Jakôba 1

1Avy amiko Jakôba ity taratasy ity, dia izaho mpanompon'Andriamanitra sady mpanompon'i Jesoa Kristy Tompo. Miarahaba anareo vahoakan'Andriamanitra rehetra miely patrana eran-tany aho. 2Ry havako, ataovy ho tretrika tokoa ny tenanareo raha ifandafaran'ny fitsapana samihafa; 3satria fantatrareo fa ny fisedrana ny finoanareo dia mahatonga faharetana. 4Ary aoka ny faharetanareo homban'asa tanteraka mba ho lavorary sy tonga ohatra ianareo, ka tsy ho orin-javatra na amin'inona na amin'inona. 5Kanefa raha misy aminareo tsy manam-pahendrena, dia aoka izy hangataka amin'Andriamanitra fa homeny; satria manome malalaka ho an'ny olona rehetra Andriamanitra sady tsy mba mandatsa. 6Tsy maintsy mino tsara anefa izy rehefa mangataka, fa tsy hiahanahana; satria izay miahanahana dia toy ny alon-dranomasina tsofin'ny rivotra sy atopatopany. 7Aoka tsy hanampo handray zavatra avy amin'ny Tompo ny olona toy izany, 8fa miroa saina sady mivadibadika amin'ny fiaimpiainany rehetra. 9Aoka Andriamanitra manandratra azy no hataon'ny havana mahantra ho reharehany; 10ary aoka Andriamanitra mampietry azy no hataon'ny havana mpanankarena ho reharehany, satria hihelina toy ny vonin'ireo ahitra eny an-tsaha ny mpanankarena. 11Eny, niposaka ny masoandro ombàn'ny hafanana migaingaina, dia nampalazo ny ahitra; ka nihintsana ny voniny ary levona ny hatsaran-tarehiny. Dia toy izany koa ny mpanankarena: ho levona eo anivon'ny lahasany izy. 12Sambatra ny olona izay maharitra ny fitsapana; fa rehefa voasedran'izany izy, dia ny fiainana efa nampanantenain'Andriamanitra ireo tia Azy no horaisiny ho satroboninahi-pandresena. 13Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe: "Andriamanitra no maka fanahy ahy"; satria tsy mba mety alaim-panahy hanao ratsy Andriamanitra sady tsy mba maka fanahy olona. 14Fa samy alaim-panahy ny olona, rehefa mitaona azy sy mitady hamandrika azy ny filàndratsiny; 15ka rehefa eken'ny olona ny filàndratsy, dia miteraka ota; ary rehefa mahazo bahana tanteraka ny ota, dia miteraka fahafatesana ara-panahy. 16Aza mamita-tena, ry havako malala: 17ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana lavorary rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'Andriamanitra Ray, mpahary ny fanazavana eny amin'ny habakabaka, Ilay tsy manam-piovaovana ary tsy misy aloka avy amin'ny fihodinana. 18Sitrapon'Andriamanitra Ray no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana, mba ho santa-bokatra atolotra Azy eo amin'ny samy zavaboaariny isika. 19Efa fantatrareo izany, ry havako malala; kanefa aoka ny isam-batan'olona samy ho dodona hihaino fa tsy ho maimaika hiteny na halaky tezitra, 20satria ny olona tezitra tsy mahefa izay marina soritan'Andriamanitra. 21Noho izany, ario avokoa ny fahalotoana sy ny haratsiam-panahy rehetra; raiso amin'ny fahalemem-panahy ny teny ambolen'Andriamanitra ao anatinareo sady mahavonjy ny tenanareo. 22Aoka ianareo ho mpanatanteraka ny tena, fa tsy ho mpihaino fotsiny, ka mamita-tena. 23Satria raha misy olona mpihaino ny teny, nefa tsy mpanatanteraka, dia tahaka ny mijery ny tarehiny ao anaty fitaratra: 24eny, mahita ny tena endriny izy, dia lasa ka hadinony miaraka amin'izay ny toe-tarehiny. 25Fa izay fatra-pandinika ny lalàna lavorary, dia ny lalàna mitondra fahafahana, ka maharitra amin'izany ary tsy ho mpihaino manadino fa mpanatanteraka an'asa, dia ho sambatra izy amin'izay asa tanterahiny. 26Raha misy manao ny tenany ho mpivavaka saingy tsy mahafehy ny lelany, dia mamita-tena ka zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. 27Fa amin'Andriamanitra Ray ny fivavahana madio sy tsy misy tsiny dia izao: ny miahy ny kamboty sy ny mpitondratena amin'ny fahoriana mahazo azy ary ny miaro tena tsy ho voapentimpentin' izao tontolo izao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\