Joany 19

1Tamin'izay dia nalain'i Pilato i Jesoa ka nasainy nokapohina. 2Dia nandrandrana fehiloha tsilo ny miaramila ka nasatrony ny lohan'i Jesoa; ary nampitafîny lamba jaky Izy. 3Dia nanatona Azy ny miaramila, ka namely tahamaina Azy sady niteny hoe: --Arahaba, ry Mpanjakan'ny Jiosy! 4Dia nivoaka nankeo alatrano indray i Pilato ka nanao tamin'ny vahoaka hoe: --Indro Izy entiko eto aminareo, mba hahafantaranareo fa tsy hitako izay helony, na dia iray aza! 5Tamin'izay dia nivoaka nankeo alatrano i Jesoa, misatroka fehiloha tsilo sy mitafy lamba jaky. Dia hoy i Pilato tamin'ny vahoaka: --Indro ny Lehilahy! 6Nony mahita an'i Jesoa ny lohandoha-mpisorona sy ny mpiandry raharaha, dia niantsoantso nanao hoe: --Homboy amin'ny hazofijaliana io! Homboy amin'ny hazofijaliana io! Fa hoy i Pilato taminy: --Entonareo Izy, ka homboy amin'ny hazofijaliana; fa Izaho tsy mahita izay helony. 7Ny Jiosy kosa namaly azy hoe: --Manana lalàna izahay, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty Izy, satria nanao ny tenany ho Zanak'Andriamanitra! 8Rehefa nandre izany teny izany i Pilato, dia vao mainka natahotra. 9Ary niditra tao an-trano indray izy ka nanao hoe tamin'i Jesoa hoe: --Avy aiza moa Ianao? Fa tsy namaly azy i Jesoa. 10Ka hoy i Pilato taminy: --Izaho ve no tsy itenenanao? Tsy fantatrao angaha fa sady manana fahefana handefa Anao aho, no manana fahefana hampanombo Anao amin'ny hazofijaliana koa? 11I Jesoa kosa namaly azy hoe: --Tsy hanana fahefana amiko akory ianao, raha tsy nomen'Andriamanitra anao izany; koa izay nanolotra Ahy taminao no manan-keloka bebe kokoa! 12Noho izany, dia nitady handefa Azy i Pilato, saingy nantsoantsoin'ny Jiosy hoe: --Raha alefanao ilay io, dia tsy mba sakaizan'ny amperôra rômanina ianao; fa izay rehetra manao ny tenany ho mpanjaka, dia manohitra ny amperôra rômanina. 13Nony nandre ireo teny ireo i Pilato, dia nitondra an'i Jesoa hankeo alatrano, ka nampipetraka Azy teo amin'ny toerana avoavo, dia ilay toerana atao hoe Lampivato, na hoe Gabatà amin'ny teny hebreo. 14Andro fiomanana amin'ny Paska tamin'izay, tokony ho tamin'ny mitataovovonana. Ary hoy i Pilato tamin'ny Jiosy: --Indro ny Mpanjakanareo! 15Fa niantsoantso ireo nanao hoe: --Vonoy, vonoy, homboy amin'ny hazofijaliana io! Dia hoy i Pilato taminy: --Dia hohomboako amin'ny hazofijaliana ve ny Mpanjakanareo? Ka novalian'ny lohandoha-mpisorona hoe: --Tsy manana mpanjaka afa-tsy ny amperôra rômanina izahay. 16Tamin'izay dia natolotr'i Pilato azy ireo i Jesoa mba hohomboana amin'ny hazofijaliana. Dia noraisin'ny Jiosy i Jesoa. 17Ary ny tenan'i Jesoa no nitondra ny hazofijaliany, ka niainga ho any amin'ny toerana atao hoe Ikarandoha, na hoe Gôlgôtà amin'ny teny hebreo. 18Teo no nanombohan'ny miaramila Azy tamin'ny hazofijaliana; ary nisy roa lahy hafa koa niaraka taminy, dia nohomboana tamina hazofijaliana teo an-daniny roa, fa i Jesoa teo afovoany. 19Nampanao soratra kosa i Pilato, ary nasainy napetaka teo an-dohan'ny hazofijalian'i Jesoa; ka izao no voasoratra: "I Jesoa avy any Nazareta, ilay Mpanjakan'ny Jiosy." 20Izany soratra izany dia novakîn'ny Jiosy maro, fa akaikin'ny tanàna ilay toerana nanomboana an'i Jesoa tamin'ny hazofijaliana; sady natao tamin'ny teny hebreo sy latinina ary grika izany soratra izany. 21Ka hoy ny lohandoha-mpisorona jiosy tamin'i Pilato: --Aza soratana hoe "ilay Mpanjakan'ny Jiosy", fa izao: "ilay io no nilaza hoe: Mpanjakan'ny Jiosy Aho." 22Fa novalian'i Pilato hoe: --Izay voasoratro dia voasoratro! 