Lioka 23

1Dia indray nitsangana ny mpivory ka nitondra an'i Jesoa tany amin'i Pilato, 2ary nanomboka niampanga Azy nanao hoe: --Ity olona ity hitanay manakorontana ny firenenay sy mandrara tsy handoa hetra amin'ny amperôra rômanina ary mihambo ny tenany ho Mesia mpanjaka. 3Fa i Pilato kosa nanontany an'i Jesoa hoe: --Ianao ve no Mpanjakan'ny Jiosy? Dia novaliany hoe: --Anao izany teny izany! 4Ka hoy i Pilato tamin'ny lohandoha-mpisorona sy ny vahoaka: --Tsy ahitako heloka na iray aza ity Lehilahy ity! 5Fa vao mainka nandentika ry zareo nanao hoe: --Mampiodina ny vahoaka eran'i Jodea manontolo Izy amin'ny fampianarana ataony, hatrany Galilea izay nanombohany ka hatratỳ. 6Vao ren'i Pilato izany, dia nanontaniany raha Galileanina tokoa ralehilahy. 7Nony fantany fa avy amin'ny tany fehezin'i Herôda i Jesoa, dia nalefany any amin'i Herôda izay tao Jerosalema koa tamin'izany andro izany. 8Faly dia faly erỳ i Herôda nahita an'i Jesoa, satria efa hatry ny ela no nandre ny lazany sy naniry hihaona aminy; ary nanantena izy fa hahita Azy hanao famantarana. 9Nanaovan'i Herôda fanontaniana maro i Jesoa, fa tsy namaly na teny indraim-bava aza. 10Eo izany ireo lohandoha-mpisorona sy ireo mpahay lalàna tsy sasatra miampanga Azy. 11Dia notebahin'i Herôda sy ny miaramilany Izy ka nesoiny sady nampiakanjoiny akanjo mamirapiratra, vao naveriny tany amin'i Pilato. 12Tamin'izay andro izay dia nanjary nihavana i Herôda sy i Pilato izay nifandrafy iny teo aloha. 13Novorîn'i Pilato ny lohandoha-mpisorona sy ny manampahefana jiosy ary ny vahoaka, 14dia nilazany hoe: --Nentinareo tatỳ amiko io Lehilahy io fa hoe nampiodina ny vahoaka; izaho efa nanadina Azy teo anatrehanareo, saingy tsy nahitako heloka na iray aza io Lehilahy io tamin'izay niampanganareo Azy. 15I Herôda koa tsy nahita heloka taminy, fa namerina Azy ho atỳ amintsika. Miharihary fa tsy misy na inona na inona nataony tokony hanamelohana Azy ho faty; 16noho izany, hasaiko hokapohina Izy dia halefako. [ 17Fa isaky ny fankalazana ny Paska i Pilato dia tsy maintsy mandefa mpifatotra anankiray ho azy ireo.] 18Kanjo indray nihoraka izy rehetra nanao hoe: --Vonoy io, fa i Barabasy alefa ho anay. 19(Fa ity Barabasy ity dia anisan'ny nanao fikomiana tao an-tanàna sady nahafaty olona, ka natao am-ponja.) 20Dia mbola niteny ihany i Pilato satria te handefa an'i Jesoa. 21Kanefa niantsoantso mafy ny vahoaka nanao hoe: --Homboy, homboy amin'ny hazofijaliana io! 22Dia niteny fanintelony indray i Pilato nanao hoe: --Inona àry no ratsy nataony? Tsy hitako velively izay heloka tokony hahafaty Azy; noho izany, hasaiko hokapohina Izy dia halefako. 23Fa nikiry niantsoantso mafy ny vahoaka nitaky ny hanombohana an'i Jesoa amin'ny hazofijaliana, ary nandresy ny horakoraka nataony. 24Dia namoaka didim-pitsarana i Pilato nampanao izay notakîny. 25Ilay natao am-ponja satria nanao fikomiana sady nahafaty olona moa nalefany araka ny notakîn-dry zareo, fa i Jesoa kosa natolony azy hanaovany izay sitrapony. 26Ary raha nitondra an'i Jesoa hovonoina ireo miaramila, dia sendra an'i Simôna lehilahy sireneanina nody avy tany an-tsaha; notanany ralehilahy ka notereny hankeo aorian'i Jesoa, hanampy Azy hitondra ny hazofijaliana. 27Vahoaka betsaka no nanaraka an'i Jesoa ary anisan'izany vehivavy maro izay nandona tratra sady nitomany Azy. 28Nitodika azy ireto i Jesoa ka nanao hoe: --Ry vehivavy eto Jerosalema, aoka izay ny fitomaniana Ahy, fa ny tenanareo sy ny zanakareo itomaniana! 