Lioka 2

1Tamin'izany andro izany, dia namoaka didy ny amperôra Aogosta hampanao fanisàm-bahoaka eran'ny fanjakana rômanina. 2Izany fanisàm-bahoaka voalohany izany dia natao fony i Kireny no filohan'ny faritany Siria. 3Ary samy namonjy ny tanàna fiaviany avy ny olona rehetra mba hisaina. 4Niainga avy tao Nazareta tanàna any Galilea i Jôsefa hiakatra any Jodea, hankany amin'ilay tanàna fiavian'i Davida atao hoe Betlehema, noho izy taranaka sy fokon'i Davida. 5Mba hoisaina no foto-dian'i Jôsefa sy i Maria vadiny izay efa bevohòka. 6Raha tao Betlehema izy roa, dia tonga ny andro hahaveloman'i Maria. 7Teraka ny lahimatoany izy, dia nohodidininy lamban-jaza ary nampandrîny teo amina fihinanam-bilona; fa tsy nisy toerana ho azy telo mianaka tao amin'ny trano fivantanam-bahiny. 8Tany amin'izany faritany izany, dia nisy mpiandry ondry nitoetra tany an-tsaha niambina ny ondriny nandritra ny alina. 9Nisy anjelin'ny Tompo niseho tampoka taminy; ary nohodidinin'ny voninahitry ny Tompo ireo mpiandry ondry ka raiki-tahotra izaitsizy. 10Fa hoy ilay anjely taminy: --Aoka izay ny tahotra, fa vaovao mahafaly no entiko ho anareo, dia fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra: 11Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia i Kristy Tompo. 12Izao no hahafantaranareo Azy: hahita zazakely anankiray voahodidina lamban-jaza sady mandry eo amina fihinanam-bilona ianareo. 13Ary nisy anjely alikisa avy any an-danitra niseho niaraka tamin'ilay anjely teo ka nidera an'Andriamanitra nanao hoe: 14"Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra; ary fiadanana etỳ an-tany ho an'ny olombelona fa nanehoany fitia!" 15Rehefa nilaozan'ny anjely niverina any an-danitra ireto mpiandry ondry, dia nifampiresaka hoe: --Andao mihitsy ho any Betlehema isika hizaha izany zava-baovao nampahalalain'ny Tompo antsika izany! 16Dia nandeha faingana izy ireo nankany, ka nahita an'i Maria sy i Jôsefa ary nahita zazakely mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. 17Nony avy nahita ireto mpamangy, dia nampiely ny teny nolazain'ny anjely taminy momba io zazakely io; 18ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'ny zavatra voalazan'ireo mpiandry ondry. 19I Maria kosa nitadidy izany rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. 20Dia lasa nody ireo mpiandry ondry ka nanome voninahitra sy dera an'Andriamanitra noho izay rehetra reny sy hitany, araka ny voalazan'ny anjely taminy. 21Tonga ny fotoana hamorana ilay zaza nony afaka herinandro; ary natao hoe Jesoa ny anarany, araka ilay nolazain'ny anjely talohan'ny nahatorontoronina Azy. 22Tonga ny fotoana tsy maintsy anatanterahana ny fombam-pivavahana fidiovana ho an'i Maria sy i Jesoa zazakely, araka ny lalànan'i Mosesy. Dia nentin'i Maria sy i Jôsefa tany Jerosalema ny zazakely mba hatolotra ny Tompo, 23satria voasoratra ao amin'ny lalànan'ny Tompo hoe: "Hatokana ho an'ny Tompo ny lahimatoa rehetra." 24Nitondra fanatitra araka ny voalaza ao amin'ny lalànan'ny Tompo ihany koa i Maria sy i Jôsefa, izany hoe fanatitra "domohina roa na voromahailala roa". 25Tao Jerosalema tamin'izay dia nisy lehilahy nantsoina hoe Simehôna; olo-marina sady tena mpivavaka izany lehilahy izany ary fatra-piandry an'Ilay ho avy hampionona ny vahoaka Israely. Nombàn'ny Fanahy Masina izy 26ary nampahalalainy fa tsy ho faty raha tsy efa mahita ilay Mesia avy amin'ny Tompo. 