23Rehefa voahombon'ny miaramila tamin'ny hazofijaliana i Jesoa, dia nalainy ny fitafiany ka nozarainy efatra: samy nanana ny anjarany avy ny miaramila. Ary nalainy koa ny akanjony rebareba, saingy tsy nisy vitrana ilay akanjony fa tenona iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany; 24dia nifampiresaka ireo hoe: --Aza triarina fa aoka hilokantsika, dia ho lasan'izay hahazo ny loka. Izany dia mba hahatanteraka ny Soratra Masina manao hoe: "Nifampizaran'ireo ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko." Dia izany no nataon'ny miaramila. 25Nijoro teo akaikin'ny hazofijalian'i Jesoa ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, dia i Maria vadin'i Klôpà, ary i Maria Magdalena. 26Nony hitan'i Jesoa ny reniny ary teo anilan'io reniny io ilay mpianatra tiany, dia hoy Izy tamin-dreniny: --Ravehivavy, indro ny zanakao! 27Avy eo dia hoy Izy tamin'ilay mpianatra: --Indro ny reninao! Ary nanomboka hatramin'io fotoana io i Maria dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy. 28Taorian'izany, dia fantatr'i Jesoa fa efa vita ny zavatra rehetra; ka mba hahatanteraka ny Soratra Masina, dia hoy Izy: --Mangetaheta Aho. 29Ary nisy bakoly feno vinaingitra teo; ka spaonjy novontosana vinaingitra sy notohizana tamina zaran-defona no natohoky ny miaramila teo am-bavan'i Jesoa. 30Rehefa nanandrana ny vinaingitra Izy dia nanao hoe: --Vita ny zavatra rehetra! Dia nanondri-doha Izy ka nanolotra ny fanahiny. 31Ary satria fiomanana tamin'izay, dia nangatahin'ny manampahefana jiosy tamin'i Pilato ny hanapahana ny ranjon'ireo voahombo sy hanesorana ny fatiny mba tsy hisy tavela eo amin'ny hazofijaliana ny andro sabata, satria andro lehibe izany sabata izany. 32Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny an'ilay anankiray hafa izay nohomboana tamin'ny hazofijaliana niaraka tamin'i Jesoa. 33Nony nankeo amin'i Jesoa ny miaramila, dia hitany fa efa maty sahady Izy, ka dia tsy mba notapahiny ny ranjony; 34fa nisy miaramila anankiray nandefona ny fon'i Jesoa, ary niaraka tamin'izay dia nisy ra sy rano nivoaka. 35Ilay nahita no vavolombelona manambara ary azo antoka ny fijoroany ho vavolombelona, sady fantany fa milaza ny marina izy mba hinoanareo koa. 36Eny, tonga izany mba hahatanteraka ny Soratra Masina hoe: "Tsy hisy hotapahina ny taolany." 37Ary hoy indray koa ny Soratra Masina hoe: "Hijery ilay nolefonina izy ireo." 38Taorian'izany, dia nangataka tamin'i Pilato i Jôsefa avy any Harimatia, mba hahazo manaisotra ny vatan'i Jesoa. Mpianatr'i Jesoa i Jôsefa, saingy an-tsokosoko noho izy natahotra ireo manampahefana jiosy. Neken'i Pilato ny fangatahany, ka dia lasa izy nanaisotra ny vatan'i Jesoa. 39Tonga koa i Nikôdema (ilay nanatona an'i Jesoa andro alina teo aloha) nitondra ny miora sy aloesy nampifangaroina, tokony ho telopolo kilao. 40Noraisin'izy roa lahy ny vatan'i Jesoa, ka nofonosina lamba nasiana zava-manitra, araka ny fanaon'ny Jiosy raha mamboatra faty halevina. 41Nisy saha anankiray kosa teo amin'ilay toerana nanomboana an'i Jesoa; ary nisy fasana vaovao tsy mbola nandevenana olona mihitsy tao anatin'ilay saha. 42Koa satria andro fiomanana ho an'ny Jiosy tamin'izay sady akaiky eo ny fasana, dia tao no nandevenan'izy roa lahy an'i Jesoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\