Joany 4

1- 2Tamin'izay dia ren'ny Farisianina fa maro kokoa noho ny an'i Jôhany ireo olona tongan'i Jesoa ho mpianatra sy nataony batisa; (kanefa tsy ny tenan'i Jesoa no nanao batisa fa ireo mpianany). Nony fantatry ny Tompo hoe ren'ny Farisianina izany, 3dia niala tao Jodea Izy ary lasa nankany Galilea indray, 4ka tsy maintsy namakivaky ny faritany Samaria. 5Dia tonga tao amin'ny tanàna anankiray any Samaria i Jesoa. I Sikara no anaran'ilay tanàna, izay teo akaikin'ny saha nomen'i Jakôba an'i Jôsefa zanany; 6teo no nisy ny fantsakan'i Jakôba. Ary i Jesoa tamin'izay efa sasatry ny dia nataony, ka nipetraka teo amoron'ny fantsakana, tokony ho tamin'ny 12 antoandro. 7Nisy vehivavy samaritanina anankiray tonga hantsaka rano, ka nitenenan'i Jesoa hoe: --Mba omeo rano Aho hosotroiko! 8Fa ireo mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy sakafo. 9Dia hoy ilay vehivavy samaritanina tamin'i Jesoa: --Jiosy Ianao, ka nahoana no mangataka rano hosotroina amiko, nefa aho vehivavy samaritanina? Fa tsy mifandray amin'ny Samaritanina manko ny Jiosy. 10Ka izao no navalin'i Jesoa an-dravehivavy: --Raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra ka fantatrao Ilay miteny aminao hoe: "mba omeo rano Aho hosotroiko", dia ianao no ho nangataka taminy ka homeny ranovelona. 11Dia hoy ravehivavy taminy: --Tsy manana fanovozana Ianao, Tompoko, sady lalina ny fantsakana; koa avy aiza no ahazoanao izany ranovelona izany? 12I Jakôba razantsika no nanome anay ity fantsakana ity ary nisotro rano teto avokoa ny tenany sy ny zanany mbamin'ny biby fiompiny. Fa Ianao angaha lehibe noho i Jakôba razantsika? 13Dia novalian'i Jesoa hoe: --Izay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola hangetaheta hatrany. 14Fa na iza na iza hisotro amin'ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta na oviana na oviana; satria ny rano izay homeko azy dia hanjary loharano ao anatiny ka hiboiboika ho aina maharitra mandrakizay. 15Ary hoy ravehivavy taminy: --Mba omeo amin'izany rano izany aho, Tompoko, dia tsy hangetaheta intsony ary koa tsy hankatỳ hantsaka intsony. 16I Jesoa kosa niteny taminy hoe: --Ndeha antsoy ny vadinao, ka miverena atỳ? 17Fa novalian-dravehivavy hoe: --Tsy manam-bady aho! Ary hoy i Jesoa taminy: --Marina ny filàzanao hoe tsy manam-bady ianao; 18efa nanam-bady indimy ianao, ary tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny. Koa marina izany voalazanao izany. 19Dia hoy ravehivavy taminy: --Hitako, Tompoko, fa mpaminany Ianao! 20Ireo razanay Samaritanina dia nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity; fa ianareo Jiosy kosa milaza fa any Jerosalema no tsy maintsy ivavahana. 21Fa izao no tenin'i Jesoa taminy: --Minoa Ahy ianao, ramatoa! Avy ny andro izay tsy hivavahana amin'ny Ray eto amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema intsony. 22Ianareo Samaritanina dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo; fa izahay Jiosy kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria mipoitra avy amin'ny Jiosy ny famonjena. 23Kanefa, ho an'ireo tena mpivavaka, dia avy ary efa tonga sahady aza ny andro izay hivavahany amin'ny Ray araka ny fanentanan'ny Fanahy Masina sy araka ny tena fivavahana marina; satria ny mpivavaka aminy araka izany no tadiavin'ny Ray. 24Andriamanitra dia Fanahy, ary ny mpivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka araka ny fanentanan'ny Fanahy Masina sy araka ny tena fivavahana marina. 25Dia hoy ravehivavy tamin'i Jesoa: --Fantatro fa misy Mesia anankiray ho avy, dia Ilay atao hoe Kristy! Ka rehefa tonga Izy, dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra. 26I Jesoa kosa nilaza taminy hoe: --Izaho Izay miresaka aminao no Izy! 27Tamin'izay indrindra no tafaverina ny mpianany, ka gaga satria vehivavy no niresahany; saingy tsy nisy nanao hoe: "Inona no tadiavinao?" na hoe "Ahoana no iresahanao aminy?" 