Joany 7

1Taorian'izany i Jesoa dia nitety an'i Galilea fa tsy te hitety an'i Jodea, satria notadiavin'ny manampahefana jiosy hovonoina. 2Efa akaiky kosa ny fankalazana fanaon'ny Jiosy, dia ny fankalazana ny Tranolay; 3ka hoy ny rahalahin'i Jesoa taminy: --Mialà eto Ianao ka mandehana any Jodea, mba ho hitan'ny mpianatrao koa ireo asa ataonao. 4Fa tsy misy olona manafina izay ataony raha mitady ho fanta-bahoaka. Raha manao ireny zavatra ireny Ianao, dia misehoa amin'izao tontolo izao. 5Fa na dia ny rahalahiny aza tsy nino Azy; 6ka hoy i Jesoa taminy: --Tsy mbola migadona ny fotoanandroko, fa ny fotoanandro dia mety lalandava ho anareo. 7Tsy afa-mankahala anareo izao tontolo izao; fa Izaho no ankahalainy, satria mijoro ho vavolombelona manambara fa ratsy ny asany. 8Miakara any amin'ny fankalazana ianareo, fa Izaho tsy mbola miakatra any amin'izany fankalazana izany, satria tsy mbola feno ny fotoanandroko. 9Nony avy nilaza izany i Jesoa, dia nijanona tao Galilea ihany. 10Rehefa lasa niakatra any amin'io fankalazana io ny rahalahiny, dia niakatra koa i Jesoa, nefa tsy mba nisehoseho fa toa niafinafina. 11Nandritra ny fankalazana dia nitady Azy ny manampahefana jiosy ary fatra-panontany hoe: --Aiza Izy? 12Ary nitakoritsika be ny amin'i Jesoa ny vahoaka; ny sasany nanao hoe: "Tsara fanahy Izy"; ny sasany kosa nanao hoe: "Tsy izany, fa mamitaka ny vahoaka Izy." 13Saingy tsy nisy niresaka Azy an-karihary noho ny fahatahorana ny manampahefana jiosy. 14Teo antenatenan'ny fankalazana, dia niakatra tao an-kianjan'ny tempoly i Jesoa ka nampianatra. 15Dia gaga ny manampahefana jiosy ka vaky vava hoe: --Ahoana no ahaizan'ilay io Soratra Masina, nefa tsy mba nianatra Izy? 16Fa novalian'i Jesoa hoe: --Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'Ilay naniraka Ahy. 17Raha misy olona te hanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia hahalala ny amin'ny fampianarako izy, na zavatra avy amin'Andriamanitra izany na zavatra teneniko avy amiko fotsiny. 18Izay miteny zavatra avy amin'ny tenany fotsiny dia mitady ny voninahitra ho an'ny tenany; fa izay mitady ny voninahitr'ilay naniraka azy no azo antoka sady tsy misy fitaka ao aminy. 19Moa tsy nomen'i Mosesy anareo ve ny lalàna? Kanefa tsy misy aminareo manatanteraka ny lalàna! Nahoana Aho no tadiavinareo hovonoina? 20Dia hoy ny vahoaka taminy: --Ondranondranana Ianao! Iza no mitady hamono Anao? 21Ka novalian'i Jesoa hoe: --Asa iray monja no nataoko, dia gaga ianareo rehetra! 22Noho i Mosesy nanome didy anareo hanao famorana (kanefa tsy i Mosesy no nipoirany fa ny razanareo), dia mamora olona ihany ianareo na amin'ny andro sabata aza. 23Koa raha andro sabata no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalànan'i Mosesy, dia tezitra amiko ve ianareo raha misy lehilahy anankiray nataoko sitrana soa aman-tsara ny tenany manontolo tamin'ny andro sabata? 24Aza dia mitsara araka ny ivelany fa mitsarà araka ny rariny. 25Tamin'izay ny mponina sasany tao Jerosalema nanao hoe: --Tsy Izy io ve Ilay tadiavin-dry zareo hovonoina? 26Indro Izy miteny an-karihary, kanefa ry zareo tsy mandrara Azy akory! Sao dia efa azon'ireo filohantsika antoka fa Izy no ilay Mesia? 27Ilay io anefa dia fantatsika ny ipoirany; fa ny Mesia, rehefa tonga, dia tsy misy mahalala ny ipoirany. 