Joany 18

1Rehefa voalazan'i Jesoa izany, dia lasa Izy mbamin'ny mpianany nandeha nankeny andafin'ny lohasahan-driaka atao hoe Kidrôna; ary nisy saha anankiray teo, izay nidiran'Izy sy ny mpianany. 2Fantatr'i Jodasy, ilay efa hanolotra Azy, io toerana io satria falehan'i Jesoa mbamin'ny mpianany matetika. 3Ka nony voarain'i Jodasy ny antoko miaramila iray sy ny mpiandry raharaha avy tamin'ny lohandoha-mpisorona sy ny Farisianina, dia nankeo amin'ilay toerana izy iray tarika nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. 4Tamin'izay i Jesoa dia efa nahalala izay rehetra hanjo Azy, ka lasa nitsena azy ireo sy nanao taminy hoe: --Iza no tadiavinareo? 5Dia novalian'ireo hoe: --I Jesoa avy any Nazareta! Ka hoy i Jesoa taminy: --Izaho no Izy! Teo koa izany i Jodasy ilay manolotra Azy, niaraka tamin-dry zareo. 6Vao nilazan'i Jesoa ry zareo hoe: "Izaho no Izy", dia nianòtra, ka lavo tamin'ny tany. 7Dia nanontany azy indray i Jesoa hoe: --Iza no tadiavinareo? Dia novalian'ireo hoe: --I Jesoa avy any Nazareta! 8Ka hoy i Jesoa: --Efa nolazaiko taminareo fa Izaho no Izy; koa raha Izaho no tadiavinareo, dia avelao handeha ireto! 9Izany dia mba hahatanteraka ny teny voalazan'i Jesoa hoe: "Ray ô, tsy navelako hisy very tamin'ireo nomenao Ahy na dia iray aza." 10Ary nanan-tsabatra i Simôna Petera ka nanatsoaka azy; dia namely ny mpanompon'ny mpisorombe izy ary nahafaka ny sofiny havanana (I Malko no anaran'ilay mpanompo.) 11Fa hoy i Jesoa tamin'i Petera: --Ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao. Tsy hiaretako ve ny anjara fijaliana nomen'ny Ray Ahy? 12Tamin'izay ny antoko miaramila sy ny komandy ary ny mpiandry raharaha nirahin'ireo manampahefana jiosy dia nisambotra an'i Jesoa ka namatotra Azy. 13Tany amin'i Hàna aloha no nitondrany Azy, fa i Hanà no rafozan'i Kaiafa izay mpisorombe tamin'izany taona izany. 14I Kaiafa kosa no ilay nanome hevitra ireo manampahefana jiosy hoe: "Tsara raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray." 15Dia nanaraka an'i Jesoa i Simôna Petera sy mpianatra anankiray hafa. Fantatry ny mpisorombe io mpianatra io, ka niara-niditra tamin'i Jesoa tao an-tokotanin'ny mpisorombe. 16Fa i Petera kosa nijanona tany alatrano, teo akaikin'ny vavahady. Dia niainga ilay mpianatra izay fantatry ny mpisorombe, ka niteny tamin'ny vehivavy mpiandry vavahady, ary nampiditra an'i Petera. 17Fa hoy ity mpiandry vavahady tamin'i Petera: --Ianao koa ve tsy isan'ny mpianatr'iny Lehilahy iny? Dia novaliany hoe: --Tsia, tsy anisany aho! 18Namelona afon'arina ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha ka nipetraka namindro teo, fa nangatsiaka ny andro; ary dia mba nijanona niara-namindro taminy koa i Petera. 19Tamin'izay i Hàna mpisorombe dia nanadina an'i Jesoa momba ny mpianany sy ny fampianarany, 20ka novalian'i Jesoa hoe: --Izaho dia niteny an-karihary tamin' izao tontolo izao; Izaho dia nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagôga sy teo an-kianjan'ny tempoly izay ivorian'ny Jiosy rehetra fa tsy niteny na inona na inona an-takona. 