Jakôba 4

1Avy aiza moa ireo ady sy fifandirana eo aminareo? Ny fototr'ireny dia ny filàndratsinareo, filàndratsy izay miady ao amin'ny tenanareo. 2Mitsiriritra zavatra ianareo nefa tsy mahazo, dia mamono olona; maniry mafy hanan-javatra ianareo nefa tsy afaka manana, dia mifanditra sy miady. Tsy manana ianareo, satria tsy mangataka amin'Andriamanitra; 3mangataka amin'Andriamanitra ianareo nefa tsy mahazo, satria ratsy fangataka: izay hiaranan'ny filàndratsinareo no angatahinareo. 4Olona mivadika amin'Andriamanitra ianareo! Tsy fantatrareo ve fa izay misakaiza amin'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra? Koa na iza na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao, dia mampahatonga ny tenany ho fahavalon'Andriamanitra. 5Aza heverinareo fa tsy misy antony ny tenin'ny Soratra Masina hoe: "Feno faniriana mirehidrehitra ny fanahy izay napetrak'Andriamanitra ao anatintsika." 6Manome antsika fahasoavana lehibe lavitra anefa Andriamanitra, satria hoy ny Soratra Masina: "Toherin'Andriamanitra ny mpiavonavona, fa omeny fahasoavana kosa ny manetry tena." 7Koa maneke an'Andriamanitra ianareo; ary manohera ny devoly, dia handositra lavitra anareo izy. 8Manatòna an'Andriamanitra, dia hanatona anareo Izy. Sasao ny tananareo, ry mpanota; ary diovy ny fonareo, ry mpiroa fo. 9Malahelova, mitomania ary midradradradrà; aoka hody fitomaniana ny fihomehezanareo ary hody alahelo ny fifalianareo. 10Manetre tena eo anatrehan'ny Tompo, dia hanandratra anareo Izy. 11Aza mifanaratsy, ry havana! Izay manaratsy ny havana iray finoana na manameloka azy dia sady manaratsy no manameloka ny lalàna. Ka raha manameloka ny lalàna ianao, dia tsy mpanatanteraka ny lalàna fa mpitsara azy. 12Andriamanitra anefa no hany mpanome ny lalàna sady mpitsara; Izy no hany mahavonjy sy mahavery. Fa iza kosa ianao no manameloka ny namanao? 13Mihainoa ahy izao ianareo manao hoe: "Anio na rahampitso dia hankany Ananona izahay, handany iray taona any ka hivarotra sy hahazo vola." 14Tsy fantatrareo izay hanjo ny ainareo rahampitso! Toy ny etona kely miserana vetivety ianareo, avy eo dia manjavona. 15Aleo ianareo manao hoe: "Raha sitrapon'ny Tompo ka velona aina, dia hataonay izao na izatsy"; 16fa izao ianareo dia sahy mirehareha sy mandoka tena; ratsy avokoa ny fireharehana toy izany. 17Koa izay mahalala ny tsara tokony hatao nefa tsy manao, dia manota.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\