Joany 5

1Taorian'izany, dia nisy fankalazana nataon'ny Jiosy ka niakatra tany Jerosalema i Jesoa. 2Ary tao Jerosalema teo akaikin'ny vavahadin'ny ondry, dia nisy dobo anankiray atao hoe Betesdà amin'ny teny hebreo. Lala-mitafo dimy no manamorona ilay dobo, 3ary marobe ny marary nandry tamin'ireo lala-mitafo ireo: dia ny jamba, ny mandringa, ny maty ila. [Niandry ny fihetsehan'ny rano izy rehetra, 4fa nisy anjelin'ny Tompo nidina tao anatin'ny dobo indraindray ary nampihetsika ny rano; ka izay marary niroboka voalohany, rehefa mihetsika ny rano, dia sitrana tamin'ny aretiny na inona na inona nanjo azy]. 5Ary nisy lehilahy anankiray teo, izay narary hatramin'ny 38 taona. 6Hitan'i Jesoa nandry teo ralehilahy io sady fantany tsara fa hatramin'ny ela izy no efa toy izany, ka nilazany hoe: --Te ho sitrana ve ianao? 7Dia novalian'ilay marary hoe: --Tsy mba manana olona handroboka ahy ao anatin'ny dobo aho, Tompoko, rehefa voahetsika ny rano; ka nony mandeha aho, dia olon-kafa no tafidina alohako. 8Dia hoy i Jesoa taminy: --Mitsangàna, ento ny fandrianao ka mandehana! 9Niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy, ka nitondra ny fandriany ary nandeha. Sabata anefa tamin'io andro io. 10Koa izao no tenin'ireo manampahefana jiosy tamin-dralehilahy vao sitrana: --Sabata ny andro, ka tsy azonao atao ny mitondra ny fandrianao. 11Fa novaliany hoe: --Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe: "Ento ny fandrianao ka mandehana!" 12Dia hoy ry zareo nanontany azy: --Iza moa ilay olona nanao taminao hoe: "Ento ny fandrianao ka mandehana"? 13Tsy nahalala Azy anefa ilay vao sitrana, satria niala teo i Jesoa noho ny vahoaka vory tamin'io toerana io. 14Taorian'izany, dia hitan'i Jesoa teo an-kianjan'ny tempoly ralehilahy ka nilazany hoe: --Indro efa sitrana ianao; ka aza manota intsony, fandrao zavatra ratsy kokoa noho ny teo no hanjo anao! 15Dia lasa ralehilahy ka nanambara tamin'ireo manampahefana jiosy fa i Jesoa no nahasitrana azy. 16Noho i Jesoa nanao izany tamin'ny andro sabata, dia nanenjika Azy ny manampahefana jiosy. 17Fa hoy i Jesoa tamin'ireo: --Ny Raiko dia miasa tsy an-kiato ary Izaho koa miasa. 18Noho izany teny izany dia vao mainka nitady hamono Azy ny manampahefana jiosy; satria tsy vitan'ny hoe nandika ny fepetra momba ny sabata fotsiny i Jesoa, fa nilaza koa hoe Andriamanitra no Rainy, ka dia nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra. Dia niteny indray i Jesoa nanao tamin'ny manampahefana jiosy hoe: 19--Lazaiko marina dia marina aminareo fa ny Zanaka dia tsy mahavita na inona na inona avy amin'ny tenany: izay hitany ataon'ny Ray no ataony, satria na inona na inona ataon'ny Ray dia toy izany koa no ataon'ny Zanaka. 20Ny Ray dia fatra-pitia ny Zanaka, ka ny zavatra rehetra ataon'Izy Ray dia asehony Azy; ary asa lehibe noho ireto aza no mbola hasehony Azy, mba higaganareo. 