Joany 9

1Raha nandalo ry i Jesoa, dia nahita lehilahy jamba hatry ny vao teraka. 2Dia nanontany an'i Jesoa ny mpianany nanao hoe: --Mpampianatra ô, iza moa no nanota, ralehilahy io sa ny ray aman-dreniny, no dia teraka jamba izy? 3Dia novalian'i Jesoa hoe: --Tsy izy no nanota na ny ray aman-dreniny, fa mba hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. 4Isika tsy maintsy manao ny asan'Ilay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; fa ho avy ny alina izay tsy ahafahan'iza na iza miasa! 5Raha mbola eo amin' izao tontolo izao Aho, dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. 6Nony avy nilaza izany Izy, dia nandrora tamin'ny tany sy nanao feta tamin'ny rorany, ka nanosotra feta ny mason'ilay jamba 7ary nanao taminy hoe: --Ndeha ianao misasa maso any amin'ny dobo Silôà. (Silôà dia midika hoe "Nirahina".) Dia lasa nankany izy ary nisasa maso ka nahiratra rehefa niverina. 8Tamin'izay ireo mpiara-monina aminy sy ireo olona nahita fa mpangataka izy taloha, dia nanao hoe: --Tsy ity ve ilay nipetraka nangataka? Ka hoy ny sasany: --Izy io! 9Fa hoy ny sasany: --Tsia, fa olona mitovy aminy! Ralehilahy kosa nilaza hoe: --Izaho mihitsy ity! 10Dia hoy ny olona taminy: --Fomba ahoana àry no nahiratan'ny masonao? 11Fa novaliany hoe: --Ilay Lehilahy atao hoe Jesoa no nanao feta sy nanosotra ny masoko, dia nanao tamiko hoe: "Ndeha ianao mankany amin'ny dobo Silôà, dia misasà maso." Koa lasa nankany aho, dia nisasa maso ary nahiratra. 12Dia hoy ny olona taminy: --Aiza moa izany Lehilahy izay? Fa novaliany hoe: --Tsy fantatro! 13Dia nentin'ny olona tany amin'ny Farisianina ilay jamba taloha. 14Andro sabata no nanaovan'i Jesoa ny feta sy nampahiratany maso azy; 15koa ireo Farisianina indray no nanontany ilay jamba taloha ny amin'ny fomba nahiratany, ary izao no navaliny: --Nasiany feta ny masoko, dia nisasa maso aho ka nahiratra! 16Tamin'izay ny sasany tamin'ireo Farisianina dia nanao hoe: --Tsy avy amin'Andriamanitra izany Lehilahy izany, satria tsy mitandrina ny fepetra momba ny sabata! Ny sasany kosa nanao hoe: --Fomba ahoana moa no ahafahan'olona mpanota manao famantarana toy ireny? Dia nisara-tsaina ry zareo. 17Ary hoy indray ireto Farisianina tamin'ilay jamba: --Ianao kosa, ahoana no mba ilazanao Azy, raha nampahiratra ny masonao Izy? Ka novaliany hoe: -- Mpaminany Izy. 18Tamin'izay ny manampahefana jiosy dia tsy nino hoe jamba taloha ralehilahy ka nahiratra, ambara-piantson-dry zareo ny ray aman-dreniny 19nanontaniany hoe: --Ralehilahy io ve no zanakareo izay lazainareo fa teraka jamba? Fomba ahoana àry no nahiratany ankehitriny? 20Dia izao no navalin'ny ray aman-dreniny: --Fantatray fa izy io dia zanakay sady teraka jamba; 21fa tsy fantatray ny fomba nahiratany ankehitriny, ary tsy fantatray koa izay olona nampahiratra ny masony. Izy anontaniana fa efa lehibe, ka dia izy ihany no hilaza ny amin'ny tenany. 22Izany no tenin'ny ray aman-dreniny noho izy ireo natahotra ny manampahefana jiosy; satria efa nifanaraka ny manampahefana jiosy fa raha manaiky an'i Jesoa ho Mesia, dia horoahina hiala amin'ny sinagôga. 23Ka izany no nitenenan'ny ray aman-dreniny hoe: "Efa lehibe izy, ka izy anontaniana!" 24Dia nantsoin'ireo Farisianina indray ilay jamba taloha, ka nilazany hoe: --Lazao ny marina eo anatrehan'Andriamanitra! Izahay aloha dia tsy mahalala fa mpanota iny Lehilahy iny. 25Ka hoy ny navaliny azy: --Tsy fantatro na mpanota Izy na tsia; zavatra iray ihany no fantatro: jamba aho taloha fa mahiratra ankehitriny. 26Dia hoy ireo taminy: --Inona no nataony taminao? Fomba ahoana no nampahiratany ny masonao? 27Fa novaliany hoe: --Efa voalazako taminareo, fa tsy nohenoinareo! Ka ahoana no itiavanareo mihaino izany indray? Te ho tonga mpianany koa ve ianareo? 28Dia notevatevain'ireo Farisianina ralehilahy sady nataony hoe: --Ianao no mpianany fa izahay mpianatr'i Mosesy. 29Fantatray fa i Mosesy dia nitenenan'Andriamanitra; ilay iny kosa tsy fantatray izay ipoirany. 30Dia niteny ralehilahy ka nanao taminy hoe: --Izany tokoa no mahagaga: tsy fantatrareo izay ipoirany, nefa nampahiratra ny masoko Izy! 31Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota; fa izay tia vavaka sy manao ny sitrapony no henoiny. 32Hatrizay hatrizay dia tsy mbola nandrenesana fa hoe nisy nampahiratra mason'olona teraka jamba. 33Raha toa tsy avy amin'Andriamanitra izany Lehilahy izany, dia tsy hahefa na inona na inona. 34Namaly kosa ry zareo ka nanao taminy hoe: --Tena teraka tanatin'ny ota ianao, ka ianao indray ve no mampianatra anay? Dia noroahin'ny Farisianina hiala amin'ny sinagôga ilay jamba taloha. 35Ren'i Jesoa fa voaroaka hiala amin'ny sinagôga ilay jamba taloha, ka nony hitany dia nilazany hoe: --Mino ny Zanak'olona ve ianao? 36Fa novaliany hoe: --Iza moa no Izy, Tompoko, mba hinoako Azy? 37Dia hoy i Jesoa taminy: --Efa nahita Azy ianao, ary Ilay miresaka aminao izao no Izy! 38Ka hoy ralehilahy hoe: --Mino aho, Tompoko! Sady niankohoka teo anatrehany izy. 39Dia hoy i Jesoa: --Ho fitsarana no nahatongavako eto amin' izao tontolo izao, mba hahiratra izay tsy mahiratra ary ho tonga jamba izay mahiratra! 40Nandre izany ny Farisianina sasany teo ka nanao taminy hoe: --Izahay koa ve jamba? 41Dia hoy i Jesoa taminy: --Raha jamba ianareo, dia tsy ho nanan-keloka; fa noho ianareo ankehitriny manao hoe: "Mahiratra izahay", dia tsy afaka ny helokareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\