Joany 11

1Nisy lehilahy anankiray narary, dia i Lazara izay nonina tao Betania, tanàna nisy an'i Maria sy i Marta rahavaviny. 2I Maria dia ilay vehivavy nanosotra ilomanitra ny tongotry ny Tompo sy namaoka ny tongony tamin'ny volon-dohany; ary i Lazara anadahiny no narary. 3Dia naniraka olona tany amin'i Jesoa izy mirahavavy hilaza hoe: --Tompo ô, marary ilay sakaizanao! 4Rehefa nandre izany i Jesoa, dia nanao hoe: --Aretina tsy miafara amin'ny fahafatesana izay fa aretina tonga mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ka hahazoan'ny Zanak'Andriamanitra voninahitra! 5I Jesoa dia fatra-pitia an'i Marta sy ny rahavaviny ary i Lazara. 6Kanefa mbola nijanona indroa andro teo amin'izany toerana izany ihany Izy, na dia nandre aza fa narary i Lazara. 7Taorian'izany i Jesoa vao niteny tamin'ny mpianany hoe: --Ndeha isika ho any Jodea indray! 8Fa izao no navalin'ny mpianany Azy: --Mpampianatra ô, vao haingana teo ny Jiosy no nitady hitora-bato Anao, ka hankany indray ve Ianao? 9Dia hoy i Jesoa: --Tsy adiny 12 ve ny indray andro? Koa raha misy olona mandeha amin'ny antoandro, dia tsy mba tafintohina izy satria mahita ny fahazavana manilo an' izao tontolo izao; 10fa raha misy mandeha amin'ny alina, dia ho tafintohina izy satria tsy misy fahazavana ao aminy. 11Avy nilaza izany i Jesoa, dia nanao tamin'ny mpianany hoe: --Matory i Lazara sakaizantsika, fa handeha hamoha azy aho. 12Ka hoy ny mpianany taminy: --Raha matory izy, ry Tompo, dia ho sitrana ihany! 13Ny fahafatesan'i Lazara no voalazan'i Jesoa, kanefa nihevitra izy ireo fa torimaso no teneniny. 14Izay i Jesoa vao nilaza mazava taminy hoe: --Maty i Lazara! 15Ary noho ianareo, dia faly Aho tsy teo aminy, mba hinoanareo. Koa ndeha isika hankany amin'i Lazara! 16Ary i Tômà (ilay atao hoe Ikambana) dia niteny tamin'ny mpianatra namany hoe: --Ndeha koa isika hiara-maty amin'ny Mpampianatra antsika! 17Nony tonga tany Betania i Jesoa, dia nahita fa efa nalevina efatra andro i Lazara. 18Ity Betania ity dia akaikin'i Jerosalema tokony ho telo kilaometatra, 19ka maro tamin'ny Jiosy no tonga tao amin-dry i Marta sy i Maria hitsapa alahelo azy mirahavavy noho ny nahafatesan'ny anadahiny. 20Vao ren'i Marta fa tamy i Jesoa, dia lasa izy nitsena Azy; fa i Maria no nipetraka tao an-trano. 21Ary hoy i Marta tamin'i Jesoa: --Raha teto Ianao, ry Tompo, dia tsy maty ny anadahiko. 22Ary na dia izao ankehitriny izao aza, dia fantatro fa na inona na inona hangatahinao amin'Andriamanitra, dia homen'Andriamanitra Anao. 23I Jesoa kosa niteny taminy hoe: --Hitsangana velona ny anadahinao! 24Fa hoy i Marta taminy: --Fantatro fa hitsangana velona izy amin'ilay fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany! 25Dia hoy i Jesoa taminy: --Izaho no manangana ho velona sy manome aina. Izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona; 26ary izay rehetra mivelona amiko ka mino Ahy, dia tsy ho faty na oviana na oviana. Mino izany ve ianao? 27Ka novalian'i Marta hoe: --Eny, ry Tompo, mino aho fa Ianao no ilay Mesia, ilay Zanak'Andriamanitra, Ilay tonga eo amin' izao tontolo izao! 28Rehefa nilaza izany i Marta, dia lasa niantso mangingina an'i Maria rahavaviny nanao hoe: --Ao ny Mpampianatra, miantso anao! 29Vao nandre izany kosa i Maria, dia nitsangana faingana nankany amin'i Jesoa. 30Mbola tsy tonga tao an-tanàna Izy fa mbola teo amin'ny toerana nitsenan'i Marta Azy ihany. 