Lioka 13

1Tamin'izay dia nisy olona tonga nitantara tamin'i Jesoa momba ireo Galileanina izay nanolotra sorona ho an'Andriamanitra iny indrindra no novonoin'i Pilato. 2Ka hoy i Jesoa taminy: --Heverinareo ve fa ireo Galileanina ireo, matoa nozoin-doza toy izany, dia mpanota mihoatra noho ny Galileanina rehetra? 3Tsia, hoy Aho aminareo, fa raha tsy ialanareo ny toe-dratsinareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. 4Ary ny olona 18 maty nianjeran'ny tilikambon'i Silôà, heverinareo ve fa diso mihoatra noho ny mponina hafa rehetra ao Jerosalema? 5Tsia, hoy Aho aminareo, fa raha tsy ialanareo ny toe-ratsinareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. 6Dia nanao ity fanoharana ity i Jesoa: --Nisy aviavy naniry tao amin'ny tanimboalobok'ity lehilahy anankiray. Tonga izy indray mandeha nitady voa tamin'ilay hazo fa tsy nahita. 7Ka hoy izy tamin'ny mpikarakara ny tanimboaloboka: "Etsy ange! efa telo taona misesy izao no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity aho nefa tsy mahita. Kapao io, fa nahoana no mibahan-toerana foana eo?" 8Dia niteny ilay mpiasa nanao taminy hoe: "Avelao ihany re izy, tompoko, amin'ity taona ity, fa hohadiko ny manodidina azy ary hasiako zezika; 9angamba hamoa ihany izy amin'ny taona ho avy, fa hampikapainao raha tsy izany." 10Nampianatra tao amin'izay sinagôga izay i Jesoa indray sabata. 11Nisy vehivavy anankiray teo, azon'ny fanahy ratsy mahafarofy nandritra ny 18 taona ka nanjoko tsy nahatraka mihitsy. 12Niantso azy i Jesoa nony nahita azy, ka nanao taminy hoe: --Ramatoa, afaka amin'ny rofinao ianao! 13Dia nametrahan'i Jesoa tanana ravehivavy ary nitraka niaraka tamin'izay ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. 14Tezitra ny lehiben'ny sinagôga satria andro sabata no nanaovan'i Jesoa fanasitranana. Nandray fitenenana ny lehiben'ny sinagôga ary nilaza tamin'ny vahoaka hoe: --Andro enina no tokony hiasana; ka mandritra ireo andro ireo ianareo no tongava hositranina, fa tsy amin'ny andro sabata! 15Fa hoy ny navalin'ny Tompo azy: --Mpihatsaravelatsihy raha ianareo! Amin'ny andro sabata, moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny borikiny hiala amin'ny fihinanam-bilona avy ianareo ka mitondra azy hisotro rano? 16Koa ity vehivavy taranak'i Abrahama ity, 18 taona ngarangidina no voafatotr'i Satàna, moa tsy tokony ho amin'ny andro sabata indrindra ve no hamahàna fatorana azy? 17Nangaihay izay rehetra mpanohitra an'i Jesoa noho izany valin-teniny izany, fa ny vahoaka manontolo kosa niravoravo noho ny zavatra malaza rehetra nataony. 18Tamin'izay dia hoy i Jesoa hoe: --Tahaka ny inona ny Fanjakàn'Andriamanitra? Inona no hanoharako azy? 19Tahaka ny voan-tsinapy nalain'ity lehilahy anankiray ary namboleny tao an-jaridaina; naniry ilay voan-tsinapy ka tonga hazo, ary nanaovan'ny voro-manidina akany tao amin'ny rantsany. 20Dia hoy indray i Jesoa hoe: --Inona koa no hanoharako ny Fanjakàn'Andriamanitra? 21Tahaka ny leviora nalain'ity vehivavy anankiray ary nafangarony tamin'ny koba eran'ny kovetabe mandra-pibohaky ny koba manontolo. 22Nitety tanàn-dehibe sy tanàna kely i Jesoa nampianatra sady nandroso nankany Jerosalema. 23Dia nisy olona anankiray nanontany Azy hoe: --Moa vitsy ve, ry Tompo, ny olona ho voavonjy? Ary hoy i Jesoa tamin'ny vahoaka: 24--Ataovy mihitsy izay hahatafiditra eo amin'ny varavarana èty: fa maro, hoy Aho aminareo, no hitady hiditra nefa tsy ho afaka! 25Rehefa nitsangana nanidy varavarana ny tompon-trano no ianareo mbola any alatrano, dia handondòm-baravarana ianareo hanao hoe: "Mba vohay izahay, tompoko ô!" Fa hovaliany hoe: "Tsy fantatro izay fiavianareo." 26Amin'izay ianareo, dia hanao hoe: "Olona niara-nihinana sy nisotro taminao izahay, ary nampianatra teny an-dalamben'ny tanànanay ianao!" 27Fa mbola hovaliany hoe: "Tsy fantatro mihitsy izay fiavianareo; mialà amiko, ry mpanao ratsy isany!" 28Any tokoa ianareo no hitomany sy hikitro-nify, rehefa hitanareo ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra ry i Abrahama sy i Itsehàka ary i Jakôba mbamin'ny mpaminany rehetra; fa ianareo kosa voaroaka any ivelany. 29Ho tonga ny avy any atsinanana sy andrefana, ary ny avy any avaratra sy atsimo ka hipetraka hiara-misakafo ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra; 30ary indro misy farany ho voalohany ary misy voalohany ho farany. 31Tamin'izay fotoana izay, dia nisy Farisianina sasany nankeo amin'i Jesoa ka nanao taminy hoe: --Mialà teto ianao ka mandehana any an-kafa, satria fofoin'i Herôda ny ainao. 32Fa novalian'i Jesoa hoe: --Ndeha ilazao ilay fosalahy iny hoe: "Indro Aho mandroaka demony sy manasitrana anio sy rahampitso; ary rahafakampitso dia hefaiko ny asako." 33Kanefa tsy maintsy manohy ny diako ihany Aho anio sy rahampitso ary rahafakampitso, satria tsy mety raha mpaminany ka vonoina ivelan'i Jerosalema! 34"Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ianao izay mpamono ny mpaminany sy mpitora-bato ireo irahin'Andriamanitra aminao. Efa impiry moa Aho no nikasa hanangona ny mponina eto aminao tahaka ny reniakoho manomba ny zanany eo ambany elany, kanefa tsy nety ianareo! 35Indro ny tempolinareo fa havela eo ho anareo. Ary lazaiko aminareo fa tsy ho hitanareo intsony Aho mandra-panaonareo hoe: 'Hombàm-pitahiana amin'ny anaran'ny Tompo anie Ilay avy'!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\