Joany 12

1Enina andro talohan'ny Paska, dia tonga tao Betania ry i Jesoa, tao amin'izay nitoeran'i Lazara, ilay natsangany ho velona avy any amin'ny maty. 2Nanaovan'ny tao fanasana Izy; ary i Marta no nandroso sakafo, fa i Lazara kosa isan'izay niara-nihinana tamin'i Jesoa. 3Tamin'izay i Maria dia naka ilomanitra sarobidy, natao tamin'ny narda, lànjana ampahatelon-kilao. Nanosotra ny tongotr'i Jesoa izy, dia namaoka ny tongony tamin'ny volon-dohany ka heraka ny fofona mamerovero avy amin'ilay ilomanitra ny trano. 4Fa hoy i Jodasy Iskariôta, anankiray tamin'ny mpianatr'i Jesoa, ilay efa hanolotra Azy: 5--Nahoana iny ilomanitra iny no tsy namidy denàry telonjato homena ny mahantra? 6Tsy ny fiahiany ny mahantra anefa no nitenenany an'izany fa noho izy mpangalatra: mpitana ny kitapom-bola izy ary naka izay nalatsaka tao anatiny. 7Fa hoy i Jesoa: --Aoka re izy, ry Jodasy, fa ho fitsinjovana ny andro hamboarana Ahy halevina no anatontosany izany! 8Ny mahantra moa eto aminareo mandrakariva, fa Izaho tsy mba eto aminareo mandrakariva. 9Vahoaka maro tamin'ny Jiosy no nahalala fa tao Betania i Jesoa. Dia tonga tao ireo, tsy noho i Jesoa ihany fa mba hahita koa an'i Lazara, ilay natsangany ho velona avy any amin'ny maty. 10Ny lohandoha-mpisorona kosa dia tapa-kevitra hamono an'i Lazara koa, 11satria noho izy dia maro ny Jiosy niala tamin-dry zareo ka nino an'i Jesoa. 12Ny ampitson'iny, dia ren'ny vahoaka maro izay tonga hankalaza ny Paska fa ho avy ao Jerosalema i Jesoa. 13Dia naka sampan-drofia izy ireo, ka niainga hitsena Azy sady niantsoantso hoe: --Dera anie ho an'Andriamanitra! Hombàm-pitahiana amin'ny anaran'ny Tompo anie Ilay avy, ilay Mpanjakan'i Israely! 14I Jesoa kosa nahita zana-boriky anankiray, ka nitaingina azy, araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: 15"Aza matahotra, ry mponina ao Tsiôna! Indro fa tonga ny Mpanjakanareo mitaingina zana-boriky!" 16Izany zavatra izany dia tsy azon'ny mpianany tamin'ny voalohany; fa rehefa nomen'Andriamanitra voninahitra i Jesoa, vao tsaroan'ny mpianany fa voalazan'ny Soratra Masina ny amin'i Jesoa izany sady nataon'ny olona taminy. 17Vavolombelona manambara an'i Jesoa ny vahoaka izay niaraka taminy fony Izy niantso an'i Lazara hiala tao am-pasana sy nanangana azy ho velona avy any amin'ny maty. 18Izany koa no nitsenan'ny vahoaka azy: efa ren'izy ireo manko ny nanaovan'i Jesoa izany famantarana izany. 19Tamin'izay ny Farisianina dia nifampilaza hoe: --Hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona ianareo! Jereo fa lasa manaraka Azy avokoa izao tontolo izao. 20Nisy Grika vitsivitsy anisan'izay niakatra tao Jerosalema hivavaka mandritra ny fankalazana. 21Nohatonin'ireo i Filipo, izay avy any Betsaidà tanànan'i Galilea, ka nanaovany fangatahana hoe: --Mba te hahita an'i Jesoa izahay, tompoko! 22Dia lasa i Filipo nilaza tamin'i Andrea; ary i Andrea sy i Filipo no lasa nilaza tamin'i Jesoa. 23Dia hoy i Jesoa tamin'izy roa lahy: --Tonga ny fotoanandro hanomezam-boninahitra ny Zanak'olona. 24Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voam-bary latsaka ao amin'ny tany, dia mitoetra irery; raha maty kosa izy, dia mahavokatra be. 25Izay mandala ny ainy no hahavery azy; fa izay tsy mandala ny ainy eto amin'izao tontolo izao no hitahiry azy ho aina maharitra mandrakizay. 26Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy; ary izay itoerako, dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo Ahy, dia homen'ny Raiko voninahitra izy. 27--Ankehitriny, mangorohoro ny fanahiko, ka inona re no holazaiko? Hoe: Ray ô, vonjeo Aho ho afaka amin'izao ora fijaliana izao? Kanefa ny handalo amin'izao ora fijaliana izao indrindra no nahatongavako. 28Ray ô, omeo voninahitra ny anaranao! Tamin'izay dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: --Efa nomeko voninahitra ny anarako ary mbola homeko voninahitra indray. 29Ny vahoaka izay teo ka nahare, dia nanao hoe: --Kotro-baratra izany! Fa hoy ny sasany: -- Anjely no niteny taminy! 30I Jesoa kosa nilaza hoe: --Tsy ho Ahy no nahatongavan'izany feo izany fa ho anareo. 31Ankehitriny no hanamelohana an' izao tontolo izao; ankehitriny no handroahana ny filohan'izao tontolo izao. 32Ary Izaho, rehefa voasandratra avy eo amin'ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy. 33Ny nolazain'i Jesoa tamin'izany dia ny karazam-pahafatesana efa hihatra aminy. 34Ka hoy ny vahoaka namaly Azy: --Efa renay tamin'ny bokin'ny lalàna fa maharitra mandrakizay ny Mesia; ka ahoana no ilazanao hoe: tsy maintsy hasandratra ny Zanak'olona? Iza moa izany Zanak'olona izany? 35Dia hoy i Jesoa taminy: --Kely foana sisa hitoeran'ny fahazavana eo aminareo. Mandehana dieny mbola anananareo ny fahazavana, mba tsy ho tratry ny haizina ianareo; fa izay mandeha amin'ny haizina dia tsy mahalala izay alehany. 36Minoa ny fahazavana dieny mbola anananareo ny fahazavana, mba ho tonga olona miaina araka ny fahazavana ianareo. Nony voalazan'i Jesoa izany, dia lasa Izy niery ny vahoaka jiosy. 37Na dia betsaka aza ny famantarana nataony teo anatrehan-dry zareo, dia tsy ninoan'ireo Izy; 38hany ka tanteraka ny tenin'i Isaià mpaminany hoe: "Tompo ô, iza no nino ny hafatra nambaranay? Ary iza no nampisehoana ny herin'ny Tompo?" 39Ny tsy nahazoan'izy ireo nino, dia satria hoy indray i Isaià: 40"Andriamanitra efa nanajamba ny mason'ireo sy nanamafy ny fony; hany ka ny masony tsy hahita, ny fony tsy hahafantatra, ary tsy hiverina amiko ireo mba hositraniko, hoy Andriamanitra." 41I Isaià no nilaza izany, dia satria nahita mialoha ny voninahitra hananan'i Jesoa izy sy niteny momba Azy. 42Kanefa i Jesoa dia ninoan'olona maro ihany na tamin'ireo manampahefana jiosy aza; saingy noho ny Farisianina dia tsy nanaiky ho mpiandany amin'i Jesoa izy ireo, fandrao voaroaka hiala amin'ny sinagôga: 43satria tiany kokoa ny voninahitra avy amin'ny olombelona noho ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. 44I Jesoa kosa niantso mafy hoe: --Izay mino Ahy, dia tsy Izaho ihany no inoany fa Ilay naniraka Ahy; 45ary izay mahita Ahy, dia mahita Ilay naniraka Ahy. 46Izaho, ilay fahazavana, dia tonga amin'izao tontolo izao, mba tsy hitoetra ao anatin'ny haizina izay rehetra mino Ahy. 47Raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina ireny, dia tsy manameloka azy Aho; satria tsy hanameloka an'izao tontolo izao no nahatongavako, fa hamonjy an' izao tontolo izao. 48Izay manamavo Ahy ka tsy mandray ny teniko, dia manana izay manameloka azy: ny teny izay nambarako ihany no hanameloka azy amin'ny andro farany; 49satria tsy avy amin'ny tenako no nanaovako fanambaràna, fa ny Ray Izay naniraka Ahy no nandidy izay holazaiko sy hambarako. 50Fantatro fa ny didin'ny Ray no mitondra fiaina-maharitra mandrakizay. Koa ireo zavatra nambarako dia nambarako araka ny voalazan'ny Ray tamiko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\