Lioka 10

1Taorian'izany, dia nifidy 72 lahy hafa indray ny Tompo, ka nirahiny tsiroaroa hialoha Azy any amin'ny tanàna sy ny toerana rehetra mbola halehany. 2Ary hoy Izy taminy: --Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Angataho àry ny Tompom-bokatra haniraka mpiasa hamory ny vokany. 3Mandehana! Indro irahiko ianareo, mova tsy zanak'ondry eo afovoan'amboadia. 4Aza mitondra kitapom-batsy na kapa, ary aza lany andro miarahaba olona eny an-dalana. 5Izay trano androsoanareo dia voalohany indrindra ilazao hoe: "Ho ato amin'ity trano ity anie ny fiadanana!" 6Raha misy olona tia fiadanana ao, dia hirotsaka aminy ny fiadanana rarînareo; fa raha tsy misy kosa, dia hiverina aminareo ihany izany. 7Mitoera amin'izany trano izany, fa aza mifindrafindra trano; ary hano sy sotroy izay aroson'ny tompon-trano, fa ny mpiasa dia mendrika homena ny karamany. 8Raha misy tanàna idiranareo ka mandray anareo ny olona, dia hano izay aroso anareo; 9sitrano izay marary ao ary ny mponina ilazao hoe: "Efa tonga eto aminareo ny Fanjakàn'Andriamanitra." 10Fa raha misy kosa tanàna idiranareo nefa tsy mandray anareo ny olona, dia mankanesa eny an-kianja milaza hoe: 11"Na dia ny vovoky ny tanànanareo nanaraka ny tongotray aza, dia ahintsanay hiampanga anareo. Izao anefa no fantaro: efa tonga ny Fanjakàn'Andriamanitra." 12Lazaiko aminareo fa amin'ny andro fitsarana, dia ho azoazo kokoa ny sazy hihatra amin'i Sôdôma noho ny hihatra amin'izany tanàna izany. 13Mampalahelo ianao, ry Kôrazìna! Mampalahelo ianao, ry Betsaidà! Raha i Tiro sy i Sidôna mantsy no nahavitana ireo asa mahagaga natao teo aminareo, dia efa ela ireo mponina ao aminy no nitafy lamba fisaonana ary nihosin-davenona hanambaràny fa nialany ny toetra ratsiny. 14Amin'ny andro fitsarana, dia ho azoazo kokoa ny sazy hihatra amin'i Tiro sy i Sidôna noho ny hihatra aminareo. 15Ary ianao, ry Kafarnahòma, heverinao ve fa hasandratra hatrany an-danitra ianao? Tsia, haetry hatrany amin'ny toeran'ny maty ianao! 16Ary hoy indray i Jesoa tamin'ny mpianany: --Izay mihaino anareo, dia mihaino Ahy; izay manamavo anareo, dia manamavo Ahy; ary izay manamavo Ahy, dia manamavo Ilay naniraka Ahy. 17Faly tokoa ny 72 lahy raha niverina sady nanao hoe: --Tompo ô, nanaiky anay na dia ireo demony aza rehefa nodidianay tamin'ny anaranao! 18Fa hoy i Jesoa taminy: --Hitako tokoa i Satàna nilatsaka tahaka ny tselatra avy any an-danitra. 19Indro ianareo efa nomeko fahefana hanitsaka bibilava sy maingoka sady hanamontsana ny hery rehetra ananan'ny fahavalo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. 20Kanefa aza dia ianareo eken'ny fanahy ratsy no ifaliana; fa mifalia noho ianareo efa voasoratra anarana any an-danitra. 21Tamin'izay fotoana izay indrindra, dia henika ny hafaliana tao amin'ny Fanahy Masina i Jesoa ka nanao hoe: --Ray ô, Tompon'ny tany aman-danitra Ianao, ka misaotra Anao Aho fa ireo zavatra nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina dia nasehonao tamin'ny madinika. Eny, Ray ô, izany tokoa no sitrakao! 