Lioka 18

1Nanaovan'i Jesoa fanoharana avy eo ny mpianany hanehoana fa tsy maintsy mivavaka lalandava, ka tsy tokony ho kivy na oviana na oviana. 2Hoy Izy hoe: --Nisy mpitsara tsy nanan-tahotra an'Andriamanitra na hena-maso olona tao an-tanàna anankiray izay. 3Nisy koa tao amin'io tanàna io vehivavy anankiray mpitondratena, niverimberina tao amin'ilay mpitsara nanao hoe: "Omeo rariny amin'ilay miady amiko aho!" 4Elabe ilay mpitsara tsy niraika; nefa nony farany, dia nanao anakampo hoe: "Marina tokoa fa raha izaho dia tsy manan-tahotra an'Andriamanitra na hena-maso olona. 5Kanefa mandreraka ahy ny ataon-dravehivavy ity, ka homeko rariny izy mba tsy hiverimberina foana hanorisory ahy!" 6Ary hoy ny Tompo: --Henoy kely ny ambaran'ilay mpitsara ratsy fanahy! 7Ka dia Andriamanitra indray ve no tsy hanome rariny ny olom-boafidiny mitaraina andro aman'alina aminy? Ary hampiandry lava azy ireo ve Izy? 8Lazaiko aminareo fa hanome rariny azy faingana Andriamanitra. Kanefa rahatrizay tonga ny Zanak'olona, moa hahita finoana eto an-tany ve Izy? 9Nanao izao fanoharana izao kosa i Jesoa ho an'ireo olona natoky tena ho marina ka nanaratsy ny sasany: 10--Nisy olona roa lahy niakatra hivavaka teo an-kianjan'ny tempoly: ny anankiray Farisianina ary ny anankiray mpamory hetra. 11Naka toerana ilay Farisianina ka nivavaka anakampony hoe: "Andriamanitra ô, misaotra Anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpangalatra, tsy marina sady mpaka vadin'olona, na tahaka io mpamory hetra io aza. 12Mifady hanina indro isan-kerinandro aho ary manolotra ny ampahafolon'izay azoko rehetra." 13Ilay mpamory hetra kosa nijanona terỳ lavidavitra, tsy sahy niandrandra ny lanitra akory, fa nandondòna ny tratrany matetika sady nanao hoe: "Andriamanitra ô, mba iantrao re aho, fa mpanota!" 14Izao no lazaiko aminareo: ity faharoa ity, fa tsy ilay voalohany, no nahazo fahamarinana avy tamin'Andriamanitra nony nody. Satria izay rehetra manandra-tena, dia haetrin'Andriamanitra; fa izay manetry tena, dia hasandratr'Andriamanitra. 15Na ny zazakely mbola trotroina aza dia nentin'ny olona teo amin'i Jesoa mba hametrahany tanana. Hitan'ny mpianatra ireto olona ireto ka noteneniny mafy. 16Nefa dia nasain'i Jesoa ho entina eo aminy ny zazakely sady hoy izy hoe: --Avelao ny zazakely hanatona Ahy ary aza raràna, satria an'ny toa azy ireny ny Fanjakàn'Andriamanitra. 17Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza tsy mandray ny Fanjakàn'Andriamanitra toy ny andraisan'ny zazakely azy, dia tsy ho tafiditra ao. 18Ary nisy manampahefana jiosy nanontany an'i Jesoa hoe: --Ry Mpampianatra tapitra ohatra ô, inona no tokony hataoko hananako anjara amin'ny fiaina-maharitra mandrakizay? 19Dia hoy i Jesoa taminy: --Nahoana Aho no ataonao hoe tapitra ohatra? Tsy misy tapitra ohatra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. 20Fantatrao ny didy hoe: "Aza maka vadin'olona; aza mamono olona; aza mangalatra; aza manao vavolombelona tsy marina; hajao ny rainao sy ny reninao!" 21Dia hoy ilay manampahefana hoe: --Izany rehetra izany dia efa voatandriko hatramin'ny fahatanorako! 22Nandre izany i Jesoa ka nanao taminy hoe: --Zavatra iray no mbola tsy ampy aminao: amidio avokoa ny fanananao rehetra ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny, dia hanana rakitra any an-danitra ianao; raha efa izany, dia avia hiaraka amiko! 23Vao nandre izany kosa ralehilahy, dia nanjary nalahelo erỳ, satria tena mpanankarena izy. 24Ary nahita azy nalahelo toy izany i Jesoa ka nanao hoe: --Sarotra mihitsy amin'ny mpanankarena ny miditra ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 25Eny, moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vodifanjaikely noho ny idiran'ny mpanankarena ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 26Dia hoy ny olona nandre izany: --Koa iza àry no mety ho voavonjy? 27Fa novalian'i Jesoa hoe: --Ny tsy vitan'olombelona, vitan'Andriamanitra. 28Hoy kosa i Petera: --Jereo ange! Izahay dia efa nahafoy izay mba anay ka niaraka taminao! 29Dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona nahafoy trano na vady na mpiray tampo na ray aman-dreny na zanaka noho ny Fanjakàn'Andriamanitra 30ka tsy hahazo be lavitra amin'izao etỳ izao, ary ny fiaina-maharitra mandrakizay amin'ny andro ho avy. 31Nalain'i Jesoa ho eo aminy kosa ny 12 lahy ka nilazany hoe: --Miakatra ho any Jerosalema àry izao isika, ka ho tanteraka avokoa izay voalazan'ny Soratra Masina tamin'ny alalan'ny mpaminany momba ny Zanak'olona. 32Eny, hatolotra ny hafa firenena Izy, ka hoesoiny, hisetrasetrany, hororany; 33ary rehefa nokapohiny, dia hovonoiny ho faty; kanefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. 34Tsy misy azon'ireto mpianatra anefa izany, fa teny miafina taminy ka tsy fantany izay nolazain'i Jesoa. 35Rehefa mby teo akaikin'i Jerikao i Jesoa, dia nisy jamba anankiray efa nitalapetraka teo an-tsisin-dalana nangataka. 36Henony nihaohao ny vahoaka mitanjozotra ka nanontaniany hoe: "Inona izany?" 37Nampahalalain'ny olona izy fa i Jesoa avy any Nazareta no nandalo. 38Koa velona antso amin'izay izy nanao hoe: --Ry Jesoa, Zanak'i Davida ô, mamindrà fo amiko! 39Norahonan'ireo olona lohalalana ralehilahy hangina, fa vao mainka koa niantsoantso mafy hoe: --Ry Zanak'i Davida ô, mamindrà fo amiko! 40Niato i Jesoa ary nasainy hoentina eo aminy izy, ka nony tonga teo akaikiny dia nanontaniany hoe: 41--Inona no tianao hataoko aminao? Ka novalian'ilay jamba hoe: --Tompo ô, ny hampahiratra ahy! 42Dia hoy i Jesoa taminy: --Mahirata, ny finoanao no nahasitrana anao! 43Dia nahiratra teo no ho eo ihany izy, ary lasa nanaraka an'i Jesoa sady nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny vahoaka rehetra koa, raha nahita, dia nidera an'Andriamanitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\