Lioka 22

1Efa akaiky ny fankalazana ny azima, izay antsoina hoe Paska. 2Ary nitady izay fomba hamonoana an'i Jesoa ny lohandoha-mpisorona sy ny mpahay lalàna, nefa tsy nahita satria natahotra ny vahoaka ry zareo. 3Kanjo nidiran'i Satàna tao am-pon'i Jodasy, ilay atao hoe Iskariôta, anisan'ny 12 lahy. 4Nankany amin'ny lohandoha-mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly izy hidinidinika ny amin'izay hanolorany an'i Jesoa aminy. 5Faly tokoa ry zareo ary nifanaraka fa hanome vola azy. 6Dia nanaiky i Jodasy ka nitady izay fotoana tsara hanolorana an-tsokosoko an'i Jesoa eo am-pelatanany. 7Tonga ny andro fihinanana ny azima izay tsy maintsy hamonoana ny zanak'ondry ho an'ny sakafo Paska. 8Dia nirahin'i Jesoa ry i Petera sy i Jôhany nataony hoe: --Ndeha manomana ny sakafo Paska ho antsika. 9Fa hoy izy roa lahy taminy: --Aiza no tianao hanomananay azy? 10Dia novalian'i Jesoa hoe: --Raha vao tafiditra ny tanàna ianareo, dia hisy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo; ka iny arahina any amin'izay trano hidirany, 11ary lazao amin'ny tompon-trano hoe: "Izao no tenin'ny Mpampianatra aminao: Aiza, hono, izay efitrano hiarahako mihinana ny sakafo Paska amin'ny mpianatro?" 12Dia hotoroany efitrano ambony rihana ianareo, efitrano malalaka sady ary fomba; ka ao ny sakafo no omany. 13Lasa izy roa lahy ka nahita ny toe-javatra araka ny voalazan'i Jesoa taminy ary dia nanomana ny sakafo Paska. 14Nony tonga ny fotoana, dia nipetraka nihinana i Jesoa mbamin'ny apôstôly. 15Ary hoy i Jesoa taminy: --Niriko dia niriko tokoa hiara-mihinana ity sakafo Paska ity aminareo alohan'ny hijaliako. 16Lazaiko aminareo fa tsy hihinana ny Paska intsony Aho mandra-pahatanteraka azy any amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 17Dia nandray kalisy natolotra Azy i Jesoa; ary nisaorany an'Andriamanitra izany ka nataony hoe: --Raiso ity ka ifampizarao. 18Lazaiko aminareo fa tsy hisotro divay intsony Aho mandra-pahatongavan'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 19Avy eo nandray mofo i Jesoa; ary nisaorany an'Andriamanitra izany, dia notapatapahiny sy nomeny ny apôstôly ka nataony hoe: --Ny tenako ity [izay omena ho anareo. Izany atao ho fahatsiarovana Ahy. 20Ary noraisin'i Jesoa toy izany koa ny kalisy taorian'ny sakafo sady nataony hoe: --Ity kalisy ity dia ilay fanekempihavanana vaovao aorin'Andriamanitra amin'ny rako izay alatsaka ho anareo.] 21Eny, indro miaraka amiko eto am-pisakafoana ilay hanolotra Ahy. 22Ny Zanak'olona moa dia efa ho faty araka izay voalahatran'Andriamanitra, nefa mampalahelo ilay olona hanolotra Azy! 23Ary nifanontany ireo apôstôly hoe: "Iza re amintsika no dia hahavita izany?" 24Nisy fifandirana teo amin'ny apôstôly ny amin'izay tokony ho lehibe indrindra amin'izy samy izy. 25Dia hoy i Jesoa taminy: --Eo amin'ny hafa firenena, ny mpanjaka dia manjakazaka; ary ny mpanampatra fahefana dia antsoina hoe mpanasoa. 