Lioka 1

1Any ianao ry Teôfily hajaina, Olona maro no efa nilofo nirakitra an-tsoratra ny tantaran'ireo zavatra notanterahin'Andriamanitra teto anivontsika. 2Ny nanovozan'ireo mpanoratra dia ny vavolombelona nahita maso hatrany am-boalohany sady niandraikitra ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ka nampita izany tamintsika. 3Izaho koa mba namotopototra ny zavatra rehetra hatrany am-piandohana, ka sitrako ny manoratra ireny ho anao rehefa nalahatro tsara. 4Enga anie izany hahalalanao fa azo antoka ny fampianarana noraisinao! 5Tamin'ny andron'i Herôda mpanjakan'i Jodea, dia nisy mpisorona natao hoe Zakarià, isan'ny antoko-mpisoron'i Abià. Taranak'i Aharôna mpisorombe ny vadiny ary i Elizabeta no anarany. 6Olo-marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady ary nanaraka ny didy amam-pitsipiky ny Tompo an-tsakany sy an-davany. 7Tsy nanan-janaka anefa izy roa satria momba i Elizabeta sady efa samy zokiolona izy mivady. 8Indray andro dia nanao fisoronana teo anatrehan'Andriamanitra tao an-tempoly i Zakarià, satria tonga ny anjaran'ny antokony. 9Naroso ny antsapaka araka ny fanaon'ny mpisorona ka izy no voatendry handoro ny ditin-kazo manitra ao amin'ny Toeramasin'ny Tompo. 10Nivavaka teo ivelany kosa ny vahoaka rehetra nandritra ny fotoana nandoroana ny ditin-kazo manitra. 11Tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'i Zakarià sady nijoro teo an-kavanan'ny alitara fandoroana ny ditin-kazo manitra. 12Taitra mafy ka raiki-tahotra i Zakarià nony nahita azy. 13Fa hoy ilay anjely taminy: --Aoka izay ny tahotra, ry Zakarià, fa efa nohenoin'Andriamanitra ny vavakao: Hiteraka zazalahy aminao i Elizabeta vadinao. I Jôhany no hataonao anarany. 14Ho faly sy ravo ianao ary ny besinimaro koa ho faly amin'ny hahaterahany! 15Eny, ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary hifady divay sy zava-pisotro hafa mahamamo, sady ho feno ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny. 16Maro amin'ny Israelita no hampodîny amin'ny Tompo Andriamanitra. 17Hombàn'ny fanahy aman-kerin'i Elià mpaminany izy ka hialoha ny Tompo, mba hampifandray am-po ny ray aman-dreny sy zanaka sady hamerin-doha ny maditra ho olo-marina feno fahendrena, ary dia hanomana vahoaka vonona handray ny Tompo. 18Fa hoy i Zakarià tamin'ny anjely: --Fomba ahoana no hahazoako antoka an'izany? Izaho ity efa antitra ary ny vadiko efa zokiolona ihany koa. 19Dia novalian'ny anjely hoe: --Izaho no Gabriela, ilay mijoro eo anatrehan'Andriamanitra mba hanompo Azy; nirahiny aho hiteny aminao sy hanambara aminao izany hafatra mahafaly izany. 20Noho ianao tsy nino ny teniko izay tsy maintsy ho tanteraka amin'ny fotoana voatendry dia ho moana ianao ka tsy afa-miteny mandra-pahatongan'izany. 21Niandry dia niandry an'i Zakarià ny vahoaka mpiangona ary gaga satria naharitra ela loatra tao amin'ny Toeramasina ity mpisorona. 