Joany 21

1Tamin'izany, dia niseho tamin'ny mpianany indray i Jesoa teo amoron'ny farihin'i Tiberiada, ary toy izao no nisehoany. 2Tafaraka i Simôna Petera, sy i Tômà ilay atao hoe Ikambana, ary i Natanaela ilay avy any Kanà any Galilea, mbamin'ireo zanakalahin'i Zebedeo sy mpianatra roa lahy hafa koa. 3Fa hoy i Simôna Petera tamin'izy enin-dahy: --Ndeha hanarato aho! Ka hoy ireo taminy: --Ndeha hiaraka aminao koa izahay. Dia niainga izy rehetra ka niditra tao an-tsambokely, saingy tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory. 4Ary nony efa nazava ratsy ny andro, dia nijoro teo amorom-parihy i Jesoa, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe i Jesoa Izy. 5Dia hoy i Jesoa taminy: --Manan-javatra hohanina ve ianareo, rey anaka? Ka novalian'ireo hoe: --Tsia! 6Ary hoy Izy taminy: --Alatsaho ao ankavanan'ny sambokely ny haratonareo, fa hahazo ianareo. Dia nalatsak'izy fito lahy ny harato, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan'ny trondro. 7Ary hoy ilay mpianatra tian'i Jesoa tamin'i Petera: --Ny Tompo io! Vao ren'i Simôna Petera fa hoy ny Tompo io, dia niakanjoany ny akanjo ivelany fa efa nesoriny, ka lasa izy nirotsaka tao anaty rano. 8Fa ny mpianatra sasany kosa nandeha an-tsambokely ihany nisarika ny harato feno trondro; tsy lavitra ny tany manko izy ireo, fa tokony ho zato metatra eo ho eo. 9Rehefa tafakatra teo an-tanety izy fito lahy, dia nahita afon'arina teo sy trondro teo amboniny ary mofo. 10Ka hoy i Jesoa taminy: --Itondray trondro amin'ireo vao azonareo teo. 11Dia niakatra tao an-tsambokely i Simôna Petera, ka nisarika ho eo an-tanety ny harato feno trondro vaventy 153; kanefa na dia betsaka tahaka izany aza ny trondro, dia tsy triatra ny harato. 12Ary hoy i Jesoa tamin'izy fito lahy: --Avia hisakafo! Ny mpianatra izany tsy nisy na iray aza sahy nanontany Azy hoe: "Iza moa Ianao?", satria fantany ihany fa ny Tompo io. 13Ary nanatona i Jesoa dia nandray ny mofo ka natolony azy ireo; ary nataony toy izany koa ny trondro. 14Izany no fisehoan'i Jesoa fanintelony tamin'ny mpianany, fony Izy tafatsangana velona avy any amin'ny maty. 15Rehefa avy nisakafo ireo mpianatra, dia hoy i Jesoa tamin'i Simôna Petera: --Ry Simôna zanakalahin'i Jôhany, moa tia Ahy mihoatra noho ny itiavan'ireto Ahy ve ianao? Ka novaliany hoe: --Eny, ry Tompo, fantatrao fa tiako Ianao. Dia hoy Izy taminy: --Fahano ireo zanakondriko. 16Ary hoy indray i Jesoa tamin'i Petera fanindroany: --Ry Simôna zanakalahin'i Jôhany, moa tia Ahy ve ianao? Ka novaliany hoe: --Eny, ry Tompo, fantatrao fa tiako Ianao. Dia hoy Izy taminy: --Aoka ianao ho mpiandry ireo ondriko. 17Ary hoy indray i Jesoa tamin'i Petera fanintelony: --Ry Simôna zanakalahin'i Jôhany, moa tia Ahy ve ianao? Dia nalahelo i Petera fa nataon'i Jesoa fanintelony hoe: "Moa tia Ahy ve ianao?", ka hoy ny navaliny Azy: --Ianao, ry Tompo, no mahalala ny zavatra rehetra, ka fantatrao fa tiako Ianao. Dia hoy Izy taminy: --Fahano ireo ondriko. 18Lazaiko marina dia marina aminao fa fony mbola tanora ianao, dia nahasikin-tena sy nandeha tamin'izay tianao haleha; fa rehefa antitra kosa ianao, dia hatsotranao ny tananao, ka olon-kafa no hanikina anao sy hitondra anao amin'izay tsy tianao haleha. 19(Izany voalazan'i Jesoa izany, dia manambara ny karazam-pahafatesana hanomezan'i Petera voninahitra an'Andriamanitra). Avy nilaza izany i Jesoa, dia nanao taminy hoe: --Avia hiaraka amiko! 20Dia nitodika i Petera ka hitany manaraka azy ireo ilay mpianatra tian'i Jesoa, ilay mpianatra izay nirona teo amin'ny tratran'i Jesoa tamin'ny fisakafoana ka nanontany Azy hoe: "Tompo ô, iza moa ilay efa hanolotra Anao?" 21Rehefa nahita an'ilay mpianatra i Petera, dia niteny tamin'i Jesoa hoe: --Ary izy io, ry Tompo, mba inona no ho anjarany? 22Dia hoy i Jesoa tamin'i Petera: --Raha tiako haharitra mandra-piaviko izy, ahoanao izany? Fa ianao, avia hiaraka amiko! 23Noho izany teny izany, dia niely tamin'ireo havana mpino fa hoe tsy ho faty io mpianatra io; kanefa i Jesoa tsy niteny tamin'i Petera hoe: "Tsy ho faty izy", fa hoe "Raha tiako haharitra mandra-piaviko izy, ahoanao izany?" 24Io mpianatra io no vavolombelona manambara izany zavatra izany sy nanoratra azy; ary fantatray fa azo antoka ny fijoroany ho vavolombelona. 25Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesoa; ka raha izany no voasoratra tsirairay, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza dia tsy ho omby ny boky voasoratra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\