Joany 16

1Ireo zavatra ireo no voalazako taminareo, dia mba tsy hahavery finoana anareo. 2Handroaka anareo hiala amin'ny sinagôga ry zareo; eny, ho avy ny andro hiheveran'izay rehetra mamono anareo ho manatitra mari-panajana amin'Andriamanitra. 3Ary izany no hataony, dia satria tsy nisy fantany na ny Ray na Izaho. 4Eny, ireo zavatra ireo no voalazako taminareo, dia mba hahatsiarovanareo, rehefa tonga ilay andro hanaovan-dry zareo izany, fa niteny taminareo Aho. --Ireo zavatra ireo dia tsy noteneniko taminareo hatramin'ny voalohany, satria mbola niaraka taminareo Aho; 5ankehitriny kosa, mankany amin'Ilay naniraka Ahy Aho, ary tsy misy intsony aminareo manontany Ahy hoe: "Hankaiza Ianao?" 6Saingy noho Izaho nilaza izany taminareo, dia vonton'alahelo ny fonareo! 7Kanefa ny marina no lazaiko aminareo: mahasoa anareo ny fialàko; fa raha tsy miala Aho, dia tsy ho avy atỳ aminareo ilay Mpanolotsaina anareo; fa raha mandeha Aho, dia haniraka Azy ho atỳ aminareo. 8Ary rehefa tonga ilay Mpanolotsaina anareo, dia ny fahotan'izao tontolo izao, sy ny fahamarinako, ary ny fanamelohan'Andriamanitra no hampiaikeny an'izao tontolo izao: 9ny fahotan'izao tontolo izao, satria tsy mino Ahy izao tontolo izao; 10ny fahamarinako, satria mankany amin'ny Ray Aho ka tsy ho hitanareo intsony; 11ary ny fanamelohan'Andriamanitra, satria voaheloka rahateo ilay filohan'izao tontolo izao. 12Mbola manan-javatra betsaka holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. 13Fa rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra: satria tsy hiteny avy amin'ny tenany Izy, fa izay rehetra ho reny no holazainy; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. 14Ny Fanahy fahamarinana no hanome voninahitra Ahy, satria handray avy amin'izay ananako Izy ary hanambara izany aminareo. 15Izay rehetra ananan'ny Raiko dia Ahy avokoa, ka izany no nilazako hoe: Handray avy amin'izay ananako ny Fanahy fahamarinana, ary hanambara izany aminareo. 16--Rehefa afaka kelikely, dia tsy hahita Ahy intsony ianareo; ary rehefa afaka kelikely indray, dia hahita Ahy ianareo. 17Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpianatr'i Jesoa dia nifampiresaka hoe: --Inona izany lazainy amintsika hoe: "Rehefa afaka kelikely, dia tsy hahita Ahy intsony ianareo; ary rehefa afaka kelikely indray, dia hahita Ahy ianareo", sy ny hoe: "Mankany amin'ny Ray"? 18Inona àry izany lazainy hoe: "Rehefa afaka kelikely"? Tsy azontsika izay lazainy. 19Fantatr'i Jesoa fa te hanontany Azy ny mpianany, ka hoy Izy taminy: --Mifanontany ve ianareo ny amin'ny teniko hoe: "Rehefa afaka kelikely, dia tsy hahita Ahy intsony ianareo; ary rehefa afaka kelikely indray, dia hahita Ahy ianareo"? 20Lazaiko marina dia marina aminareo fa hitomany sy hisaona ianareo, ary izao tontolo izao kosa hifaly, halahelo ianareo, fa hody hafaliana ny alahelonareo. 21Ory ny vehivavy, rehefa hiteraka, satria tonga ny fotoam-panaintainany; saingy rehefa velon-jaza izy, dia tsy tsaroany intsony izay fahoriany, noho izy faly fa hoe misy olona teraka eo amin'izao tontolo izao. 22Ianareo koa dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo indray Aho ka ho faly ny fonareo, ary tsy hisy olona hanaisotra ny hafalianareo. 23Amin'izany andro izany, dia tsy hanontany Ahy na inona na inona intsony ianareo. Lazaiko marina dia marina aminareo fa na inona na inona hangatahinareo amin'ny Ray dia homeny anareo noho ny anarako izany. 24Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona noho ny anarako ianareo; mangataha, dia hahazo ianareo, mba ho feno ny hafalianareo. 25-- Fanoharana no nilazako izany taminareo; fa ho avy ny vaninandro izay tsy hanaovako fanoharana aminareo intsony fa hambarako tsotra aminareo ny momba ny Ray. 26Amin'izany andro izany dia hangataka noho ny anarako ianareo; ary Izaho tsy milaza hoe hangataka ho anareo amin'ny Ray, 27satria fatra-pitia anareo Izy. Eny, fatra-pitia anareo ny Ray, satria ianareo efa tia Ahy ary efa nino fa nivoaka avy any amin'ny Ray Aho. 28Nivoaka avy any amin'ny Ray Aho no tonga eto amin' izao tontolo izao; ary hiala eto amin'izao tontolo izao indray Aho, ka hankany amin'ny Ray. 29Dia hoy ny mpianatr'i Jesoa taminy: --Indro milaza tsotra Ianao ankehitriny, fa tsy manana fanoharana akory. 30Fantatray izao fa mahalala ny zavatra rehetra Ianao, ka tsy mila hanontanian'olona: izany no inoanay fa nivoaka avy any amin'Andriamanitra Ianao! 31I Jesoa kosa namaly azy hoe: --Mino ve ianareo ankehitriny? 32Indro avy ary efa tonga sahady aza ny andro izay hielezanareo samy ho any amin'ny misy anareo avy, ary handaozanareo Ahy ho irery; kanefa tsy irery Aho, fa miaraka amiko ny Ray. 33Izany no voalazako taminareo, dia mba hanananareo fiadanana amin'ny firaisana amiko. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa mahereza, fa Izaho efa naharesy izao tontolo izao!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\