Joany 14

1Ary hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Aoka tsy hangorohoro ny fonareo: minoa an'Andriamanitra ianareo, ary mino Ahy koa. 2Misy fonenana maro ao an-tranon'ny Raiko; raha tsy izany, dia ho nilaza taminareo ve Aho fa handeha hamboatra toerana ho anareo? 3Ary rehefa lasa Aho ka voavoatra ny toerana ho anareo, dia hiverina Aho haka anareo ho eo anilako; ka izay misy Ahy no hisy anareo koa. 4Ary fantatrareo ny lalana ho any amin'izay alehako. 5Dia hoy i Tômà taminy: --Tsy fantatray izay alehanao, ry Tompo! Ka ahoana no hahafantaranay ny lalana? 6Fa novalian'i Jesoa hoe: --Izaho no lalana sy fahamarinana ary aina; tsy misy olona mankany amin'ny Ray raha tsy amin'ny alalako. 7Raha mahafantatra Ahy ianareo, dia hahafantatra ny Raiko ihany koa; dieny izao no ahafantaranareo Azy sady efa nahitanareo Azy. 8I Filipo kosa nanao taminy hoe: --Asehoy anay ny Ray, ry Tompo, dia ampy ho anay izay. 9Fa hoy i Jesoa taminy: --Izay ela izay no niarahako taminareo ka tsy fantatrao ve Aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy, dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanao hoe: "Asehoy anay ny Ray"? 10Tsy mino ve ianao fa Izaho dia ao anatin'ny Ray, ary ny Ray ato anatiko? Ny teny izay lazaiko aminareo, dia tsy ambarako avy amin'ny tenako: fa ny Ray Izay mitoetra ao anatiko no manao ny asany. 11Minoa Ahy fa Izaho dia ao anatin'ny Ray ary ny Ray ato anatiko; raha tsy mino ny teniko ianareo, dia minoa ahay noho ireny asa ireny. 12Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino Ahy dia hanao ny asa ataoko ihany koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria mankany amin'ny Ray Aho. 13Ary na inona na inona angatahinareo noho ny anarako, dia hataoko izany, mba hahazoan'ny Ray voninahitra eo amin'ny Zanaka. 14Raha noho ny anarako no angatahanareo zavatra amiko, dia hataoko izany. 15Raha tia Ahy ianareo, dia hitandrina ireo didiko. 16Izaho koa hangataka amin'ny Ray, ary Izy no hanome anareo Mpampionona hafa mba homba anareo mandrakizay. 17Izany Mpampionona hafa izany dia ny Fanahy fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany sady tsy fantany; fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo anilanareo Izy sady ho ao anatinareo. 18Tsy hamela anareo ho kamboty Aho, fa hiverina atỳ aminareo. 19Raha afaka kelikely, dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao; fa ianareo no hahita Ahy satria velona Aho ary ho velona koa ianareo. 20Amin'izany andro izany, dia ho fantatrareo fa Izaho dia ao anatin'ny Ray, ianareo ato anatiko ary Izaho ao anatinareo. 21Izay manana ireo didiko sy mitandrina azy no tia Ahy; ary izay tia Ahy dia hotiavin'ny Raiko, ary Izaho koa ho tia azy ka hiseho aminy. 22Fa i Jodasy, (tsy ilay Iskariôta), nanao tamin'i Jesoa hoe: --Nahoana, ry Tompo, no aminay ihany no hisehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa? 23Dia novaliany hoe: --Raha misy olona tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ho tia azy ny Raiko, ary Izaho sy ny Raiko dia hankao aminy ka honina ao. 24Izay tsy tia Ahy, dia tsy mitandrina ireo teniko; ary ny teny izay renareo dia tsy avy amiko fa avy amin'ny Ray Izay naniraka Ahy. 25Voalazako taminareo izany, raha mbola mitoetra eto aminareo Aho. 26Fa ilay Mpananatra, dia ny Fanahy Masina Izay hirahin'ny Ray noho ny anarako, no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. 27Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy mba fiadanana tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no omeko anareo. Aoka izay ny horohoro na ny tahotra ao am-ponareo. 28Efa renareo fa izao no voalazako taminareo: "Handeha Aho, nefa mbola hiverina ho atỳ aminareo." Raha tia Ahy ianareo, dia ho faly amin'izao andehanako ho any amin'ny Ray izao, satria lehibe noho Izaho ny Ray. 29Niteny taminareo sahady Aho, dieny tsy mbola tonga izany, mba hinoanareo rehefa tonga izany. 30Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony Aho, satria tonga ilay filohan'izao tontolo izao: tsy manam-pahefana amiko velively izy, 31saingy tonga izy mba hahafantaran'izao tontolo izao fa tiako ny Ray, ary araka izay nandidian'ny Ray Ahy no ataoko. Mitsangàna, ndeha isika hiala eto!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\