27Nentin'ny Fanahy Masina hankao an-kianjan'ny tempoly i Simehôna, raha niditra indrindra ny ray aman-drenin'i Jesoa zazakely mba hanatanteraka izay andidian'ny lalàna ny amin'ny zaza; 28dia nitrotro Azy i Simehôna sady velom-pisaorana an'Andriamanitra nanao hoe: 29--Tompo ô, alefaso amim-piadanana amin'izay ity mpanomponao, araka ny teninao! 30Efa hitako maso manko ny famonjena avy aminao 31izay nomaninao ho an'ny firenena rehetra: 32dia fahazavana hampahalala Anao amin'ny hafa firenena ary hanome voninahitra an'i Israely vahoakanao. 33Gaga ny ray aman-drenin'i Jesoa noho izao tenin'i Simehôna momba ny zanany izao. 34Ary nitsodrano azy telo mianaka i Simehôna; avy eo izy dia niteny tamin'i Maria renin'i Jesoa hoe: --Indro ity zaza ity fa voatendry mba hahatonga ny maro amin'i Israely homelohin'Andriamanitra ary koa hahatonga ny maro amin'i Israely hankatoavin'Andriamanitra. Ho famantarana hifanoheran'ny olona ity zaza ity, 35mba hampiharihary ny fisainan'ny besinimaro. Ary ianao kosa, ramatoa, hotsatohan-tsabatra ny fanahinao! 36Nisy koa vehivavy mpaminany natao hoe Ana, zanakavavin'i Fanoela, avy amin'ny fokon'i Asera. Tena antitra izy. Fito taona ihany no nanambadiany taorian'ny nahatovovavy azy. 37Dia nipetraka ho mpitondratena izy ary feno 84 taona izao ny andro niainany. Tsy niala tao amin'ny tempoly mihitsy izy, fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina, ka nifady hanina sy nivavaka. 38Tonga koa i Ana tamin'io fotoana io ka nisaotra an'Andriamanitra ary nilazalaza momba ity zaza ity tamin'izay rehetra fatra-piandry ny hanavotan'Andriamanitra an'i Jerosalema. 39Rehefa avy nanatontosa ny zavatra rehetra araka ny lalànan'ny Tompo ny ray aman-drenin'i Jesoa, dia niverina nankany Galilea izy telo mianaka ho ao Nazareta tanànany. 40Nitombo sy nihatanjaka ilay zaza sady feno fahendrena; ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. 41Mpankany Jerosalema isan-taona ny ray aman-drenin'i Jesoa amin'ny fankalazana ny Paska. 42Nony feno 12 taona i Jesoa, dia lasa izy telo mianaka niara-niakatra araka ny fanao amin'izany fankalazana izany. 43Nody i Maria sy i Jôsefa nony tapitra ny andro fankalazana, fa i Jesoa tovolahikely dia mbola nijanona tao Jerosalema, saingy tsy tsikaritr'ireo ray aman-dreniny izany. 44Nihevitra moa izy roa fa tafaraka tamin'ny mpiara-dia ity zanany; ka efa lasa lalana indray andro, izay vao nitady Azy, nanontany ny havana sy olom-pantatra, 45nefa tsy nahita Azy. Dia niverina ilàlana izy roa nitady Azy tany Jerosalema. 46Tamin'ny andro fahatelo vao hitany tao an-kianjan'ny tempoly i Jesoa mipetraka teo afovoan'ireo mpampianatra jiosy ka mihaino sady manontany an-dry zareo. 47Talanjona daholo ny olona nandre ity tovolahikely fa saina matotra no nasehony isak'izay niteny Izy. 48Gaga dia gaga ny ray aman-dreniny nahita Azy, ka hoy ny reniny taminy: --Nahoana, anaka, no nanao toy izao taminay Ianao? Endrey izany tebitebinay sy ny rainao nitady Anao! 49Dia hoy i Jesoa tamin'izy mivady: --Nahoana kosa no mitady Ahy ianareo? Hay tsy mbola fantatrareo fa tsy maintsy ato amin'ny tranon'ny Raiko Aho? 50Tsy azon'izy roa anefa izay nolazain-janany taminy. 51Dia niara-nody taminy tany Nazareta i Jesoa ary nanoa azy. Ny reniny kosa nitadidy izany rehetra izany tao am-pony. 52Ary nitombo fahendrena sy taona i Jesoa sady nandroso nahatehotia tamin'Andriamanitra sy ny olona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\