21Ka ahoana no anontanianao Ahy? Ireo nihaino Ahy anontaniana izay noteneniko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko. 22Rehefa nilaza izany i Jesoa, dia nisy anankiray tamin'ny mpiandry raharaha teo namely tahamaina Azy sady nanao hoe: --Izany ve no famalinao ny mpisorombe? 23Fa hoy i Jesoa namaly azy: --Raha ratsy ny teniko, lazao ny maha ratsy azy; fa raha tsara ihany kosa, nahoana no dia mamely Ahy ianao? 24Tamin'izay i Jesoa dia nasain'i Hàna nentina am-patorana ho any amin'i Kaiafa mpisorombe. 25I Simôna Petera kosa mbola nijanona namindro teo, ka nisy nilaza taminy hoe: --Ianao koa ve tsy isan'ny mpianatr'iny Lehilahy iny? Fa nandà izy nanao hoe: --Tsia, tsy anisany aho! 26Dia hoy ny anankiray tamin'ireo mpanompon'ny mpisorombe, havan'ilay nokapain'i Petera ny sofiny: --Tsy efa hitako niaraka taminy tao anaty saha ve ianao? 27Fa nandà indray i Petera; ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno. 28Dia nentina niala tao amin'i Kaiafa i Jesoa ho any an-dapan'ny governora. Mbola maraina be ny andro tamin'izay. Tsy niditra tao an-dapa anefa ry zareo manampahefana jiosy mba tsy ho voaloto ary mba ho afa-mihinana ny sakafo Paska. 29Koa dia i Pilato no nivoaka nanatona azy teo alatrano ka nanao hoe: --Inona no iampanganareo io Lehilahy io? 30Dia novalian'ireo hoe: --Raha toa mpanao ratsy Izy, dia tsy ho natolotray anao! 31Ka hoy i Pilato taminy: --Ento Izy, ka tsarao araka ny lalànanareo. Fa hoy ny Jiosy taminy: --Tsy manam-pahefana hahafaty olona izahay. 32Izany dia mba hahatanteraka ny teny nolazain'i Jesoa nanambara ny karazam-pahafatesana efa hanjo Azy. 33Tamin'izay dia niditra tao an-dapa indray i Pilato, ary niantso an'i Jesoa ka nanao taminy hoe: --Ianao ve no Mpanjakan'ny Jiosy? 34Dia novalian'i Jesoa hoe: --Anao samirery izany teny izany sa nisy olon-kafa nilaza Ahy taminao? 35I Pilato kosa niteny hoe: --Fa izaho angaha Jiosy? Ireo olona iray firenena aminao sy ireo lohandoha-mpisorona no nanolotra Anao tamiko; inona moa no nataonao? 36Dia novalian'i Jesoa hoe: --Tsy anisan' izao tontolo izao ny Fanjakàko; fa raha an'izao tontolo izao ny Fanjakàko, dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny manampahefana jiosy Aho; kanefa tsy anisan'izao etỳ izao ny Fanjakàko. 37Ary hoy i Pilato taminy: --Koa Mpanjaka izany Ianao? I Jesoa kosa namaly hoe: --Voalazanao fa Mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviako eto amin'izao tontolo izao: dia ny ho vavolombelona hanambara ny marina. Izay rehetra mpiandany amin'ny marina dia mihaino ny feoko. 38Dia hoy i Pilato taminy: --Inona no marina? Avy nanontany izany i Pilato, dia nivoaka nankeo amin'ny Jiosy indray ka nanao taminy hoe: --Izaho dia tsy mahita izay helony, na dia iray aza! 39Saingy fanao mahazatra anareo ny andefasako olo-meloka anankiray ho anareo, amin'ny fankalazana ny Paska; koa sitrakareo ve raha halefako ho anareo ny Mpanjakan'ny Jiosy? 40Dia niantsoantso indray izy rehetra nanao hoe: --Tsy ilay io, fa i Barabasy! Kanefa jiolahy i Barabasy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\