana voalohany. 16Raha misy didim-pananana, dia ilaina hoporofoina fa maty tokoa ilay nanao izany didim-pananana izany. 17Satria tsy manan-kery ny didim-pananana raha mbola velona ilay nanao azy; fa manan-kery kosa izy, rehefa maty ilay nanao azy. 18Koa, na ilay Fanekempihavanana voalohany aza, dia tsy nosantarina raha tsy tamin'ny ra nafafy. 19Fa nolazain'i Mosesy tamin'ny vahoaka manontolo aloha ny didy rehetra araka ny lalàna; avy eo dia nalainy ny ran-janakomby sy ny ran'osilahy nampiana rano, ka nafafiny tamin'ny bokin'ny lalàna sy tamin'ny vahoaka manontolo; ravina hisôpa sy volonondry mena no namafazany izany. 20Nandritra ny fafy ra, dia hoy i Mosesy hoe: "Ity no ra iorenan'ny Fanekempihavanana izay nodidian'Andriamanitra harahinareo." 21Nofafazan'i Mosesy ra toy izany koa ny tranolay sy ireo fanaka rehetra fampiasa amin'ny fanompoam-pivavahana. 22Araka ny lalàna, dia saika diovina amin'ny ra avokoa ny zavatra rehetra; ary tsy voavela ny fahotana, raha tsy misy ra afafy. 23Koa toy izany no tsy maintsy nanadiovana ireo zavatra sarintsarin'ny any an-danitra ireo; fa ny tenan'ny zavatra any an-danitra kosa nodiovina tamina sorona tsara lavitra. 24Fa ny Toeramasina nataon'olombelona, izay sarintsarin'ny tena izy, no nidiran'i Kristy; fa ny lanitra mihitsy no nidirany mba hahazoany ankehitriny mangataka amin'Andriamanitra ho antsika. 25Ny mpisorombe jiosy dia niditra tao amin'ny Toeramasina Indrindra isan-taona nitondra ram-biby; i Kristy kosa tsy niditra tao an-danitra mba hanolotra ny tenany matetika; 26raha izany, dia tsy maintsy ho nijaly matetika Izy hatrizay nahariana an'izao tontolo izao. Fa niseho indray mandeha monja Izy tamin'izao andro tena farany izao, mba hanaisotra ny ota tamin'ny nanolorany tena ho sorona. 27Tendry ho an'ny olona tokoa ny ho faty indray mandeha, ary avy eo dia hotsarain'Andriamanitra izy; 28toy izany koa i Kristy: voatolotra ho sorona indray mandeha monja Izy, mba hanesorana ny otan'ny besinimaro. Hiseho fanindroany Izy, kanefa tsy hanaisotra ota intsony amin'izay fa hamonjy an'ireo miandry Azy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\