28Dia nandao ny sininy ravehivavy, ka lasa nankany an-tanàna hilaza amin'ny olona hoe: 29--Ndao ianareo hizaha Lehilahy anankiray, Izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra; izao angaha no ilay Mesia? 30Dia nivoaka ny tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesoa. 31Raha tsy mbola tonga ny olona, dia niangavian'ny mpianany hisakafo i Jesoa ka nataony hoe: --Mpampianatra ô, hano re ny sakafo! 32Fa hoy i Jesoa taminy: --Izaho dia manana sakafo izay tsy fantatrareo. 33Tamin'izay ny mpianany dia nifampilaza hoe: --Nisy olona nitondra zavatra hohaniny angaha? 34Izao kosa no navalin'i Jesoa azy ireo: --Ny sakafoko dia ny manao ny sitrapon'Ilay naniraka Ahy sy ny manatanteraka ny asa nampanaoviny Ahy. 35Tsy ianareo ve no milaza fa efa-bolana sisa dia ho tonga ny taom-pijinjana? Indro kosa Aho milaza aminareo hoe: atopazy ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha, fa masaka ny vary sady efa fijinja! 36Izay mijinja dia mandray karama sahady ary mamory vokatra ho an'ny fiaina-maharitra mandrakizay; hany ka hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. 37Amin'izany manko dia marina ilay ohabolana hoe: "Ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja." 38Izaho no naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo: olon-kafa no nisasatra, ary ianareo kosa nanohy eo amin'izay nisasarany. 39Maro ny Samaritanina tamin'izany tanàna izany no nino an'i Jesoa noho ny tenin-dravehivavy nanambara hoe: "Nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra." 40Koa rehefa tonga teo amin'i Jesoa ny Samaritanina, dia niangavy Azy hitoetra tao aminy; ary dia nitoetra tao indroa andro i Jesoa. 41Vao mainka maro aza no nino Azy noho ny teny nataony; 42ka hoy ireo tamin-dravehivavy: --Tsy noho ny filàzanao ihany no inoanay fa ny tenanay no nandre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy an' izao tontolo izao. 43Nony afaka ny indro andro, dia niala teo amin'ny Samaritanina i Jesoa mba hankany Galilea; 44ny tenan'i Jesoa manko no efa nanambara fa "tsy misy mpaminany hajaina eo amin'ny tany nahabe Azy". 45Koa rehefa tonga tany Galilea Izy, dia noraisin'ny Galileanina; satria niakatra tany Jerosalema koa ry zareo tamin'ny fankalazana ny Paska, hany ka nahita izay rehetra nataon'i Jesoa tany nandritra ny fankalazana. 46Tamin'izay i Jesoa dia nankany Kanà tanànan'i Galilea indray, tany amin'ilay nanovany ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray nanan-janaka lahy narary tany Kafarnahòma. 47Rehefa reny fa hoe tonga ao Galilea avy tany Jodea i Jesoa, dia nanatona Azy ilay tandapa ary niangavy Azy mba hidina any Kafarnahòma hanasitrana ny zanany lahy efa ho faty. 48Ka hoy i Jesoa taminy: --Raha tsy mahita famantarana sy zava-mahagaga ianareo, dia tsy mba hety hino mihitsy! 49Fa novalian'ilay tandapa hoe: --Midîna re, Tompoko, dieny mbola tsy maty ny zanako! 50Ka hoy i Jesoa taminy: --Ndeha mody, fa velona soa aman-tsara ny zanakao! Nino ny teny voalazan'i Jesoa taminy ralehilahy, ka lasa nody. 51Efa teny an-dalana midina ho any Kafarnahòma izy no tamy nitsena azy ny mpanompony ka nilaza hoe: --Velona soa aman-tsara ny zanakao! 52Ary nanontaniany azy ireo ny ora nahasitranany ka hoy ireo taminy: --Omaly tamin'ny iray tolakandro no nialan'ny tazo taminy. 53Koa fantatry ny rain-drazazalahy fa tamin'izany ora izany indrindra no nanaovan'i Jesoa taminy hoe: "Velona soa aman-tsara ny zanakao"; dia nino izy mbamin'ny ankohonany rehetra. 54Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesoa, dia fony Izy tonga tao Galilea avy tany Jodea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\