Joany 6

1Taorian'izany, dia lasa i Jesoa nankeny ampitan'ny farihin'i Galilea (na hoe farihin'i Tiberiada). 2Nisy vahoaka maro nanaraka Azy, noho ny nahitan'izy ireo ny famantarana nataon'i Jesoa hanasoavana ny marary. 3Dia niakatra teo an-tendrombohitra ry i Jesoa, ka nipetraka teo Izy mbamin'ny mpianany. 4Tamin'izay dia efa akaiky ny Paska, ilay fankalazana fanaon'ny Jiosy. 5Rehefa nanopy maso i Jesoa ka nahita fa nisy vahoaka maro nanatona Azy, dia nilaza tamin'i Filipo hoe: --Aiza no hividianantsika mofo hohanin'ireo? 6Fizahan-toetra an'i Filipo no nilazan'i Jesoa izany, satria Izy nahalala rahateo izay efa hataony. 7Dia hoy i Filipo taminy: --Na dia mofo mitentina denàry 200 aza, tsy ampy hahazoan'ny tsirairay sombiny kely akory! 8Ny anankiray tamin'ny mpianany koa, dia i Andrea rahalahin'i Simôna Petera, nilaza taminy hoe: 9--Misy zazalahy ao manana mofo ôrza dimy sy trondro madinika anankiroa; fa ho ampy inona izany amin'izao olona marobe izao? 10Dia hoy i Jesoa hoe: --Asaovy mipetraka ny olona! Noho ny fisian'ny ahitra be teo amin'ilay toerana, dia nipetraka ny olona ka tokony ho dimy arivo no isan'ny vatan-dehilahy. 11Tamin'izay i Jesoa no nandray ireo mofo ka nony avy nisaotra an'Andriamanitra dia nizara azy ho an'izay nipetraka hihinana; ary nozarainy toy izany koa ny trondro arakaraka izay nilain'ny mpihinana. 12Rehefa voky ny olona, dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Angony ny tapa-mofo sisa tsy lany, mba tsy hisy ho very! 13Dia nangonin'ireo mpianatra, ka nahafeno sobika 12 ny tapa-mofo avy amin'ny mofo ôrza dimy, dia izay sisa tsy lanin'ny nihinana. 14Rehefa nahita ny famantarana nataon'i Jesoa teo ny olona, dia vaky vava hoe: --Ity tokoa ilay Mpaminany voalaza fa tsy maintsy ho tonga amin'izao tontolo izao! 15Fantatr'i Jesoa fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hatao mpanjaka; noho izany, dia lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra. 16Nony hariva ny andro, dia nidina nankeny amoron'ny farihy ireo mpianatr'i Jesoa. 17Ary niondrana an-tsambokely izy ireo ka nita ny farihy ho any Kafarnahòma. Efa maizina ny andro tamin'izay, nefa i Jesoa mbola tsy tonga teo amin'ireo mpianany; 18ary nanonja ny farihy, satria nifofofofo mafy ny rivotra. 19Rehefa nivoy tokony ho dimy na enina kilaometatra izy ireo, dia nahita an'i Jesoa nandeha teny ambony farihy sy nanakaiky ny sambokely; hany ka raiki-tahotra ireo mpianatra. 20Fa hoy kosa i Jesoa taminy: --Izaho ihany ity, fa aoka izay ny tahotra! 21Dia te handray Azy ho eo an-tsambokely ireo mpianany; nefa niaraka tamin'izay dia tafatody tamin'ny tany nokasain'izy ireo haleha ny sambokely. 22Ny ampitson'iny, dia tsikaritry ny vahoaka izay tafajanona teny ampitan'ny farihy fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy ny anankiray ihany; ary tsikaritr'izy ireo koa fa i Jesoa dia tsy mba niara-niondrana an-tsambokely tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha. 23Kanefa nisy sambokely hafa maro avy any Tiberiada tonga teo akaikin'ilay toerana nihinanan'izy ireo ny mofo, fony avy nisaotra an'Andriamanitra ny Tompo. 24Koa ny vahoaka, rehefa nahita fa tsy teo na i Jesoa na ny mpianany, dia niondrana tamin'ireo sambokely ireo ka nankany Kafarnahòma hitady an'i Jesoa. 25Rehefa nahita an'i Jesoa teny ampitan'ny farihy ny vahoaka, dia nanontany Azy hoe: --Mpampianatra ô, oviana no tonga teto Ianao? 26Dia novalian'i Jesoa hoe: --Lazaiko marina dia marina aminareo fa ny itadiavanareo Ahy dia tsy noho ianareo nahita famantarana, fa noho ianareo nihina-mofo ka voky. 27Aoka hiasa ianareo, tsy hoe hahazoana ny sakafo mety levona, fa hahazoana ny sakafo matàna ho aina maharitra mandrakizay, dia ilay homen'ny Zanak'olona anareo; fa Izy no efa nasian'Andriamanitra ny mariky ny fahefana nomeny Azy. 28Dia hoy ireo tamin'i Jesoa: --Inona àry no tokony hataonay mba hanatontosanay ireo asan'Andriamanitra? 29Fa novalian'i Jesoa hoe: --Izao no asa imasoan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo Ilay nirahiny! 30Fa hoy ireo taminy: --Inona àry no famantarana ataonao, mba ho hitanay ka hinoanay Anao? Inona no asa ataonao? 31Ireo razantsika dia nihinana ny mana tany an-taniefitra, araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Mofo avy tany an-danitra no efa nomen'ny Tompo azy ireo hohanina!" 32Tamin'izay i Jesoa dia niteny taminy hoe: --Lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy i Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny Raiko no manome anareo ilay tena mofo avy any an-danitra; 33satria ny mofo omen'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome ny aina ho an'izao tontolo izao! 34Ka hoy ny vahoaka tamin'i Jesoa: --Tompo ô, omeo anay mandrakariva izany mofo izany! 