Joany 2

1Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tany Kanà any Galilea; ary tao ny renin'i Jesoa. 2Nasaina ho amin'io fampakaram-bady io koa i Jesoa mbamin'ny mpianany. 3Ary satria efa lany ny divay, dia hoy ny renin'i Jesoa taminy: --Tapitra ny divain-dry zareo! 4Ary hoy i Jesoa tamin'ny reniny: --Ravehivavy, inona no tadiavinao amiko? Moa tsy efa tonga ve ny fotoanandroko? 5Dia hoy ny renin'i Jesoa tamin'ireo mpanompo: --Na inona na inona lazainy aminareo dia ataovy! 6Ary nisy siny vato enina nipetraka teo, ho fidiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Samy nahalany zato litatra eo ho eo ny siny tsirairay avy. 7Dia hoy i Jesoa tamin'ny mpanompo: --Fenoy rano ireto siny ireto. Dia nofenoiny hatramin'ny molony. 8Ary hoy i Jesoa tamin'ny mpanompo: --Tovozy amin'izao ka ento any amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentin'ireo mpanompo. 9Ary nanandrana ny rano nanjary divay ity mpandahatra ny fanasana, nefa tsy fantany izay niaviany (fa ireo mpanompo nanovo ny rano no nahafantatra). Dia niantso ny mpampakatra kosa ity mpandahatra ny fanasana 10ka nilaza taminy hoe: --Ny an'ny olona rehetra dia ny divay tsara no arosony aloha; ary rehefa mamomamo ny nasaina, vao arosony izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara hatramin'izao! 11Izany nataon'i Jesoa tao Kanà any Galilea izany no santatr'ireo famantarana narosony. Ary nasehon'i Jesoa ny voninahiny, ka nino Azy ny mpianany. 12Taorian'izany, dia nidina nankany amin'ny tanàna Kafarnahòma i Jesoa mbamin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany; nefa andro vitsivitsy ihany no nitoeran'izy mianakavy tao. 13Ary efa akaiky ny Paska fankalazàn'ny Jiosy, ka dia niakatra tany Jerosalema i Jesoa. 14Ary hitany teo an-kianjan'ny tempoly ireo mpivarotra omby sy ondry amam-boromahailala ary koa ny mpanakalo vola izay nipetraka teo. 15Dia nanao karavasy tamin'ny tady i Jesoa, ary nandroaka azy rehetra mbamin'ny ondry aman'omby hiala teo an-kianjan'ny tempoly; nararak'i Jesoa ny volan'ireo mpanakalo vola sady nazerany ny latabany; 16ary hoy Izy tamin'ireo mpivarotra voromahailala: --Esory teo ireo, fa aza atao fivarotana ny tranon'ny Raiko. 17Dia tsaroan'ny mpianatr'i Jesoa fa izao no efa voalazan'ny Soratra Masina: "Saro-piaro ny amin'ny tranonao aho, Andriamanitra ô, ka izany no haharîtra aina ahy!" 18Tamin'izay dia niteny tamin'i Jesoa ny manampahefana jiosy nanao hoe: --Inona no famantarana asehonao aminay ho porofon'ny fahefana anaovanao an'izao? 19Fa novalian'i Jesoa hoe: --Ravao ity tempoly ity ary ao anatin'ny telo andro dia hajoroko indray! 20Ka hoy ry zareo: --46 taona izao no nanaovana ity tempoly ity, ka Ianao ve no hahatafajoro azy ao anatin'ny telo andro? 21Ny tempoly nolazain'i Jesoa anefa dia ny tenany. 22Koa rehefa nitsangana velona avy tany amin'ny maty i Jesoa, dia tsaroan'ny mpianany fa voalazany izany; ka ninoan'izy ireo ny Soratra Masina sy ny teny voalazan'i Jesoa. 23Fony i Jesoa tao Jerosalema nandritra ny fankalazana ny Paska, dia maro no nino Azy raha nahita ny famantarana izay nataony. 24Kanefa i Jesoa dia tsy natoky azy ireo, satria fantany avokoa izy rehetra 25ary tsy nilainy hisy vavolombelona manambara Azy momba ny olona; fa Izy mihitsy no nahafantatra izay tao am-pon'ny olona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\