22Efa natolotry ny Raiko ho Ahy ny zavatra rehetra; ary tsy misy olona mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, na mahalala ny Ray afa-tsy ny Zanaka mbamin'izay tian'ny Zanaka hanehoana Azy! 23Dia nitodika tamin'ny mpianany i Jesoa ka niteny taminy manokana hoe: --Sambatra ianareo mahita maso izao hitanareo izao! 24Eny, lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo nefa tsy nahita, ary hahare izay renareo nefa tsy nahare. 25Ary indro tamy ity mpahay lalàna anankiray ka nanao fanontaniana fandrika tamin'i Jesoa hoe: --Mpampianatra ô, inona no tokony hataoko hananako anjara amin'ny fiaina-maharitra mandrakizay? 26Fa hoy i Jesoa taminy: --Inona no voalazan'ny Soratra Masina ao amin'ny lalàna? Ahoana no fandraisanao ny heviny raha vakînao? 27Dia novaliany hoe: --"Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny herinao manontolo ary amin'ny sainao manontolo." Ary koa: "Tiavo ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao." 28Dia hoy i Jesoa taminy: --Tsara ny valin-teninao. Ataovy izany, dia ho velona ianao! 29Te hanamarin-tena anefa ilay mpahay lalàna ka nanontany an'i Jesoa hoe: --Fa iza moa no namako? 30Ka novalian'i Jesoa hoe: --Nisy lehilahy nidina avy tany Jerosalema ho any Jerikao, nasian'ny jiolahy ka nendahany fitafiana sy nodarofany kapoka; ary efa saika maty ralehilahy vao nilaozan'ireo jiolahy nandositra. 31Sendra nisy mpisorona nidina tamin'izany lalana izany; fa nony nahatazana an-dralehilahy izy, dia nidify lalana nandalo fotsiny. 32Toy izany koa no nataon'ity levita anankiray; tonga teo amin'ilay toerana izy, nahatazana an-dralehilahy ary nidify lalana nandalo fotsiny. 33Nisy kosa Samaritanina nivahiny tonga teo amin'ity tra-boina ary onena tokoa nahita azy. 34Nohatonin'ilay Samaritanina izy ka nofeheziny ny feriny sady nandrarahany diloilo sy divay; avy eo dia natainginy teo amin'ny ampondrany ralehilahy ary nentiny tany an-tranombahiny ka nokarakarainy tao. 35Ny ampitson'iny, notolorany vola denàry anankiroa ny tompon-trano sady nataony hoe: "Karakarao ity olona ity; ary na hoatrinona na hoatrinona laninao mihoatra noho ireto, dia honerako rehefa miverina aho." 36Dia nanontanian'i Jesoa ity mpahay lalàna nataony hoe: --Iza tamin'izy telo lahy ireo, araka ny hevitrao, no nanjary naman'ilay nasian'ny jiolahy? 37Dia novaliany hoe: --Ilay niantra azy. Dia hoy i Jesoa taminy: --Ndeha àry, ka mba manaova torak'izany koa! 38Raha mbola nandeha ry i Jesoa sy ny mpianany, dia niditra tao amin'ny tanàna anankiray i Jesoa ka izay vehivavy atao hoe Marta izay no nampiantrano Azy. 39I Marta dia nanan-drahavavy antsoina hoe Maria. Naka toerana teo an-tongotry ny Tompo i Maria ka nihaino ny teniny. 40Fa i Marta kosa sahirana tamin'ny raharaha isan-karazany; dia niato izy ka nanao hoe: --Moa tsy mampaninona Anao ve, ry Tompo, izao amelan'ny rahavaviko ahy hanao raharaha irery izao? Mba asaovy manampy ahy re izy! 41Fa novalian'ny Tompo hoe: --Marta, Marta, maro ahina sy be herehina loatra ianao, 42nefa zavatra iray ihany no ilaina; ka i Maria no efa nifidy ny anjara soa indrindra, izay tsy halana aminy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\