35Ary hoy i Jesoa taminy: --Izaho no mofo manome ny aina! Izay manatona Ahy tsy mba ho noana intsony, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony; 36saingy voalazako taminareo fa efa mahita Ahy ianareo, nefa tsy mino. 37Izay rehetra omen'ny Ray Ahy no hanatona Ahy; ary izay hanatona Ahy dia tsy horoahiko any ivelany, 38satria nidina avy tany an-danitra Aho tsy hoe hanao ny sitrapoko fa hanao ny sitrapon'Ilay naniraka Ahy. 39Izao no sitrapon'Ilay naniraka Ahy: dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny Ahy, fa ny hananganako azy ho velona amin'ny andro farany. 40Eny, izao no sitrapon'ny Raiko: dia ny hahavelona aina mandrakizay ny olona rehetra mibanjina sy mino ny Zanaka; ary Izaho dia hanangana azy ho velona amin'ny andro farany. 41Dia nimonomonona tamin'i Jesoa ny Jiosy, noho Izy niteny hoe: "Izaho no mofo nidina avy tany an-danitra!" 42Ka hoy ry zareo taminy: --Tsy ilay io ve no i Jesoa, zanak'i Jôsefa? Fantatsika ny ray aman-dreniny, koa ahoana àry no anaovany hoe: "Nidina avy tany an-danitra Aho"? 43Dia novalian'i Jesoa hoe: --Aoka izay ny monomonona! 44Tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy taomin'ny Ray Izay naniraka Ahy; ary Izaho hanangana azy ho velona amin'ny andro farany. 45Fa izao no voalazan'ny Soratra Masina ao amin'ny bokin'ny mpaminany: "Hampianarin'Andriamanitra izy rehetra!" Koa izay rehetra nandre sy nianatra tamin'ny Ray no manatona Ahy. 46Tsy hoe nisy nahita ny Ray, afa-tsy Ilay avy amin'Andriamanitra: izy no nahita ny Ray. 47Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino Ahy dia velona aina mandrakizay. 48Izaho no mofo manome ny aina. 49Ireo razanareo nihinana ny mana tany an-taniefitra, nefa maty ihany; 50ity kosa ny mofo midina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy. 51Izaho no mofo antoky ny fiainana, dia ilay mofo nidina avy tany an-danitra: raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy; ary ny mofo izay homeko dia ny tenako mba hahavelona aina an'izao tontolo izao! 52Tamin'izay ny Jiosy dia nifanditra hoe: --Hataon'ilay io ahoana re no fanome antsika ny tenany hohanina? 53Ka hoy i Jesoa taminy: --Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny tenan'ny Zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy velona aina ao anatinareo. 54Izay mihinana ny tenako sy misotro ny rako no velona aina mandrakizay; ary Izaho hanangana azy ho velona amin'ny andro farany. 55Fa ny tenako dia fihinana tokoa; ary ny rako dia fisotro tokoa! 56Izay mihinana ny tenako sy misotro ny rako, dia mitoetra ato anatiko, ary Izaho ao anatiny. 57Velona ny Ray naniraka Ahy, ary Izaho velomin'ny Ray: toy izany koa no hamelomako izay mihinana Ahy. 58Ity no mofo nidina avy tany an-danitra: tsy mba tahaka ilay nohanin'ny razanareo; maty ihany izy ireo, fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay. 59Izany teny izany no nataon'i Jesoa, fony Izy nampianatra tao amin'ny sinagôga tany Kafarnahòma. 60Koa maro tamin'ny mpianatr'i Jesoa, rehefa avy nandre Azy no nilaza hoe: --Sarotra izany teny izany, ka iza no mahahaino izany? 61Fantatr'i Jesoa tao am-pony fa nimonomonona ny mpianany noho izany teny izany, ka hoy Izy taminy: --Misakana anareo tsy hino Ahy ve izany? 62Ahoana ianareo raha mahita ny Zanak'olona miakatra any amin'izay nitoerany taloha? 63Ny Fanahy Masina no mamelona aina; raha ny maha olombelona fotsiny dia tsy mahasoa akory. Ireo teny izay nolazaiko taminareo no mahatonga anareo handray ny Fanahy Masina mamelona aina, 64kanefa misy tsy mino aminareo. (Fantatr'i Jesoa hatramin'ny voalohany manko ireo tsy mino sy ilay hanolotra Azy.) 65Ary hoy i Jesoa: --Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen'ny Ray azy izany! 66Nanomboka tamin'io fotoana io dia maro tamin'ny mpianatr'i Jesoa no nihemotra, ka tsy niara-dia taminy intsony. 67Ka hoy i Jesoa tamin'ny 12 lahy: --Ianareo koa ve mba te hiala? 68Dia novalian'i Simôna Petera hoe: --Tompo ô, hankany amin'iza àry izahay? Ianao no manana ny teny manome ny aina maharitra mandrakizay; 69sady izahay efa mino sy mahalala fa Ianao no ilay Masina avy amin'Andriamanitra! 70Fa hoy i Jesoa tamin'ny 12 lahy: --Tsy Izaho ve no nifidy anareo 12 lahy? Kanefa devoly ny anankiray aminareo! 71Ny nolazainy dia i Jodasy, zanakalahin'i Simôna Iskariôta; izy io manko, na dia anisan'ny 12 lahy aza, no ilay efa hanolotra an'i Jesoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\