Lioka 21

1Ary nanopy ny masony i Jesoa ka nahita ireo mpanankarena nandrotsa-bola teo amin'ny vata fitoeran-drakitra. 2Ary hitany koa ity vehivavy mpitondratena mahantra nandrotsaka ariary anankiroa. 3Ka hoy i Jesoa hoe: --Lazaiko marina aminareo fa io mpitondratena io no nandrotsaka be indrindra tamin'izy rehetra. 4Satria ireo rehetra ireo dia nandrotsaka ny ambim-bavany ho fanatitra; fa ravehivavy io kosa, na fadiranovana toy inona aza, dia ny fivelomany manontolo no narotsany. 5Nisy mpianatra niresaka momba ny tempoly, amin'izy voaravaka vato saro-bidy sy fanatitra fanalàm-boady. Ka hoy i Jesoa: 6--Ho avy ny andro handravana ireo zavatra banjininareo ireo ary tsy havela hisy vato mifanongoa eo ka tsy harodana. 7Ary nanontanian'ireo indray i Jesoa hoe: --Mpampianatra ô, oviana no hahatongavan'izany ary inona no hamantarana fa madiva ho avy izany? 8Dia novaliany hoe: --Tandremo sao voafitaka ianareo. Fa maro no ho avy hisandoka ny anarako sady hanao hoe: "Izaho no Mesia", ary "Tonga ny fotoana!" Aza mba manaraka an'ireny. 9Raha mandre ady sy korontana ianareo, aza taitra; eny, tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay akory ny farandro. 10Ary hoy koa i Jesoa taminy: --Hisy firenena hitsangana hamely firenena ary koa fanjakana hitsangana hamely fanjakana. 11Amin'ny toerana samihafa, hisy horohorontany mahery vaika mbamin'ny mosary sy areti-mandringana; ary avy eny amin'ny habakabaka dia hisy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe. 12Kanefa alohan'izany rehetra izany, dia hosamborina sy hoenjehina ianareo, hatolotra hotsaraina any amin'ny sinagôga ary hatao am-ponja, hoentina eo anatrehan'ireo mpanjaka sy mpifehy noho ianareo miandany amiko. 13Ho tonga aminareo izany mba hijoroanareo ho vavolombelona manambara Ahy. 14Koa ataovy latsaka ao am-ponareo fa tsy tokony hihevitra mialoha izay hiarovanareo tena ianareo; 15satria Izaho ihany no hampiteny anareo sy hanome fahendrena anareo, ka tsy hahatohitra sady tsy haharesy lahatra anareo izay rehetra miampanga anareo. 16Hanolotra anareo na dia ny ray aman-dreny sy ny mpiray tampo ary ny havana aman-tsakaiza aza, ka hovonoin'olona ny sasany aminareo. 17Ho halan'ny olon-drehetra ianareo satria miandany amiko, 18nefa tsy hisy very na dia singam-bolo iray amin'ny lohanareo aza. 19Aoka ho amim-paharetana no hahazoanareo famonjena ny ainareo. 20--Rehefa hitanareo voahodidina miaramila i Jerosalema, dia fantaro fa antomotra ny fandravana azy. 21Amin'izany, izay any Jodea aoka handositra any an-tendrombohitra; izay ao an-tanànan'i Jerosalema aoka hilefa any ivelany; ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina ao an-tanàna. 22Satria andro nataon'Andriamanitra ho famaizana izany andro izany, mba hahatanterahan'izay rehetra voalazan'ny Soratra Masina. 23Loza no hanjo ny bevohòka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, satria hisy fahoriana lehibe amin'ity tany ity ary hihatra amin'ity vahoaka ity ny fahatezeran'Andriamanitra. 24Ny mponina haringan'ny lelan-tsabatra na hoentin-ko babo any amin'ny firenena rehetra any, ary i Jerosalema hohitsakitsahin'ny hafa firenena mandrapahafenon'ny andro natao hanjakan'ny hafa firenena. 25--Hisy famantarana koa eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana; ary etỳ an-tany dia ho ory sy ho very hevitra ny firenena noho ny ranomasina hikotrokotroka sy hanonja izaitsizy. 26Hisy olona ho fatin'ny tahotra sy ny fanahiana izay hanjo ny tany tontolo, satria hihozongozona ny herin'ny habakabaka. 27Amin'izay no hahitana ny Zanak'olona tamy voahodidin-drahona sady ombàn-kery sy voninahitra lehibe. 28Raha vao miantomboka anefa izany zavatra izany, dia mitrakà ianareo ary andrandrao ny lohanareo fa efa antomotra ny fanavotana anareo. 29Dia nilaza fanoharana tamin'ny mpihaino Azy i Jesoa nanao hoe: --Jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra. 30Raha vao tazanareo manaroka izy ireny, dia fantatrareo fa efa akaiky ny fahavaratra. 31Toy izany koa raha vao hitanareo miantomboka izany zavatra izany, dia fantaro fa efa akaiky ny Fanjakàn'Andriamanitra. 32Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity, dia ho tanteraka izany rehetra izany. 33Ho levona ny tany amana habakabaka, fa ny teniko tsy mba ho levona. 34--Mitandrema tena ianareo, fandrao tonga mavesatra ny fonareo noho ny filibàna sy ny hamamoana ary ny fiahiana izao fiainana izao; ka ho avy tampoka tsy ampoizinareo izany andro izany, 35satria hiantonta tahaka ny fandrika harato amin'ny mponina rehetra manerana ny tany tontolo. 36Koa miambena sady mivavaha lalandava mba ho afa-miala amin'izany loza rehetra efa ho avy izany sy ho marim-pijoro eo anatrehan'ny Zanak'olona. 37Ny antoandro i Jesoa dia nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly; ny hariva kosa Izy nankany ivelan'ny tanàna, ka nandany ny alina manontolo teny amin'ny tendrombohitra atao hoe Analanôliva. 38Ary vao maraina be, dia nanatona Azy ao an-kianjan'ny tempoly ny vahoaka rehetra mba hihaino Azy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\