Joany 10

1--Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay tsy miditra amin'ny vavahady mankao amin'ny valan' ondry, fa mananika ny fefy, dia mpangalatra sy jiolahy; 2fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. 3Ny mpiandry no vohan'ny mpiambina vavahady; ary ny ondry mihaino ny feon'ny mpiandry izay miantso ny ondriny araka ny anarany avy sy mamoaka azy. 4Rehefa tafavoakany avokoa ny ondriny, dia lasa izy mialoha azy; ary manaraka azy ny ondriny, satria mahalala ny feony. 5Ny vahiny kosa tsy mba harahin'ny ondry fa handosirany, satria tsy fantany ny feon'ireo vahiny. 6Izany fanoharana izany dia nolazain'i Jesoa tamin'ireo Jiosy, kanefa tsy azon-dry zareo ny zavatra noresahiny taminy. 7Dia hoy indray i Jesoa: --Lazaiko marina dia marina aminareo fa Izaho no vavahadin'ny ondry. 8Mpangalatra sy jiolahy avokoa izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. 9Izaho no vavahady: raha amin'ny alalako no idiran'ny ondry, dia hovonjena izy ary ho afa-miditra sy mivoaka ny vala sady hahita tanim-bilona. 10Ny mpangalatra dia tsy tonga raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho kosa no tonga dia ny hahavelona aina ny ondry ary hahavelona aina azy tsy misy fetra. 11Izaho no Mpiandry tsara. Ny Mpiandry tsara no manolotra ny ainy hamonjena ny ondry. 12Ny mpikarama kosa, noho izy tsy mpiandry sady tsy tompon'ny ondry, dia mandao ny ondry sy mandositra raha vao mahita ny amboadia tamy; ka ny amboadia no misambotra ny ondry sy mampihahaka azy. 13Ny mpikarama no mandositra, dia satria mpikarama izy ka tsy raharahainy akory ny ondry. 14Izaho no Mpiandry tsara: fantatro ny ondriko ary ny ondriko mahafantatra Ahy, 15tahaka ny ahafantaran'ny Ray Ahy sady ahafantarako ny Ray; ary manolotra ny aiko Aho hamonjena ny ondry. 16Manana ondry hafa izay tsy avy amin'ity vala ity aho; ireny koa dia tsy maintsy tarihiko, ka hihaino ny feoko ary ho tonga andiany tokana entin'ny mpiandry tokana. 17Ny itiavan'ny Ray Ahy dia satria manolotra ny aiko Aho mba handraisako azy indray. 18Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa Izaho ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra ny aiko Aho, ary manana fahefana handray azy indray: izany didy izany no azoko tamin'ny Raiko. 19Dia nisara-tsaina indray ny Jiosy noho izany teny izany. 20Maro tamin'ireo no nanao hoe: --Ondranondranana io sady very saina, ka inona no ihainoanareo Azy? 21Ny sasany kosa nanao hoe: --Tsy mba tenin'olona azon- demony izany! Demony ve mahay mampahiratra ny mason'ny jamba? 22Ririnina ny andro tamin'izay ary notontosaina tao Jerosalema ny fankalazana ny Fitokanana. 23I Jesoa dia nitsangantsangana tao an-kianjan'ny tempoly, teo amin'ny lala-mitafon'i Salômôna. 24Koa nitangoronan'ny Jiosy Izy nanontaniany hoe: --Ambara-pahoviana no hampisalasalanao anay? Raha Ianao tokoa no ilay Mesia, mba lazao mazava aminay! 25Dia hoy i Jesoa taminy: --Efa nilaza taminareo Aho, nefa tsy mino ianareo; ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny Raiko dia mijoro ho vavolombelona manambara Ahy, 26nefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. 27Ireo ondriko mihaino ny feoko: Izaho mahafantatra ny ondriko, ary izy manaraka Ahy. 28Izaho no manome azy ny aina maharitra mandrakizay ka tsy ho very izy na oviana na oviana, ary tsy hisy haharombaka azy eo an-tanako. 29Ny Raiko Izay nanolotra azy tamiko dia lehibe noho ny rehetra, ka tsy misy olona maharombaka azy eo an-tanan'ny Ray. 30Izaho sy ny Ray dia iray ihany. 31Dia naka vato indray ny Jiosy hitorahana Azy, 32fa hoy i Jesoa taminy: --Maro ny asa tsara nasehoko teo aminareo noho ny fahefana azoko tamin'ny Ray; ka inona amin'ireny asa ireny no itorahanareo vato Ahy? 33Ka novalian'ny Jiosy hoe: --Tsy ny asa tsara no itorahanay vato Anao, fa ny fanevatevànao an'Andriamanitra; olombelona ihany manko Ianao, nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. 34I Jesoa kosa niteny taminy hoe: --Tsy voalaza ao amin'ny Soratra Masina ve izao: "Hoy Aho: Andriamanitra ianareo"? 35Ary tsy azo foanana ny Soratra Masina; fa ireo olona nanambarana ny tenin'Andriamanitra dia natao hoe "Andriamanitra". 36Izaho kosa natokan'ny Ray sy nirahiny ho eo amin'izao tontolo izao; kanefa dia ataonareo hoe manevateva an'Andriamanitra Aho satria nilaza hoe: Zanak'Andriamanitra Aho! 37Raha tsy manao ny asan'ny Raiko Aho, dia aza mino ahy; 38fa raha manao ihany kosa Aho, na dia tsy mino ahy aza ianareo, dia minoa ny asako mba hahafantaranareo sy hanekenareo fa ny Ray ato anatiko, ary Izaho ao anatin'ny Ray! 39Tamin'izay dia nitady hisambotra an'i Jesoa indray ry zareo fa niala teo Izy ka tsy voatanany. 40Dia lasa i Jesoa nankany andafin'ny ony Jôrdàna, any amin'ilay toerana nanombohan'i Jôhany nanao batisa, ka nijanona tany. 41Maro no nankeo aminy ka nanao hoe: --I Jôhany tsy nanao famantarana na dia iray aza; nefa izay rehetra voalazan'i Jôhany ny amin'ity Lehilahy ity, dia marina avokoa. 42Ary maro no nino an'i Jesoa teo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\