Jakôba 3

1Ry havako, aza dia maro loatra no te ho mpampianatra, satria fantatrareo fa hotsaraina mafy kokoa izahay mpampianatra. 2Eny, diso amin'ny zavatra maro isika rehetra; fa raha misy olona tsy diso mihitsy amin'ny teny, dia tanteraka izy, ka mahafehy ny tenany manontolo koa. 3Asiantsika lamboridy ny vavan-tsoavaly mba hanoavan'ny soavaly antsika; ary dia voataritsika ny tenany manontolo. 4Jereo koa ny sambo: na lehibe aza ireny ka entin'ny rivotra mahery, dia voatariky ny fanamory kely hankany amin'izay itiavan'ny mpanamory hitondrana azy. 5Dia toy izany koa ny lela: kely izy eo amin'ireo zavatra anisan'ny tena, nefa mirehaka ho mahefa zava-baventy. Saino fa pitik'afo tsy toy inona dia afa-mampirehitra alabe. 6Tahaka ny afo ny lela: manjary fototry ny faharatsiana tsy hita lany izy eo anivon'ireo zavatra anisan'ny tenantsika; mandoto ny tenantsika manontolo izy, ka sady mandrehitra afo eo amin'ny fizotran'ny fiainantsika no arehitry ny afo avy amin'ny lohasahan'afo. 7Folahin'ny olombelona daholo ny karazam-bibidia sy ny karazam-borona mbamin'ny biby mandady amin'ny tany sy ny zava-miaina any an-dranomasina, ary dia voafolany avokoa. 8Fa tsy misy olombelona na iray aza efa nahafolaka ny lela: zava-dratsy saro-pehezina ny lela sady feno poizina mahafaty. 9Izy no ankalazantsika an'ilay Tompo sady Ray, ary izy koa no anozonantsika ny olona izay noarîna araka ny endrik'Andriamanitra: 10vava iray ihany no ivoahan'ny teny fankalazana sy fanozonana. Ry havako, tsy mety ny toy izany! 11Misy ve vavan-doharano manao indray mamoaka rano mamy sy rano mangidy? 12Ny aviavy ve, ry havako, mety hamoa ôliva, na ny voaloboka hamoa aviavy? Koa ny loharano masira tsy mety hanome rano mamy. 13Misy hendry sy manan-tsaina ve aminareo? Aoka hasehony amin'ny fitondrantena tsara fa ny halemem-panahy, vokatry ny fahendrena, no manenika ny asa ataony. 14Raha misy fialonana mangidy sy fifampiandaniana ao am-ponareo, dia aza mirehareha ianareo ary aza mandainga manohitra ny marina. 15Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony fa araka ny etỳ an-tany sy araka ny maha olombelona ary avy amin'ny demony; 16satria izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mbamin'ny asa ratsy isan-karazany. 17Fa ny fahendrena avy any ambony dia voalohany indrindra madio, ary koa tia fihavanana, mandefitra, mora ifampiraharahana, be famindrampo sady mahavokatra asa soa, tsy miangatra, tsy mihatsaravelatsihy. 18Izay mampanjaka fihavanana dia mamafy amim-pihavanana, ary dia ny rariny no vokatra azony.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\