21Ny Ray dia mampitsangana ireo maty sy mamelona aina azy: toy izany koa, ny Zanaka dia mamelona aina ireo tiany hovelomina aina. 22Ny Ray aza tsy mitsara olona, fa ny Zanaka no efa nomeny fahefana feno hitsara, 23mba hanajan'ny olona rehetra ny Zanaka tahaka ny anajan'ny olona rehetra ny Ray: izay tsy manaja ny Zanaka, dia tsy manaja ny Ray Izay naniraka Azy. 24Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mihaino ireo teniko sy mino Ilay naniraka Ahy no velona aina mandrakizay; ka tsy hohelohina izy, satria efa niala tamin'ny fahafatesana mba ho velona aina. 25Lazaiko marina dia marina aminareo fa avy ary efa tonga sahady aza ny fotoana handrenesan'ny maty ilay feon'ny Zanak'Andriamanitra, ka izay mandre dia ho velona. 26Ny Ray dia manana fahefana hanome ny aina: toy izany koa no nanomezany fahefana ny Zanaka hanome ny aina. 27Ary nomen'ny Ray fahefana hitsara Izy, satria Zanak'olona. 28Aza gaga amin'izany, fa avy ny fotoana handrenesan'ireo rehetra any am-pasana ilay feon'ny Zanak'Andriamanitra; 29ary hiala avy ao izy rehetra, ka izay manao ny tsara dia hitsangana mba ho velona aina, fa izay manao ny ratsy kosa dia hitsangana mba hohelohina. 30--Raha Izaho dia tsy mahavita na inona na inona avy amin'ny tenako. Araka izay reko amin'ny Ray no itsarako; ka ara-drariny ny fitsaràko, satria tsy ny sitrapoko no tadiaviko hatao fa ny sitrapon'Ilay naniraka Ahy. 31Raha Izaho ihany no vavolombelona manambara ny tenako, dia tsy azo antoka ny fijoroako ho vavolombelona; 32fa misy hafa izay mijoro ho vavolombelona momba Ahy, ary fantatro fa azo antoka ny fijoroany ho vavolombelona momba Ahy. 33Nandefa iraka tany amin'i Jôhany ianareo, ary nijoro ho vavolombelona nanambara ny marina i Jôhany. 34Tsy dia ny fijoroana ho vavolombelona avy amin'olona anefa no ianteherako, fa ny mba hahavoavonjy anareo no ilazako izany. 35I Jôhany dia toy ny jiro nirehitra sy nanazava, ka satrinareo nifaliana vetivety ny fahazavany. 36Raha Izaho dia manana fijoroana ho vavolombelona manoatra ny an'i Jôhany, satria ireo asa nomen'ny Raiko hotontosaiko sady ataoko tokoa no vavolombelona momba Ahy sady manambara fa nirahin'ny Ray Aho: 37ny Ray Izay naniraka Ahy mihitsy no vavolombelona nanambara Ahy. Tsy mba nandre ny feony na nahita ny endriny na oviana na oviana ianareo, 38sady tsy mba manana ny teniny mitoetra ao anatinareo, noho ianareo tsy mino Ilay nirahiny. 39Mandinika ny Soratra Masina ianareo, satria ao no heverinareo hahavelona aina mandrakizay; ireo Soratra Masina ireo indrindra no mijoro ho vavolombelona manambara Ahy, 40kanefa tsy mety manatona Ahy ianareo mba hahavelona aina anareo. 41Tsy hoe voninahitra avy amin'olombelona no tadiaviko; 42saingy fantatro ianareo, fa tsy manana ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatinareo. 43Raha Izaho dia tamin'ny anaran'ny Raiko no nahatongavako, nefa tsy raisinareo; raha misy hafa ka tamin'ny anaran'ny tenany no nahatongavany, dia horaisinareo. 44Aminareo samy ianareo no itadiavanareo voninahitra fa ny voninahitra avy amin'Andriamanitra Tokana tsy tadiavinareo, ka hataonareo ahoana no fino? 45Aza heverinareo fa Izaho no hiampanga anareo eo anatrehan'ny Ray; ao ny hiampanga anareo, dia i Mosesy izay nitokianareo! 46Eny, raha mba mino an'i Mosesy ianareo, dia ho nino Ahy koa, satria nanoratra nanambara Ahy izy. 47Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo, hataonareo ahoana no fino ireo teniko?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\