28Koa raha nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly i Jesoa, dia niantso mafy hoe: --Izaho ve dia fantatrareo tokoa, ary fantatrareo tokoa ve ny ipoirako? Tsy avy amin'ny tenako no nahatongavako; fa azo antoka Ilay naniraka Ahy, saingy ianareo tsy mahalala Azy. 29Izaho no mahalala Azy, satria avy any aminy no ipoirako sady Izy no naniraka Ahy. 30Tamin'izay dia nitady hisambotra Azy ny olona, kanefa tsy nisy naninji-tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoanandron'i Jesoa. 31Maro kosa tamin'ny vahoaka no nino Azy sady niteny hoe: "Rehefa tonga ny Mesia, moa ve hanao famantarana maro mihoatra ny nataon'Izy io?" 32Ren'ny Farisianina ny vahoaka mitakoritsika ny amin'i Jesoa toy izany; ka naniraka mpiandry raharaha hisambotra Azy ny lohandoha-mpisorona sy ny Farisianina. 33Dia hoy i Jesoa: --Kely foana sisa no itoerako aminareo, dia hankany amin'Ilay naniraka Ahy aho. 34Hitady Ahy ianareo fa tsy hahita, satria ny toerana hisy Ahy tsy azonareo aleha! 35Tamin'izay ny manampahefana jiosy dia nifampilaza hoe: --Aiza no toerana halehan'ilay io no tsy ho hitantsika Izy? Hankany amin'ireo Jiosy miely any amin'ny Grika ve Izy ka hampianatra ny Grika? 36Inona no hevitr'ity teny voalazany hoe: "Hitady Ahy ianareo fa tsy hahita, sady ny toerana hisy Ahy tsy azonareo aleha"? 37Tamin'ilay andro lehibe famaranana ny fankalazana, dia nijoro i Jesoa ka niantso mafy hoe: --Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy; 38ary izay mino Ahy, aoka hisotro! Fa araka ny voalazan'ny Soratra Masina, dia "hisy onin-dranovelona hiboiboika avy ao am-pony!" 39Ny Fanahy Masina efa horaisin'ireo nino an'i Jesoa no voalazany tamin'izany; tsy mbola nomena manko ny Fanahy Masina, satria tsy mbola nomem-boninahitra i Jesoa. 40Ny sasany tamin'ny vahoaka, nony nandre ireo teny ireo, dia nanao hoe: --Ity tokoa no ilay Mpaminany! 41Ny sasany nanao hoe: --Ity no ilay Mesia! Ny sasany kosa nanao hoe: --Fa angaha avy any Galilea no iavian'ny Mesia? 42Tsy efa voalazan'ny Soratra Masina ve fa avy amin'ny taranak'i Davida sady avy ao Betlehema tanàna nonenan'i Davida no iavian'ny Mesia? 43Koa nisara-tsaina ny amin'i Jesoa ny vahoaka; 44ny sasany tamin'izy ireo dia nitady hisambotra Azy, kanefa tsy nisy naninji-tanana taminy. 45Dia niverina tany amin'ireo lohandoha-mpisorona sy ireo Farisianina ny mpiandry raharaha ka nilazan-dry zareo hoe: --Ahoana no tsy nitondranareo Azy? 46Dia novalian'ny mpiandry raharaha hoe: --Tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany! 47Ka hoy ny Farisianina taminy: --Ianareo koa angaha voafitaka? 48Moa ve misy anankiray amin'ireo filohantsika na anankiray amin'ireo Farisianina mba nino Azy? 49Saingy ireto vahoaka tsy mahalala ny lalànan'i Mosesy no olona voaozona! 50Fa i Nikôdema, ilay efa nanatona an'i Jesoa teo aloha sady anisan'ny Farisianina, dia niteny tamin-dry zareo hoe: 51--Moa ny lalànantsika ve manameloka olona raha tsy efa re aloha izy sady fantatra izay nataony? 52Dia novalian'ireo hoe: --Ianao koa angaha mba avy any Galilea? Diniho dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany mipoitra avy any Galilea! [ 53Dia samy lasa nody any an-tranony avy ry zareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\