Lioka 20

1Indray andro, dia nampianatra ny vahoaka teo an-kianjan'ny tempoly i Jesoa sady nanambara ny Vaovao Mahafaly taminy. Tonga kosa ny lohandoha-mpisorona sy ny mpahay lalàna mbamin'ny loholona 2ka nanao taminy hoe: --Mba lazao kely hoe: fahefana ahoana moa no anaovanao an'izao zavatra izao? Iza no nanome Anao izao fahefana izao? 3Dia novalian'i Jesoa hoe: --Izaho koa mba hanontany anareo zavatra anankiray, ka lazao kely hoe: 4iza no naniraka an'i Jôhany hanao batisa, Andriamanitra sa olombelona? 5Dia niara-niady hevitra ry zareo ka nifampiresaka hoe: --Raha lazaintsika hoe: "Andriamanitra no naniraka azy", dia hataony hoe: "Koa nahoana no tsy ninoanareo i Jôhany?" 6Raha lazaintsika hoe: "Olombelona no naniraka azy", dia indray hitora-bato hamono antsika ny vahoaka, satria nekeny ho mpaminanin'Andriamanitra i Jôhany. 7Ka hoy ny navaliny an'i Jesoa hoe: --Tsy hitanay izay holazaina ny amin'izany! 8Dia hoy i Jesoa taminy: --Izaho koa mba tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako an'izao zavatra izao. 9Dia nitodika tamin'ny vahoaka kosa i Jesoa nanao izao fanoharana izao: --Nisy lehilahy nanamboatra tanimboaloboka ka nampanofa azy tamina mpamboly ary lasa niorim-ponenana any an-tany hafa. 10Nony tonga ny taom-piotazana dia nanirahany mpiasa ireo mpamboly, hiangavy azy ireo hanome ampahany amin'ny vokatry ny tanimboaloboka; kanjo nokapohin'ireo mpamboly ilay mpiasa ary nalefany nody maina. 11Dia nanirahany mpiasa fanindroany, fa io koa nokapohin'ireo mpamboly sy notevatevainy ary nalefany nody maina. 12Dia mbola nanirahany mpiasa fanintelony; io indray koa nataon'ireo mpamboly naratra, izay vao noroahiny. 13Ary hoy ny tompon'ny tanimboaloboka: "Inona re no hataoko? Ndeha hirahiko ity zanako malalako, fa angamba izy hananan'ireo hena-maso!" 14Vao nahita azy kosa ireo mpamboly, dia niara-nidinika sady nifampiresaka hoe: "Ny mpandova ity; aoka hovonointsika mba hahazoantsika ny lova." 15Dia natosiny tany ivelan'ny tanimboaloboka ilay io ka novonoiny. Dia nofaranan'i Jesoa hoe: --Inona àry no hataon'ny tompon'ny tanimboaloboka amin'ireo mpamboly? 16Ho avy izy ka haringany ireo mpamboly ireo ary homeny olon-kafa ny tanimboaloboka. Raha nandre izany ireo mpanohitra an'i Jesoa, dia niteny hoe: --Sanatria izany! 17Fa nojeren'i Jesoa ry zareo sady nataony hoe: --Inona àry no dikan'ity andinin'ny Soratra Masina ity: "Ny vato nolavin'ny mpanao trano no nanjary vato fehizoro"? 18Izay rehetra mianjera amin'izany vato izany dia ho torotoro, ary izay ianjerany kosa ho montsamontsana. 19Nitady hisambotra an'i Jesoa tamin'izay ireo mpahay lalàna sy lohandoha-mpisorona, satria nahatsiaro tena ho niantefan'iny fanoharana nataony iny. Saingy natahotra ny vahoaka ry zareo. 20Ary nataon'ireo mpanohitra Azy andrimaso i Jesoa. Olona mihatsaravelatsihy miseho ho olo-marina no nalefany hamandrika an'i Jesoa amin'ny teniny ka hanolorany Azy eo am-pelatanan'i Pilato governora, mba hotsaraina sy hohelohina. 21Dia nanontanian'ireo iraka i Jesoa nataony hoe: --Mpampianatra ô, fantatray fa mahitsy fiteny sy fampianatra Ianao sady tsy mizaha tavan'olona fa mampianatra tsotra ny lalana soritan'Andriamanitra. 