Jodà 1

1Avy amiko Joda ity taratasy ity, dia izaho mpanompon'i Jesoa Kristy sady rahalahin'i Jakôba. Mamangy anareo voaantson'Andriamanitra aho, dia ianareo tiavin'Andriamanitra Ray sy tahiriziny ho an'i Jesoa Kristy. 2Hampitomboina ao aminareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana! 3Ry hava-malala, teo am-piezahana mafy hanoratra ho anareo ny amin'ny famonjena iombonantsika aho no nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, mba hampirisika anareo hikely aina hiaro ny finoana izay efa natolotra tanteraka tamin'ny vahoakan'Andriamanitra. 4Fa misy olona sasany tafiditra an-tsokosoko eo aminareo: dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fampianarana fitondrantena maloto, ka mandà an'i Jesoa Kristy, ilay Andrian-tokana sady Tompontsika. Hatry ny ela no efa voalazan'ny Soratra Masina mialoha ny fanamelohana hihatra amin'ireny olona ireny. 5Na dia efa fantatrareo aza ny zavatra rehetra, dia tiako hampahatsiarovina anareo ireto: rehefa novonjen'ny Tompo tanteraka ho afaka tany Ejipta ny vahoakany, dia naringany ihany tatỳ aoriana izay tsy nino, 6ary ny anjely izay tsy nitana ny fiamboniana nomena azy fa nandao ny fonenany, dia tazonin'ny Tompo am-patorana mandrakizay ao anaty haizina mandra-pahatongan'ny andro lehibe hanamelohana azy; 7toy izany koa ny mponina tao Sôdôma sy Gômôra mbamin'ireo tanàna manodidina: nanao fitondrantena maloto izy ireo ary lasa nivarilavo amin'ny zavatra tsy tokony hatao, ka raiso ho fananarana satria afo maharitra mandrakizay no sazy mihatra aminy. 8Toy izany koa ireo mpampianatra sandoka ireo: mirediredy ka mandoto ny tenany sady mandà ny maha Tompo an'i Kristy ary manevateva ireo atao hoe voninahitra. 9Kanefa na i Mikaela arkanjely aza, raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra momba ny fatin'i Mosesy, dia tsy sahy nanevateva nanameloka ny devoly fa nanao taminy hoe: "Aoka hofaizin'ny Tompo ianao!" 10Ireo olona ireo kosa dia manevateva ny zavatra tsy fantany akory, sady manimba tena amin'ny zavatra fantany ara-pahazarana fotsiny tahaka ny ahalalan'ny biby tsy manan-tsaina. 11Hahita loza ireo, fa nizotra tamin'ny lalana efa nizoran'i Kaina, nihitsoka tamin'ny hadisoana efa nahavoa an'i Balahàma mba hahazoana tamby, ary efa ringana tamin'ny fikomiana nataony toy ny naharingana an'i Kôrà. 12Ireo no mandrava ny firîndran'ny sakafom-pifankatiavana ataonareo, fa miara-mihinana aminareo tsy amin-tahotra sady mpiandry mamahan-tena. Toy ny rahona faohin-drivotra ireo ka tsy mahalatsaka orana; toy ny hazo fararano tsy misy voany sady voaongotra, ka indroa maty; 13toy ny onjan-dranomasina misamboaravoara ka mamorivory henatra vokatry ny ataony; toy ny tain-kintana mirenireny, ka voatahiry mandrakizay ho an'ny haizina mangitsokitsoka. 14I Henôka, ilay taranaka fahafito nandimby an'i Adama, dia efa naminany koa ny amin'ireo olona ireo, ka nilaza hoe: "Indro tonga ny Tompo, otronin'ny anjely masiny tsy tambo isaina, 15mba hitsara ny olona rehetra; ka hampiaiky ny ratsy fanahy rehetra Izy noho ny asa ratsy rehetra mbamin'ny teny ratsy rehetra nataon'ireo mpanota ratsy fanahy ireo hanoherana ny Tompo." 16Ireo mpampianatra sandoka ireo dia mpimonomonona sy mpimoimoy lava, sady miaina araka ny filàndratsiny no miavonavom-piteny, ka mandoka olona mba hahazoany tombon-tsoa. 17Ianareo kosa, ry hava-malala, tsarovy ny teny efa nolazain'ireo apôstôlin'i Jesoa Kristy Tompontsika; 18satria izao no voalazany taminareo: "Amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira, hiaina araka ny filàn'ny haratsiam-panahiny." 19Ireo mpampianatra sandoka ireo no mahatonga fisaratsarahana, satria entin'ny maha olombelona ihany fa tsy mba manana ny Fanahin'Andriamanitra. 20Ianareo kosa, ry hava-malala, ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoana masina indrindra efa anananareo, ka mivavaha ombàn'ny herin'ny Fanahy Masina; 21mitahiriza tena ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ka mahandrasa ny famindrampon'i Jesoa Kristy Tompontsika hahazoanareo fiaina-maharitra mandrakizay. 22Reseo lahatra ny sasany izay miahanahana; 23ny sasany indray, sariho ho afaka amin'ny afo no famonjy azy; ary ny sasany kosa amindrao fo, saingy mitandrema tsara ka ankahalao na dia ny akanjo voaloton'ny maha olona mpanota azy aza. 24Ho an'Andriamanitra tokana anie ny voninahitra! Fa Izy no mahay miaro anareo tsy ho solafaka amin'ny fahotana, Izy no mahay mampijoro anareo tsy hanan-tsiny ka haheni-karavoana anareo eo anoloan'ny voninahiny; 25Izy no Mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Eny, ho an'Andriamanitra tokana anie ny voninahitra sy ny laza ary ny fanjakana sy ny fahefana hatramy talohan'ny taona rehetra sy ankehitriny ary mandrakizay! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\