22Nony injay anefa niala tao izy, dia tsy afa-niteny tamin'ny olona; hany ka takatr'ireo mpiangona fa nisy fahitana niseho taminy tao amin'ny Toeramasina. Baiko tanana no nataon'i Zakarià tamin'ny olona ary dia nitohy ny naha moana azy. 23Rehefa tapitra ny fotoana anjara fanompoany, dia lasa nandeha nody i Zakarià. 24Nitoe-jaza i Elizabeta vadiny tatỳ aoriana kely ary tsy nisehoseho nandritra ny dimy volana. Hoy ny eritreriny hoe: 25"Nataon'ny Tompo tamiko izao, fa ankehitriny dia sitrany tokoa ny hahafa-tondromaso ahy eo amin'ny tany ama-monina." 26Rehefa bevohòka enim-bolana i Elizabeta, dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, 27hankao amin'ny tovovavy fofombadin'ny lehilahy atao hoe Jôsefa. Io Jôsefa io dia taranak'i Davida mpanjaka; ary i Maria no anaran'ilay tovovavy. 28Niditra tao an-tranon'i Maria ilay anjely ka nanao taminy hoe: --Mifalia, ry nohasoavin'ny Tompo! Momba anao hatrany Izy! 29Taitra tokoa i Maria noho izany teny izany, ka nieritreritra izay mety ho hevitr'ilay fiarahabana. 30Ary hoy ny anjely taminy: --Aoka izay ny tahotra, ry Maria, fa efa nahazo tombon-tsoa tamin'Andriamanitra ianao! 31Hitoe-jaza ianao, ho tera-dahy, ary i Jesoa no hataonao anarany. 32Ho lehibe Izy sady hantsoina hoe Zanaky ny Avo indrindra. Ny Tompo Andriamanitra hahatonga Azy ho mpanjaka handimby an'i Davida razambeny; 33dia hanjaka mandrakizay amin'ny vahoaka Israely Izy ary tsy hanam-pahataperana ny Fanjakàny. 34Fa hoy i Maria tamin'ny anjely: --Hanao ahoana àry no hahatanterahan'izany, fa izaho manko virijiny? 35Dia novalian'ny anjely hoe: --Ho tonga eo aminao ny Fanahy Masina, ka ny herin'ny Avo indrindra hanarona anao. Noho izany ilay Masina haterakao dia hantsoina hoe Zanak'Andriamanitra. 36Ary indro i Elizabeta havanao efa mitoe-jaza koa, na iny izy antitra iny aza, ary efa bevohòka enim-bolana izao ilay natao hoe momba. 37Fa tsy misy zavatra tsy ho vitan'Andriamanitra! 38Tamin'izay dia hoy i Maria: --Intỳ aho mpanompovavin'ny Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao! Dia nandao azy ilay anjely. 39Niainga i Maria tamin'izany andro izany, ka nandeha faingana ho any amin'ny tanàna anankiray anatin'ny faritra be havoana any Joda, 40ary namantana tao an-tranon'i Zakarià ka niarahaba an'i Elizabeta. 41Vantany vao henon'i Elizabeta niarahaba azy i Maria, dia injao nibita-karavoana ilay zaza tao an-kibon'i Elizabeta; ary feno ny Fanahy Masina i Elizabeta 42ka nanandra-peo niantso mafy hoe: --Nombàn'Andriamanitra fitahiana amin'ny samy vehivavy ianao, ary nombàny fitahiana koa Ilay haterakao! 43Zinona moa aho no mba vangian'ny renin'ny Tompoko? 44Fa indro vantany vao henoko niarahaba ahy ianao, dia nibitaky ny haravoana tokoa ny zaza tao an-kiboko. 45Ary sambatra ianao nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny Tompo taminao! 46Ary hoy i Maria: --Mankalaza ny Tompo ny fanahiko, 47ary ny aiko miravo amin'Andriamanitra Mpamonjy ahy, 48noho Izy nitsinjo ahy mpanompovaviny tsinontsinona! Eny, hatramin'izao dia hambaran'ny taranaka rehetra hoe sambatra aho, 49fa zava-dehibe no nataon'ilay Mahery tamiko. Masina ny anarany! 