22Koa azonay atao ve ny mandoa hetra ho an'ny amperôra rômanina sa tsia? 23Takatr'i Jesoa anefa ny hafetsen-dratsin'ireo ka hoy Izy taminy: 24--Itondray vola denàry anankiray aho! Sarin'iza ary anaran'iza no mipetaka eo? Dia novalian'ireo hoe: --An'ny amperôra rômanina! 25Ka hoy i Jesoa taminy: --Avereno amin'ny amperôra rômanina izay an'ny amperôra rômanina ary amin'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. 26Sady tsy afa-namandrika an'i Jesoa tamin'ny teny teo imason'ny vahoaka ireto iraka no gaga tamin'ny valin-teny nataony ka kepoka nangina. 27Ireo Tsadoseanina, izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty ho velona, dia mba nisy koa nanatona an'i Jesoa, ka nanontany Azy 28hoe: --Mpampianatra ô, izao no didy voasoratra nomen'i Mosesy antsika: "Raha misy lehilahy maty mbola velom-bady nefa tsy nanan-taranaka, dia aoka ny rahalahiny hampakatra an-dravehivavy, ka hiteraka hamela solofo ho an'ny maty." 29Koa nisy àry olona fito mirahalahy. Nampaka-bady ny lahimatoa, kanjo maty tsy nanan-taranaka. 30Nampakatra an-dravehivavy ny faharoa, 31ary koa ny fahatelo; torak'izany avokoa izy fito mirahalahy, samy maty tsy namela taranaka. 32Farany maty koa ravehivavy. 33Amin'ny fitsanganan'ny maty ho velona àry, mba ho vadin'iza ravehivavy fa efa samy nanambady azy avokoa izy fito mirahalahy? 34Dia hoy i Jesoa tamin'ireo Tsadoseanina: --Ny olona amin'izao fiaina-mandalo izao no mampakatra sy ampakarina. 35Fa ireo nataon'Andriamanitra mendrika hitsangana velona avy any amin'ny maty sy handray anjara amin'ny fiainan-ko avy dia tsy mba mampakatra na ampakarina: 36tsy mety maty intsony manko fa tahaka ny anjely; sady zanak'Andriamanitra satria olona efa nataony mendrika hitsangana velona. 37Ny amin'ny hoe hitsangana velona ny maty dia efa nambaran'i Mosesy ao amin'ny toko momba ny Roimemy izany, fony izy niantso ny Tompo hoe: "Andriamanitr'i Abrahama sy Andriamanitr'i Itsehàka ary Andriamanitr'i Jakôba." 38Ny Tompo dia tsy Andriamanitry ny maty fa Andriamanitry ny velona, satria ny Tompo no ahaveloman'izy rehetra. 39Dia niteny ny sasany tamin'ny mpahay lalàna nanao hoe: --Mpampianatra ô, marina ny filàzanao! 40Ary tsy nisy olona sahy nanontany an'i Jesoa intsony. 41Hoy kosa i Jesoa tamin'ireto mpahay lalàna: --Ahoana no ilazana fa hoe Zanak'i Davida ny Mesia? 42Ny tenan'i Davida manko no milaza ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe: "Ny Tompo Andriamanitra dia niteny hentitra tamin'ny Mpanjaka Tompoko hoe: Mipetraha amin'ny sezafiandrianana eto ankavanako; 43Izaho kosa hanao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao." 44Antsoin'i Davida hoe Tompoko ny Mesia araka izany, ka ahoana no maha Zanany Azy? 45Raha mbola mihaino Azy eo ny vahoaka rehetra, dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: 46--Mitandrema amin'ireo mpahay lalàna. Ny tiany dia ny mandehandeha eny amin'ny lala-mitafon'ny tempoly, ny ankamamiany dia ny arahabaina eny an-kianja sy ny mipetraka eny aloha ao amin'ny sinagôga ary ny maka ny toeram-boninahitra any amin'ny fanasana. 47Ataony tapitra ny fananan'ny mpitondratena ary vavaka lavareny no mody ataony hisehosehoana: ireny olona ireny dia hohelohina mafimafy kokoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\