Joany 20

1Ny andro alahady, dia nandeha maraina be mbola maizimaizina i Maria Magdalena hankany amin'ny fasana, ka nahita ny vato efa voaesotra lavitry ny fasana. 2Dia lasa izy nihazakazaka nankany amin'i Simôna Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesoa, ka nanao tamin'ireo hoe: --Nalain'olona tao am-pasana ny Tompo, ka tsy fantatray izay nametrahany Azy. 3Dia niainga i Petera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin'ny fasana. 4Niara-nihazakazaka izy roa lahy, saingy nihazakazaka faingana kokoa noho i Petera ilay mpianatra anankiray, ka tonga taloha teo amin'ny fasana. 5Dia niondrika nitsirika izy, ka nahita ny lambam-paty nipetraka teo, nefa tsy niditra. 6Tonga koa i Simôna Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana, ka nijery ny lambam-paty nipetraka teo 7sy ny lambakely nasarona ny lohany, tsy niara-nipetraka tamin'ny lambam-paty fa voavalona mitokana terỳ. 8Tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra tonga taloha teo amin'ny fasana, ary nahita ka nino. 9Tsy mbola fantatr'ireo mpianatra manko ny Soratra Masina manambara fa i Jesoa dia tsy maintsy hitsangana velona avy any amin'ny maty. 10Dia lasa izy roa lahy nody tany aminy. 11I Maria kosa nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomany izy, dia niondrika nitsirika tao am-pasana, 12ka nahita anjely roa niakanjo fotsy, nipetraka teo amin'izay nandrian'ny vatan'i Jesoa: ny iray teo an-doha, ary ny iray teo an-tongotra. 13Dia hoy ireo anjely tamin'i Maria: --Nahoana ianao no mitomany? Ka novaliany hoe: --Nalain'olona ny Tompoko, ka tsy fantatro izay nametrahany Azy. 14Dia nitodika i Maria nony avy nilaza izany, ka nahita an'i Jesoa nijoro teo, saingy tsy fantany hoe i Jesoa io. 15Dia hoy Jesoa taminy: --Nahoana ianao, ramatoa, no mitomany? Iza no tadiavinao? Noheverin'i Maria ho mpiandry saha io, ka nataony hoe: --Raha Ianao re, Tompoko, no naka Azy, mba lazao amiko izay nametrahanao Azy, hangalako Azy! 16Fa hoy i Jesoa taminy: --Ry Maria! Dia nitodika ravehivavy ka niteny aramianina taminy hoe: --Rabonỳ (izany hoe Mpampianatra)! 17Hoy kosa i Jesoa taminy: --Aoka ianao tsy hitazona Ahy, satria tsy mbola niakatra tany amin'ny Ray Aho. Fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe: Miakatra ho any amin'ilay Raiko sady Rainareo Aho, ary ho any amin'ilay Andriamanitro sady Andriamanitrareo. 18Dia lasa i Maria Magdalena ka nanambara tamin'ny mpianatra hoe: --Efa nahita ny Tompo aho! Ary nambarany koa ireo hafatra nambaran'i Jesoa taminy. 19Ny harivan'io alahady io ihany, dia vory tao amin'ny trano iray ny mpianatra; ary noho izy ireo natahotra ny manampahefana jiosy, dia voahidy avokoa ny varavarana. Kanefa tonga i Jesoa nijoro teo afovoan'ny mpianatra ary nanao taminy hoe: --Ho ao aminareo anie ny fiadanana! 20Rehefa nilaza izany i Jesoa, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny fony, ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. 21Dia hoy indray i Jesoa taminy: Ho ao aminareo anie ny fiadanana! Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy no anirahako anareo koa. 22Rehefa nilaza izany Izy, dia nitsoka taminy ary nanao hoe: --Raiso ny Fanahy Masina. 23Na iza na iza avelanareo heloka, dia voavela; ary na iza na iza tsy avelanareo heloka, dia tsy voavela. 24Fa i Tômà, ilay atao hoe Ikambana, anankiray tamin'ny 12 lahy, dia tsy mba tafaraka tamin'ireo mpianatra fony tonga i Jesoa. 25Ka hoy ny mpianatra sasany tamin'i Tômà: --Efa nahita ny Tompo izahay! Fa hoy i Tômà taminy: --Raha tsy hitako eo amin'ny tanany roa ny loaky ny fantsika, ka atsofoko eo amin'ny loaky ny fantsika ny rantsan-tanako, ary atsofoko eo amin'ny fony ny tanako, dia tsy mba hino aho. 26Nony afaka herinandro, dia vory tao an-trano indray ny mpianatr'i Jesoa; ary tafaraka tamin'ireo koa i Tômà. Voahidy avokoa ny varavarana, kanefa dia tonga i Jesoa nijoro teo afovoan'ny mpianatra ary nanao hoe: --Ho ao aminareo anie ny fiadanana! 27Avy eo dia hoy Izy tamin'i Tômà: --Arosoy eto ny rantsan-tananao ka jereo ny tanako roa; arosoy koa ny tananao ka atsofoy eto amin'ny foko; ary aza malain-kino, fa minoa! 28Dia namaly i Tômà ka nanao taminy hoe: --Tompoko sy Andriamanitro! 29Fa hoy i Jesoa taminy: --Noho ianao nahita Ahy, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. 30Maro koa ny famantarana hafa nataon'i Jesoa teo imason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity. 31Fa voasoratra ireo famantarana ireo mba hinoanareo fa i Jesoa no ilay Mesia, ilay Zanak'Andriamanitra, ary mba hahavelona aina anareo amin'ny alalany, raha mino Azy ianareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\