26Aminareo kosa tsy mba toy izany: izay lehibe kokoa eo aminareo no aoka ho toy ny zandriny, ary izay mpifehy ho toy ny mpanompo. 27Satria iza moa no lehibe kokoa: ny mipetraka mihinana sa ny mpanompo mampihinana? Moa ve tsy izay mipetraka mihinana? Izaho anefa eto afovoanareo dia toy ny mpanompo mampihinana. 28Ianareo dia naharitra niaraka tamiko tamin'ny fitsapana nanjo Ahy; 29Izaho kosa manendry anareo ho mpanjaka tahaka ny nanendren'ny Ray Ahy ho mpanjaka. 30Ka hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro ianareo any amin'ny Fanjakàko ary hipetraka ambony sezafiandrianana hitsara ny foko 12 amin'i Israely. 31Hoy i Jesoa tamin'i Petera: --Ry Simôna, ry Simôna, indro efa notakîn'i Satàna hokotranina toy ny vary sivanina ianareo. 32Izaho efa nangataka ho anao mba tsy ho lefy ny finoanao; ianao kosa, rehefa tafaverina amiko, herezo ny rahalahinao. 33Fa i Petera niteny taminy hoe: --Tompo ô, vonon-kanaraka Anao aho na ho any am-ponja sy ho any amin'ny fahafatesana aza! 34Dia hoy i Jesoa: --Lazaiko aminao, ry Petera, fa mbola tsy haneno akory ny akoho anio, dia efa intelo no handavanao ho tsy mahalala Ahy! 35Ary izao no tenin'i Jesoa tamin'ny apôstôly: --Moa orin-javatra ve ianareo, raha nirahiko tsy aman-kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa? Dia novalian'ireo hoe: --Tsy orin'inona na inona izahay! 36Ary hoy i Jesoa taminy: --Amin'izao kosa anefa, izay manana kitapom-bola, aoka hivimbina ny azy; torak'izany koa izay manana kitapom-batsy; ary izay tsy manan-tsabatra, aoka hivarotra ny lambany ka hividy sabatra. 37Lazaiko aminareo fa tsy maintsy tanteraka amiko ilay tenin'ny Soratra Masina hoe: "Natao ho isan'ny mpanao ratsy Izy"; ary efa ho tanteraka tokoa ity ny momba Ahy. 38Dia hoy ny apôstôly: --Indreto, Tompoko, misy sabatra roa! Fa i Jesoa nanao taminy hoe: --Aoka izay! 39Dia niainga i Jesoa nankany an-tendrombohitra Analanôliva araka ny fanaony; ary tafaraka taminy koa ny mpianany. 40Vao tonga teo amin'ilay toerana i Jesoa, dia nanao tamin'ny mpianany hoe: --Mivavaha mba tsy ho azon'ny fakampanahy ianareo! 41Ary nihataka tamin'ny mpianany tokony ho tra-toraka i Jesoa; dia nandohalika Izy ary nivavaka 42nanao hoe: --Ray ô, raha sitrakao, esory lavitra Ahy izao fijaliana izao; kanefa aoka tsy ny sitrapoko no hatao, fa ny anao. 43Tamin'izay kosa nisy anjely anankiray avy tany an-danitra niseho taminy sy nankahery Azy. 44Dia nitebiteby fadiranovana Izy, fa vao mainka nivavaka mafimafy kokoa indray. Ary nanjary toy ny ra mitete ny hatsembohany sady nipotrapotraka tamin'ny tany. 45Nony nitsangana avy nivavaka i Jesoa, dia nankeo amin'ny mpianany, ka nahita azy ireo natory noho ny alahelo. 46Ary hoy Izy taminy: --Nahoana no matory ianareo? Mifohaza, ka mivavaha mba tsy ho azon'ny fakampanahy ianareo! 47Raha mbola miteny eo i Jesoa, dia indro nisy andian'olona tamy; ka ilay atao hoe Jodasy, anankiray amin'ny 12 lahy no lohalalana. Ary nanatona an'i Jesoa i Jodasy mba hanoroka Azy. 48Fa hoy i Jesoa taminy: --O! ry Jodasy, dia fanorohana ve no anoloranao ny Zanak'olona? 