Lioka 14

1Indray sabata, nandroso hisakafo tao an-tranon'izay lohandohan'ny Farisianina izay i Jesoa, ka notsikilovin-dry zareo fatratra. 2Ary indro nisy olona anankiray voan'ny aretina manirano teo anoloan'i Jesoa. 3Dia niteny i Jesoa ka nanao tamin'ireo mpahay lalàna sy Farisianina hoe: --Azo atao ve sa tsia ny manasitrana amin'ny andro sabata? 4Fa tsy niteny tsy nivolana ry zareo. Nokasihin'i Jesoa kosa ilay marary, dia sitrana ary nalefany nody. 5Dia hoy i Jesoa tamin-dry zareo: --Iza moa aminareo no manana zanaka na omby sendra latsaka anaty lavaka fantsakana, ka tsy hisintona azy faingana, na dia sabata aza ny andro? 6Fa tsy nanan-kavaly ry zareo. 7Tsikaritr'i Jesoa kosa fa samy nifidy ny toerana voalohandohany ireo olona nasaina. Ka ho azy ireo indrindra no nanaovany ity fanoharana ity: 8--Raha asain'olona hisakafo amin'ny fampakaram-bady ianao, dia aza mipetraka amin'ny toerana voalohany. Mety misy manko olona nasaina manan-kaja kokoa noho ianao, 9ka ny nanasa anareo ihany no ho avy hiteny aminao hoe: "Omeo an'ity olona ity ny toerana misy anao io"; izay ianao vao hangaihay hamonjy ny toerana farany indrindra. 10Fa raha nasaina ianao, ny toerana farany indrindra no vonjeo ipetrahana; ka rehefa avy ilay nanasa anao, dia hiteny aminao hoe: "Mandrosoa etsy alohaloha kokoa, tompoko"; izay ianao vao heni-kaja heni-boninahitra amin'ny mpiara-misakafo rehetra. 11Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra. 12Avy eo dia ilay nanasa Azy indray no nilazan'i Jesoa hoe: --Raha manasa olona hisakafo antoandro na hisakafo hariva ianao, aza mba ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny mpanankarena iray tanàna aminao no asaina, fandrao hasainy koa ianao ka ho voavaliny izay nataonao taminy. 13Fa raha misy fanasana ataonao, ny mahantra, ny kilemaina, ny mandringa mbamin'ny jamba kosa asaina; 14dia ho sambatra ianao, satria tsy mba mahavaly ny vitanao ireo. Ary Andriamanitra hamaly soa anao rehefa mby amin'ny fitsanganan'ny olo-marina ho velona. 15Nandre izany ny anankiray tamin'ireo mpiara-misakafo teo ka niteny tamin'i Jesoa hoe: --Sambatra izay handray anjara amin'ilay fanasambe any amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra! 16Dia hoy i Jesoa taminy: --Nanao fanasambe ity olona anankiray ka maro no nasainy. 17Nony fotoana fisakafoana, dia nirahiny ny mpiasany hilaza amin'ireo nasaina hoe: "Tongava, tompoko, fa efa vonona ny sakafo." 18Samy rafitra niala tsiny avokoa anefa izy rehetra. Ka hoy ny voalohany tamin'ilay mpiasa: "Misy saha vao novidiko izay, ka tsy maintsy handeha hijery azy aho; miangavy anao, aoka re mba tsy ho tsiniko!" 19Hoy kosa ny faharoa: "Misy omby folo vao novidiko izay, ka handeha hizaha azy aho; miangavy anao, aoka re mba tsy ho tsiniko!" 20Ary hoy indray ny fahatelo: "Vao avy nampaka-bady aho, ka noho izany tsy afaka mankany." 21Dia niverina ilay mpiasa ka nanambara izany tamin'ny tompony. Nisafoaka ilay tompom-panasana ka nanao tamin'ilay mpiasa hoe: "Mandehana faingana ianao mankeny amin'ireo kianja sy araben'ny tanàna, ka ampandrosoy atỳ ny mahantra sy ny kilemaina mbamin'ny jamba sy ny mandringa." 22Tsy ampy toy inona, dia hoy ilay mpiasa hoe: "Vita, tompoko, izay nodidianao hatao, kanefa mbola misy toerana ihany." 23Ary hoy ny tompom-panasana tamin'ilay mpiasany: "Ny lalan-kely sy ny sisim-boly indray àry aleha, ka ataovy izay hidiran'ny olona atỳ mba ho feno ny tranoko!" 24Dia ireo nasaina tonga no nitenenan'ny tompom-panasana hoe: Eny, lazaiko aminareo fa tsy hisy hanandrana ny sakafoko ireo olona nasaina voalohany ireo na dia iray aza! 25Nisy vahoaka marobe niara-dia tamin'i Jesoa. Dia nitodika niatrika azy ireo i Jesoa ka nanao hoe: 26--Raha misy manatona Ahy, aoka ho tia Ahy mihoatra noho ny ray aman-dreniny sy ny vady aman-janany mbamin'ny mpiray tampo aminy, ary mihoatra noho ny tenany aza; fa raha tsy izany, tsy afaka ho mpianatro. 27Izay tsy mizaka ny hazofijaliany ary tsy miaraka amiko, dia tsy afaka ho mpianatro. 28Raha misy aminareo te hanorina tilikambo, dia hipetraka izy aloha hitetika tsara izay ho lany, hahitany raha misy vola hanefana izany. 29Sao vita manko ny fototra vao tsy afa-manohy, ka holatsain'ny mpitazana rehetra 30hoe: "Mba nanomboka nanorina rangahy io, nefa tsy nahatody!" 31Ary raha misy mpanjaka handeha hanafika mpanjaka hafa, dia hipetraka izy aloha handinika tsara, hahitany raha azony atao amin'ny miaramila iray alina ny hifanandrina amin'ny fahavalony manana miaramila roa alina. 32Raha tsy azony atao manko, dieny mbola lavitra ilay fahavalo, dia handefasany iraka hanao raharaham-pihavanana. 33Ary nofaranan'i Jesoa hoe: --Dia toy izany koa àry, na iza na iza aminareo tsy mahafoy izay rehetra ananany, dia tsy afaka ho mpianatro! 34--Zavatra tsara ny sira; kanefa raha ny sira no tonga matsatso, hatao ahoana indray no hanome hasina azy? 35Fa sady tsy mahasoa tany no tsy mahasoa zezika intsony ka dia ariam-potsiny. Izay manan-tsofina hihainoana, aoka hihaino!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\