Jakôba 5

1Mihainoa ahy izao ianareo mpanankarena! Mitomania sy mitolokoa noho ny loza midona aminareo. 2Ny harenareo efa lo ary ny fitafianareo efa lanin'ny kadradraka. 3Ny volamena sy volafotsinareo efa harafesina, ary ny harafesiny dia vavolombelona hiampanga anareo sady handany ny nofonareo toy ny afo. Izao efa andro farany izao no nanangonanareo harena. 4Tsy voaloanareo akory ny karaman'ireo mpiasa nijinja ny taninareo, ka mitaraina ireo; ary ny fitarainan'ireo mpijinja dia efa mby ao an-tsofin'ny Tompon'izao rehetra izao. 5Niampoka ny soa sady niliba ianareo fahavelonareo tetỳ an-tany, ka dia efa nanatavy tena mba hajedaka amin'ny andro voatendry. 6Nohelohinareo ny olo-marina sady novonoinareo, nefa tsy manohitra anareo. 7Koa mahareta tsara àry, ry havana, mandra-piavin'ny Tompo. Jereo ny mpamboly miandry amim-paharetana izay vokatra sarobidy havoakan'ny tany, ka maharitra mandra-pahazony ny oram-pararano sy ny oran-dohataona. 8Mahareta koa ianareo; aoka ho feno herimpo, fa efa mby akaiky ny fiavian'ny Tompo. 9Aza mifampimonomonona ianareo, ry havana, mba tsy hanamelohan'Andriamanitra anareo. Indro ny mpitsara efa mijoro eo am-baravarana. 10Ry havana, aoka ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no hataonareo filamatry ny fifandeferana sy faharetana. 11Indro ataontsika hoe sambatra izay manam-paharetana. Efa renareo ny faharetan'i Jôba, ary fantatrareo izay nataon'ny Tompo ho azy tamin'ny farany, satria be fiantra sy be indrafo ny Tompo. 12Ary indrindra indrindra, ry havako, aza mianiana mihitsy ianareo, na amin'ny lanitra, na amin'ny tany, na amin'ny zavatra hafa; fa aoka hanao "eny" ianareo rehefa manaiky, ary hanao "tsia" rehefa mandà, fandrao hihatra aminareo ny fanamelohan'Andriamanitra. 13Misy ory ve ianareo? Aoka izy hivavaka. Misy finaritra ve? Aoka izy ho velon-kira fiderana. 14Misy marary ve ianareo? Aoka izy hampiantso ireo loholom-piangonana hivavaka eo aminy sady hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo? 15Fa izany vavaka izany, rehefa atao amim-pinoana, dia hahavonjy ilay marary: hositranin'ny Tompo izy ary, raha nanota, dia havela ny helony. 16Koa mieke heloka ianareo samy ianareo, ary mifampivavaha mba hahasitrana anareo; fa mahery fiasa tokoa ny fivavaky ny olo-marina. 17Olona tahaka antsika izao ihany i Elià; fa nivavaka mafy izy mba tsy hilatsahan'ny ranonorana amin'ny tany, dia tsy nilatsaka ny ranonorana telo taona sy tapany; 18ary nivavaka indray izy, dia nandatsaka ranonorana ny lanitra, ka nahavokatra ny tany. 19Ry havako, raha sendra misy aminareo miala amin'ny marina, ka misy mamerina azy, 20dia izao no tsarovy: izay namerin-dalana ny mpanota hiala amin'ny fahadisoany, dia namonjy ny fanahin'izany mpanota izany tsy ho faty sady mikosoka ny fahotana maro miavosa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\