49Nahatsinjo ny zava-hitranga ireo mpianatra teo amin'i Jesoa, ka nanontany Azy hoe: --Ahoana, Tompoko, raha mba hamely amin'ny sabatra izahay? 50Dia namely ny mpanompon'ny mpisorombe tokoa ny anankiray tamin'ireto mpianatra, ka nahafaka ny sofiny havanana. 51Fa niteny i Jesoa nanao hoe: --Aoka izay! Dia nikasika ny sofin-dralehilahy Izy, ka nanasitrana azy. 52Ary izao no tenin'i Jesoa tamin'ny lohandoha-mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly mbamin'ny loholona tonga teo hisambotra Azy: --Toy ny hisambotra jiolahy izato fiavinareo mirongo sabatra sy kibay. 53Teo aminareo isan'andro Aho tao an-kianjan'ny tempoly kanefa tsy nikasi-tanana Ahy ianareo; fa izao no ora voatendry ho anareo sy hanamparan'ny maizina ny fahefàny. 54Dia nosamborin-dry zareo i Jesoa ary nentiny ka nampidiriny tao amin'ny tranon'ny mpisorombe. I Petera izany nanjohy lavidavitra teny ihany. 55Namelona afo teo afovoan-tokotany ny mpiasa ary namindro; dia mba namindro niaraka taminy teo koa i Petera. 56Teo amin'ny mazavazava izy no nitoetra, hany ka tsikaritry ny vehivavy mpiasa anankiray sy nodinidinihiny ary nataony hoe: --Ity rangahy ity koa niaraka taminy! 57Fa nandà i Petera nanao hoe: --Tsy mahalala Azy aho, ramatoa! 58Nony afaka kelikely, dia nisy lehilahy indray nahatsikaritra azy ka nanao hoe: --Ianao koa anisan'ireny! Fa hoy i Petera: --Tsy anisany aho, andriamatoa! 59Ary tokony ho adiny iray taoriana, nisy lehilahy hafa koa nanizingizina hoe: --Tena niaraka tamin'io mihitsy ity rangahy ity sady Galileanina rahateo. 60Fa hoy i Petera: --Tsy fantatro izay lazainao, andriamatoa! Niaraka tamin'izay, raha mbola niteny i Petera, dia nisy akoho naneno. 61Ary nitodika nijery an'i Petera ny Tompo ka tsaroan'i Petera ny tenin'ny Tompo fony Izy nilaza taminy hoe: "Alohan'ny maneno akoho anio, dia handà Ahy intelo ianao." 62Dia lasa nankany ivelany i Petera ka nitomany fatratra. 63Dia nesoin'ireo mpiambina Azy i Jesoa sady nokapohiny; 64ary nony avy nosaronany tava, dia nanontaniany hoe: --Vinanio hoe izay namely Anao teo? 65Ary maro koa ny teny hafa nanevatevany Azy. 66Nony maraina ny andro, dia nivory ny loholom-bahoaka sy ny lohandoha-mpisorona mbamin'ny mpahay lalàna; ary nasain-dry zareo nentina i Jesoa hiatrika ny Fitsarana ambony teo anoloany. 67Ka hoy ireo taminy: --Lazao aminay raha Ianao no ilay Mesia! Dia novalian'i Jesoa hoe: --Raha hilaza aminareo Aho, tsy hinoanareo akory; 68raha hanontany Aho, tsy hovalianareo akory. 69Tsy ho ela intsony anefa ny Zanak'olona dia hipetraka eo ankavanan'ilay Andriamanitra mahery. 70Ary hoy izy rehetra hoe: --Koa Ianao ve izany no ilay Zanak'Andriamanitra? Dia novalian'i Jesoa hoe: --Voalazanareo fa Izaho no Izy. 71Ka hoy ry zareo: --Inona indray no ilàntsika vavolombelona? Ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\