Joany 13

1Andro mialoha ny fankalazana ny Paska tamin'izay. Fantatr'i Jesoa fa tonga ny fotoanandro hialany amin' izao tontolo izao ho any amin'ny Ray. Efa notiavin'i Jesoa ireo Azy teo amin'izao tontolo izao ary dia notiaviny hatramin'ny farany. 2Teo am-pisakafoana hariva tamin'izay i Jesoa mbamin'ny mpianany; ary efa nomen'ny devoly hevitra i Jodasy, zanakalahin'i Simôna Iskariôta, mba hanolotra an'i Jesoa. 3Fantatr'i Jesoa rahateo fa efa napetraky ny Ray eo an-tanany avokoa ny zavatra rehetra, sady fantany fa Andriamanitra no niaviany ary Andriamanitra no hiverenany. 4Koa nitsangana niala teo am-pihinanana Izy, dia nametraka ny lambany, ary naka lamba famaohana ka nisikinany. 5Avy eo Izy dia nampidina rano tamina koveta, ary nanomboka nanasa ny tongotr'ireo mpianany sy namaoka izany tamin'ny lamba nisikinany. 6Dia tonga teo amin'i Simôna Petera Izy; fa hoy i Petera taminy: --Ianao ve, ry Tompo, hanasa ny tongotro? 7Dia novalian'i Jesoa hoe: --Izay ataoko dia tsy azonao ankehitriny, fa ho azonao any aoriana. 8Fa hoy i Petera taminy: --Sanatria, tsy hanasa ny tongotro na oviana na oviana Ianao! I Jesoa kosa namaly azy hoe: --Raha tsy hosasako ianao, dia tsy hanana anjara amiko. 9Dia hoy i Simôna Petera taminy: --Raha izany, ry Tompo, dia tsy ny tongotro fotsiny fa ny tanako sy ny lohako ihany koa. 10Fa novalian'i Jesoa hoe: --Izay efa nandro tsy mila hosasana afa-tsy ny tongony ihany, fa efa madio ny tenany manontolo. Ianareo koa dia madio, nefa tsy ianareo rehetra. 11(Fantatr'i Jesoa manko ilay efa hanolotra Azy; ka izany no nilazany hoe: "Tsy ianareo rehetra no madio." ) 12Rehefa voasasan'i Jesoa ny tongotr'ireo mpianany, dia nandray ny lambany Izy ary nipetraka indray; ka hoy Izy tamin'ny mpianany: --Azonareo ve izay nataoko taminareo? 13Ianareo manao Ahy hoe Mpampianatra sy Tompo, ary marina ny filàzanareo fa izany tokoa Aho. 14Koa raha Izaho Tompo sy Mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo, ianareo samy ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. 15Eny, nomeko fianarana ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo. 16Lazaiko marina dia marina aminareo fa ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony ary ny iraka tsy lehibe noho ilay naniraka azy. 17Raha azonareo izany, dia sambatra ianareo raha manao izany. 18Tsy ho anareo rehetra no itenenako, satria fantatro izay nofidiko; kanefa aoka ho tanteraka ny tenin'ny Soratra Masina hoe: "Ilay miara-mihina-mofo amiko no nanainga ny ombalahin-tongony hamely Ahy." 19Dieny izao Aho no milaza aminareo alohan'ny hahatongavan'izany, mba hinoanareo rehefa tonga izany fa "Izaho no Ilay hatrizay ka ho mandrakizay." 20Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mandray ny hirahiko dia mandray Ahy, ary izay mandray Ahy dia mandray Ilay naniraka Ahy. 21Avy nilaza izany i Jesoa, dia nitebiteby ny fanahiny; ary nanambara Izy nanao hoe: --Lazaiko marina dia marina aminareo fa ny anankiray aminareo no hanolotra Ahy! 22Dia nifampijerijery ny mpianatra fa very hevitra ny amin'izay iray nolazainy. 23Ary nipetraka nihinana teo anilan'i Jesoa ny anankiray tamin'ireo mpianatra, dia ilay tian'i Jesoa; 24ka nohatsihin'i Petera io mpianatra io mba hamototra amin'i Jesoa hoe: Iza izay lazainao izay? 25Dia nirona teo amin'ny tratran'i Jesoa ilay mpianatra ka nanontany Azy hoe: --Iza moa izany, ry Tompo? 26Dia novalian'i Jesoa hoe: --Ilay homeko ny sombi-mofo izay hatsoboko anaty ro! Tamin'izay dia noraisin'i Jesoa ilay sombi-mofo natsobony tanaty ro, ka nomeny an'i Jodasy. 27Vao nomena ilay sombi-mofo i Jodasy, dia nidiran'i Satàna; ka hoy i Jesoa taminy: --Ataovy faingana izay tianao hatao! 28Tamin'ireo nipetraka nihinana dia tsy nisy nahalala izay anton'ny nilazan'i Jesoa izany tamin'i Jodasy. 29Fa noho i Jodasy nitana ny kitapom-bola, dia nataon'ny sasany fa izao no voalazan'i Jesoa taminy: vidio ny zavatra ilaintsika amin'ny fankalazana ny Paska, na mba omeo zavatra ny mahantra. 30Vao nandray ilay sombi-mofo i Jodasy, dia nivoaka ny trano niaraka tamin'izay; ary efa alina ny andro. 31Nony efa nivoaka ny trano i Jodasy, dia hoy i Jesoa: --Ankehitriny dia efa omem-boninahitra ny Zanak'olona, ary Andriamanitra no omem-boninahitra eo aminy. 32Raha Andriamanitra no omem-boninahitra eo amin'ny Zanak'olona, dia Andriamanitra koa no hanome voninahitra Azy eo amin'ny tenany ary hanome voninahitra azy raha afaka kelikely. 33Vetivety foana sisa hitoerako eto aminareo, rey anaka; hitady Ahy ianareo ary toy ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe: "Izay alehako tsy azonareo aleha", no lazaiko aminareo koa ankehitriny. 34Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. 35Ny hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, dia raha mifankatia ianareo. 36Hoy i Simôna Petera tamin'i Jesoa: --Ho aiza Ianao, ry Tompo? Dia novalian'i Jesoa hoe: --Izay alehako, dia tsy azonao anarahana Ahy ankehitriny, fa any aoriana vao hanaraka Ahy ianao! 37Ka hoy i Petera taminy: --Ahoana, ry Tompo, no tsy ahazoako manaraka Anao ankehitriny? Na ny aiko aza dia hafoiko ho Anao. 38I Jesoa kosa namaly hoe: --Ny ainao hoe hafoinao ho Ahy? Lazaiko marina dia marina aminao fa alohan'ny maneno akoho, dia handà Ahy intelo ianao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\