Lioka 16

1Hoy kosa i Jesoa tamin'ny mpianany: --Nisy mpanankarena anankiray nanana mpitandrim-pananana, izay notorîn'ny olona taminy fa mandanilany foana ny fananany. 2Dia nampiantsoin'ilay tompony izy ka nanontaniany hoe: "Inona izany henoko momba anao izany? Avoahy hoe ny fitandremanao fa tsy hahazo hitandrina ny fananako intsony ianao!" 3Ka hoy ilay mpitandrim-pananana anakampony hoe: "Esorin'ny tompoko amin'ny asako aho ity, ka inona re no hataoko? Ny miasa tany, tsy vitako; ny mangataka, mahamenatra ahy. 4Aoka fa fantatro izay hataoko, mba handraisan'ny olona ahy any an-tranony, rehefa voaroaka amin'ny asako aho." 5Dia nampiantsoin'ilay mpitandrim-pananana tsirairay ireo olona nitrosa tamin'ny tompony. Ka hoy izy tamin'ilay voalohany: "Ananan'ny tompoko hoatrinona ianao?" 6Dia hoy ilay mpitrosa hoe: "Menaka efatra arivo litatra." Ary hoy ny mpitandrim-pananana taminy: "Intỳ ny taratasinao, mipetraha faingana ka soraty hoe roa arivo." 7Nisy hafa koa nilazany hoe: "Ary ianao, ananan'ny tompoko hoatrinona ianao?" Dia hoy ilay mpitrosa hoe: "Vary zato kitapo." Ary hoy ny mpitandrim-pananana taminy: "Intỳ ny taratasinao, ka soraty hoe valopolo." 8Noderain'ny tompony ilay mpitandrim-pananana tsy marina, satria niseho ho kinga; fa amin'ny raharaha ifanaovany avy, dia kinga kokoa ny olona miaina araka izao tontolo izao noho ny olona miaina araka ny fahazavan'Andriamanitra. 9Ka hoy Aho aminareo mpianatro: ampiasao ny haren'izao tontolo izao hananan-kavana handray anareo any amin'ny fonenana mandrakizay, rehefa tonga ilay andro hamoizana ireny harena ireny. 10Izay mahatoky amin'ny zava-madinika, dia mahatoky koa amin'ny zava-dehibe; ary izay tsy marina amin'ny zava-madinika, dia tsy marina koa amin'ny zava-dehibe. 11Raha tsy azo itokiana amin'ny haren'izao tontolo izao ianareo, iza no hametraka aminareo ny tena harena; 12ary raha tsy azo itokiana amin'izay tsy anareo ianareo, iza no hanome anareo ny fananana tena anareo? 13Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa: satria na ny anankiray ho hàlany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hombany ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy hainareo atao ny sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny harena. 14Fatra-pitia vola ny Farisianina ka naneso an'i Jesoa nony nandre izany teny rehetra izany. 15Fa hoy i Jesoa taminy: --Ianareo miseho ho marina eo imason'ny olona, kanefa fantatr'Andriamanitra ny fonareo. Fa izay heverin'ny olona ho ambony, dia maharikoriko eo imason'Andriamanitra. 16Miafara amin'i Jôhany Mpanao batisa ny andron'ny lalànan'i Mosesy sy ny bokin'ny mpaminany. Fa manomboka hatreo kosa dia ny Fanjakàn'Andriamanitra no Vaovao Mahafaly torîna, ary samy miezaka hiditra ao ny olona. 17Kanefa moramora kokoa ny hahalevona ny tany amana habakabaka noho ny hoe hahafoana ny zavatra faran'izay madinika indrindra ao amin'ny lalànan'i Mosesy. 18Izay rehetra manary vady ka mampakatra vehivavy hafa, dia manitsakitsaka ny vadiny taloha; ary izay mampakatra vehivavy nariam-bady, dia maka vadin'olona. 19Nisy mpanankarena anankiray nanao fitafiana tsara tarehy sady lafo vidy ary nanaram-po tamin'ny hanim-py isan'andro. 20Nisy kosa mahantra ferena anankiray atao hoe Lazara nivalandotra teo anoloan'ny vavahadin'ilay mpanankarena. 21Satriny tokoa ny mba hivoky amin'ny sombintsombin-tsakafo latsaka avy amin'ny latabatr'ilay mpanankarena, saingy ny alika kosa no tonga nilelaka ny feriny. 22Maty ilay mahantra, ka nentin'ny anjely ho eo anilan'i Abrahama; maty koa ilay mpanankarena, dia nalevina. 23Raha ilay niferinaina tany amin'ny toeran'ny maty iny ilay mpanankarena, dia niandrandra ka tazany terỳ lavitra terỳ i Abrahama sy i Lazara teo anilany. 24Dia niantso izy nanao hoe: "Ry ikaky Abrahama ô, mamindrà fo amiko, iraho kely re i Lazara mba hanatsoboka ny loha fanondrony amin'ny rano hampangatsiatsiahany ny lelako, fa mijaly aho ato anaty lelafo ato." 25Fa hoy i Abrahama hoe: "Anaka, tsarovy fa ampoky ny soa ianao fahavelonao, i Lazara kosa niaritra fahoriana; ankehitriny mandray fiononana izy atỳ ankoatra, ary ianao kosa mijaly. 26Sady izao koa, misy hantsam-be manelanelana antsika, hany ka izay te hiala etỳ hankeny aminareo tsy afa-manoatra, ary izay te hiala eny hanketỳ aminay tsy afa-miampita." 27Dia hoy ilay mpanankarena hoe: "Miangavy anao àry aho, ry ikaky, mba iraho i Lazara ho any aminay, 28fa misy dimy lahy iray tampo amiko any. Aoka i Lazara hananatra azy mafy, mba tsy hahatonga azy koa amin'ity toeram-pijaliana ity!" 29Fa novalian'i Abrahama hoe: "Manana an'i Mosesy sy ny mpaminany izy, koa aoka ireo no hohenoiny." 30Dia hoy ilay mpanankarena: "Tsy izany re, ry ikaky Abrahama, fa raha misy olona avy atỳ amin'ny maty miverina any aminy, dia hialan'izy dimy mirahalahy ny toe-dratsy!" 31Fa hoy i Abrahama: "Raha i Mosesy sy ny mpaminany tsy henoiny, dia tsy hiaiky izy na misy olona mitsangana velona avy any amin'ny maty aza."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\