Lioka 15

1Fatra-panatona an'i Jesoa avokoa ny mpamory hetra sy ny mpanota mba hihaino Azy. 2Hany ka nimonomonona ny Farisianina sy ny mpahay lalàna nanao hoe: --Rangahy io ny mpanota no ifandraisany sy iarahany misakafo! 3Koa ho azy Farisianina sy mpahay lalàna no nanaovan'i Jesoa ity fanoharana ity: 4--Lehilahy iza moa, araka ny hevitrareo, no manana ondry zato nahaverezana anankiray, ka tsy hamela eny an-kijàna ny 99 ary hiezaka hitady ilay tokana very mandra-pahitany azy? 5Ary rehefa hitany, dia entiny eo an-tsoroka an-kafaliana. 6Dia lasa izy mody any an-trano ary vorîny ireo sakaiza sy mpiara-monina ka ilazany hoe: "Miaraha mifaly amiko fa ilay ondriko very dia hitako indray!" 7Toy izany koa, hoy Aho aminareo, hisy hafaliana any an-danitra amin'ny mpanota anankiray monja miala amin'ny toe-dratsiny fa tsy amin'ny olo-marina 99 tsy mila fialana amin'ny toe-dratsy. 8--Sa vehivavy iza moa no manana vola firavaka folo nahaverezana anankiray, ka tsy hampirehitra jiro sy hamafa trano ary hikaroka tsara mandra-pahitany azy? 9Ary rehefa hitany, dia vorîny ireo sakaiza sy mpiara-monina ka ilazany hoe: "Miaraha mifaly amiko fa ilay vola firavako very dia hitako indray!" 10Toy izany koa, hoy Aho aminareo, hisy hafaliana ho an'ny anjelin'Andriamanitra amin'ny mpanota anankiray monja miala amin'ny toetra ratsiny. 11Dia hoy indray i Jesoa: --Nanan-janaka mirahalahy ity lehilahy anankiray. 12Ary hoy ilay zandriny tamin-drainy: "Omeo ahy, ry dada, ny anjara fananana tandrify ahy." Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. 13Nony afaka andro vitsivitsy, dia nivarotra ny anjarany manontolo ilay zandriny, ary lasa nitondra ny vola azony nankany an-tany lavitra ka nandanilany foana ny fananany tamin'ny filibàna. 14Rehefa tapitra avokoa izay teo am-pelatanany, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ary tsy nanan-koraisina intsony ny anao. 15Lasa izy niasa tamin'ny tompon-tany anankiray ka nalefan'ilay niasany hiandry kisoa tany an-tsahany. 16Satrin'ity zatovo hameno kibo amin'ny voan-javatra fihinan'ny kisoa, saingy tsy nisy nanome azy. 17Izay vao nody ny sainy ka hoy izy anakampo: "Ireo mpikaraman'i dada rehetra any izao manan-tsakafo be dia be daholo, fa izaho kosa ity maty mosary atỳ! 18Ndeha hody any amin'i dada aho ka hilaza aminy hoe: Dada ô, nanota tamin'Andriamanitra sy taminao aho, 19ka tsy mendrika intsony ny hatao hoe zanakao; fa mba ataovy toy ny anankiray amin'ny mpikaramanao aho!" 20Dia lasa tokoa izy nody any amin-drainy. Raha mbola lavitra ny trano ilay zatovo, dia tazan-drainy. Onena azy tokoa irainy ka nihazakazaka nitsena, ary namihina ny vozony sy nanoroka azy. 21Dia hoy ity zanany taminy: "Dada ô, nanota tamin'Andriamanitra sy taminao aho, ka tsy mendrika intsony ny hatao hoe zanakao!" 22Fa hoy kosa irainy tamin'ireo mpiasa: "Ento atỳ faingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy; asio peratra ny rantsan-tanany ary asio kapa ny tongony. 23Alaovy ilay zanak'omby mifahy ka vonoy; ary aoka isika hanao fihinanam-be, 24satria ity zanako ity: efa maty no velona indray, ary efa very no hita indray!" Dia nanomboka ny fihinanam-be aman-korana izy rehetra. 25Sendra tany an-tsaha ilay zanany lahimatoa tamin'izay. Nony efa nody izy ka nanakaiky ny trano, dia nandre feon-java-maneno sy olona mandihy. 26Nantsoiny ny mpiasa anankiray ka nanontaniany ny anton'izany. 27Dia novalian'ilay mpiasa hoe: "Tonga ao ny rahalahinao ka nasain-drainao novonoina ilay zanak'omby nafahy satria tafaverina soa aman-tsara eto aminy ny zanany lahy!" 28Tezitra mafy ny lahimatoa sady tsy nety niditra an-trano. Ka ny rainy mihitsy no lasa tany alatrano hiangavy azy handroso. 29Fa hoy izy tamin-drainy: "Jereo ange! Taona firifiry moa izay no nanompoako anao ary tsy mbola nandika ny didinao na oviana na oviana aho; kanefa dia nofy izany hoe mba nomenao zanak'osy iray hiarahako mihinana sy mifaly amin'ny sakaizako. 30Fa nony tonga kosa io zanakao io, izay nahafongana ny fanananao tamin'ny vehivavy mpivarotena, dia amonoanao ny zanak'omby nafahy." 31Ary hoy ny rainy taminy: "Ianao anie, anaka, dia eto amiko mandrakariva ary anao avokoa izay rehetra ahy. 32Fa tsy maintsy atao ny fihinanam-be aman-korana, satria io rahalahinao io: efa maty no velona indray, ary efa very no hita indray."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\