31Ary ny Jiosy izay teo amin'i Maria tao an-trano sy nitsapa alahelo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka lasa any ivelany, dia nanaraka azy, satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany any izy. 32I Maria kosa, nony tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesoa, ka nahita Azy, dia niankohoka teo an-tongony sady niteny taminy hoe: --Raha teto Ianao, ry Tompo, dia tsy maty ny anadahiko! 33Nony hitan'i Jesoa fa nitomany i Maria ary nitomany koa ireo Jiosy niaraka taminy, dia niontana ny fony ka tora-kovitra Izy 34sady nanao hoe: --Aiza no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: --Avia Ianao hizaha, ry Tompo! 35Nitomany i Jesoa, 36ka hoy ny Jiosy: --Akory ity haben'ny fitiavany an'i Lazara! 37Fa hoy kosa ny sasany tamin'izy ireo: --Efa nampahiratra ny mason'ilay jamba Izy, ka tsy hainy natao ve ny tsy hahafaty an-dralehilahy ity? 38Dia niontana indray ny fon'i Jesoa ka nankeo amin'ny fasana Izy. Zohy notampenana vato izany fasana izany. 39Dia hoy i Jesoa: --Esory ny vato! Fa i Marta, ilay anabavin'ny maty, no namaly Azy hoe: --Efa maimbo ny faty, ry Tompo, satria efatra andro izay no nandevenana azy. 40Ary hoy i Jesoa taminy: --Tsy efa voalazako taminao ve fa raha mino ianao, dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra? 41Dia nesorin'ny olona ny vato. I Jesoa kosa nanandratra ny masony any ambony sady nanao hoe: --Ray ô, misaotra Anao Aho, satria efa nihaino Ahy Ianao. 42Raha Izaho, dia fantatro fa mihaino Ahy mandrakariva Ianao; fa noho ny vahoaka manodidina Ahy kosa no nilazako izany, mba hinoany fa Ianao no naniraka Ahy. 43Avy nilaza izany i Jesoa, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: --Mivoaha tao, ry Lazara! 44Dia niala tao ny maty, ny tongotra aman-tanana nisy fehim-paty, ary ny tava voasarona lamba. Fa hoy i Jesoa tamin'ny olona: --Vahao izy, dia avelao handeha! 45Maro tamin'ny Jiosy izay tonga tao amin-dry i Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesoa no nino Azy. 46Ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny Farisianina ka nilaza taminy ny zavatra nataon'i Jesoa. 47Dia namory ny Fitsarana ambony ireo lohandoha-mpisorona sy ireo Farisianina ka nanao hoe: --Inona ity ataontsika, fa manao famantarana maro iny Lehilahy iny? 48Raha avelantsika hanao toy izany ihany Izy, dia ho avy ny Rômanina handrava ny tempolintsika sy ny firenentsika. 49Ary ny anankiray tamin'izy ireo, dia i Kaiafa izay mpisorombe tamin'io taona io, no niteny taminy hoe: --Tsy mahalala na inona na inona ianareo! 50Tsy heverinareo akory fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray, mba tsy haharava ny firenena manontolo! 51Tsy avy aminy anefa no nitenenany an'izany, fa noho izy mpisorombe tamin'io taona io no naminaniany fa i Jesoa dia ho faty ho an'ny firenena jiosy; 52ary tsy ho an'ny firenena jiosy ihany fa mba hanangona ho iray ny zanak'Andriamanitra efa niely. 53Hatramin'io andro io dia tapa-kevitra ny hamono an'i Jesoa ry zareo. 54Koa tsy nandehandeha an-karihary teo amin'ny Jiosy intsony i Jesoa, fa niala teo nankany amin'ny faritany akaikin'ny taniefitra, tany amin'ny tanàna atao hoe Efraîma, ary nitoetra tany niaraka tamin'ny mpianany. 55Efa akaiky tamin'izay ny Paska fankalàzan'ny Jiosy, ka maro ny olona avy any ambanivohitra no niakatra tany Jerosalema alohan'ny Paska mba handio tena. 56Dia nitady an'i Jesoa ny olona, ka raha nijanona teo an-kianjan'ny tempoly dia nifampiresaka hoe: --Ahoana no hevitrareo? Ho tonga ve Izy sa tsy ho tonga amin'ny fankalazana ny Paska? 57Ny lohandoha-mpisorona sy ny Farisianina kosa efa nandidy fa raha misy olona nahalala izay itoeran'i Jesoa, dia tsy maintsy mampandre mba hisamborana Azy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\