50Ary hamindra fo hatramin'ny taranaka mifandimby ireo manaja Azy. 51Nanatanterahany asa lehibe ny sandriny mahery; ka ny mpihevi-tena ho ambony nataony mihahaka. 52Ny mpanjakazaka naongany hiala tamin'ny sezafiandrianany; ny tsinontsinona kosa nasandrany. 53Ny noana novokisany zava-tsoa; ny mpanankarena kosa nalefany nody maina. 54- 55Niahy ny vahoaka Israely mpanompony Andriamanitra, satria nahatsiaro ny teniny tamin'ny razantsika; dia ny hamindra fo mandrakizay amin'i Abrahama sy ny taranany. 56Nitoetra tokony ho telo volana tao amin-dry Elizabeta i Maria vao lasa nody. 57Tonga ny fotoana hahaveloman'i Elizabeta ka tera-dahy izy. 58Ny mpiara-monina sy ny lafin-kavana dia samy nahare fa nanehoan'ny Tompo hatsaram-po lehibe i Elizabeta ka niara-paly taminy. 59Nony afaka herinandro, dia tonga indray izy rehetra hamora ny zaza, ary ny anaran-drainy hoe Zakarià no saika hiantsoany azy. 60Fa niteny ny reniny nanao hoe: --Tsy izany, fa hatao hoe Jôhany izy! 61Dia hoy ireo taminy: --Kanefa ao amin'ny fianakavianao dia tsy misy mihitsy manana anarana hoe Jôhany! 62Nanaovan-dry zareo baiko tanana ny rain'ity zaza hahalalàna izay anarana tiany homena azy. 63Ary nitaky fitaovana hanoratana i Zakarià ka nanoratra hoe: "I Jôhany no anarany." Nahagaga azy rehetra izany. 64Teo no ho eo ihany dia nahay niteny indray i Zakarià, ary nanezaka nidera an'Andriamanitra. 65Raiki-tahotra avokoa ny mpiara-monina ka niely eran'ny faritra be havoana any Jodea ny resaka momba izany zava-nitranga rehetra izany. 66Lasa eritreritra daholo ireo nandre ka velom-panontaniana hoe: --Hanao ahoana re io zaza io? Ary nomba azy tokoa ny herin'ny Tompo. 67Feno ny Fanahy Masina i Zakarià, rain'ny zazakely, ka nilaza faminaniana toy izao: 68--Hisaorana anie ny Tompo, Andriamanitr'i Israely, noho Izy namangy sy nanavotra ny vahoakany! 69Mpamonjy mahery ho antsika no najorony avy amin'ny taranak'i Davida mpanompony, 70araka ny efa nambarany hatramin'ny fahagola tamin'ny alalan'ireo mpaminany masina: 71dia Mpamonjy hanafaka antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'ireo mpankahala rehetra. 72Namindra fo tamin'ny razantsika Andriamanitra sady nahatsiaro ilay fanekempihavanana masina 73mbamin'ilay fianianana izay nataony tamin'i Abrahama razantsika: 74dia ny hanala antsika amin'ny tanan'ny fahavalontsika, ary ny hamela antsika hanompo Azy tsy amin-tahotra, 75fa amin-toetra masina sy marina eo anatrehany mandritra ny andro rehetra iainantsika. 76Ary ianao kosa, anaka, dia hatao hoe mpaminanin'ny Avo indrindra, fa hialoha ny Tompo ianao mba hamboatra ny lalany; 77ny vahoakany hampahalalainao ny famonjena, ka hahafantatra fa voavela ny helony. 78Mangoraka sy mamindra fo ilay Andriamanitsika, koa masoandro miposaka avy any ambony no hamangy antsika 79mba hanazava an'ireo mihitsoka amin'ny maizina sy amin'ny aloky ny fahafatesana, ary mba hitarika ny diantsika hizotra mankany amin'ny fiadanana. 80Nitombo sy nihanahery ilay zaza, ary nitoetra tany an-taniefitra mandra-pisehony tamin'ny vahoaka Israely.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\