29Eny, ho avy ny andro hilazana hoe: "Sambatra ny vehivavy momba, tsy niteraka sady tsy nampinono!" 30Amin'izay ny tendrombohitra hilazan'ny olona hoe: "Ianjerao izahay"; ary ny havoana hilazany hoe: "Saròny izahay!" 31Fa raha izao no hatao amin'ny hazo maitso, inona no hihatra amin'ny hazo maina? 32Ary nisy koa olon-dratsy roa lahy nentina hiara-kovonoina amin'i Jesoa. 33Rehefa tonga tany amin'ny toerana atao hoe Ikarandoha, dia nohomboana tamin'ny hazofijaliana i Jesoa mbamin'ireo olon-dratsy, ka ny iray teo ankavanany, ny iray teo ankaviany. 34Ary i Jesoa namerimberina hoe: --Ray ô, avelao ny helony fa tsy fantany izay ataony! Dia nifampizaràn'ireo miaramila ny fitafian'i Jesoa ka nanaovany loka. 35Ny vahoaka tamin'izany nijanona teo nijery. Ny manampahefana jiosy kosa nandatsa nanao hoe: --Namonjy olon-kafa Izy, ka aoka hamonjy ny tenany, raha Izy tokoa no ilay Mesia avy amin'Andriamanitra! 36Ny miaramila koa naneso an'i Jesoa ka nanatona hanome vinaingitra Azy 37sady niteny hoe: --Raha Ianao tokoa no Mpanjakan'ny Jiosy, vonjeo ny tenanao! 38Ary teo ambonin'ny lohan'i Jesoa dia nasiana soratra hoe: "Ity no Mpanjakan'ny Jiosy!" 39Ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nihantona teo dia nanevateva Azy ka nanao hoe: --Tsy Ianao tokoa ve no ilay Mesia? Vonjeo ny tenanao ary vonjeo koa izahay. 40Fa niteny azy mafy kosa ilay faharoa nanao hoe: --Tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ve ianao, na dia voaheloka miaraka amin'ity olona ity aza? 41Ny antsika roa lahy dia rariny izao, satria valin'ny natao no raisina; fa ny Azy kosa, tsy mba nisy ratsy nataony na inona na inona. 42Dia izao no naverimberiny: --Jesoa ô, mba tsarovy aho rahatrizay ho avy indray Ianao amin'ny maha Mpanjaka Anao. 43Ka hoy i Jesoa taminy: --Lazaiko marina aminao fa anio ihany dia ho tafaraka amiko any am-paradisa ianao. 44- 45Tamin'ny mitataovovonana teo ho eo, dia takona ny masoandro ka rakotra haizina ny faritany manontolo ary naharitra hatramin'ny telo tolakandro izany. Nitriatra nizara roa kosa ny efitra lamba tao amin'ny Toeramasina tao an-tempoly. 46Ary niantso tamin'ny feo mahery i Jesoa nanao hoe: --Ray ô, apetrako eo am-pelatananao ny aiko! Avy nilaza izany Izy, dia niala aina. 47Nahita ny zava-nitranga ilay kapiteny rômanina ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady niteny hoe: --Tena olo-marina tokoa io Lehilahy io! 48Ary ny vahoaka rehetra vory teo mba hizaha dia nanatri-maso ny zava-nitranga, ka lasa niverina nandondòn-tratra noho ny alahelo. 49Fa ny olom-pantatr'i Jesoa rehetra mbamin'ireo vehivavy nanaraka Azy hatrany Galilea kosa nijanona teny lavidavitra teny ka nahita izany. 50- 51Ary indro nisy lehilahy atao hoe Jôsefa, avy any Harimatia tanàna ao Jodea. Olona tsara fanahy sady marina ary fatra-piandry ny Fanjakàn'Andriamanitra izany lehilahy izany, anisan'ny mpitsara ambony amin'ny Jiosy saingy tsy mba niombon-kevitra sy tetika tamin'ireo namany. 52Nanatona an'i Pilato izy nangataka ny vatan'i Jesoa. 53Dia nampidinin'i Jôsefa avy teo amin'ny hazofijaliana ny vatan'i Jesoa, nofonosiny lamba sarobidy, ary napetrany tao amin'ny fasana nolavahana tamin'ny vatolampy, mbola tsy nandevenana olona. 54Zoma hariva fiomanana tamin'izay ary efa hanomboka ny sabata. 55Ireo vehivavy nomba an'i Jesoa hatrany Galilea dia niaraka tamin'i Jôsefa, ka nandinika ny fasana sy ny fomba nametrahana ny vatan'i Jesoa. 56Avy eo dia nody izy ireo ary nanomana zava-manitra sy ilomanitra, fa tamin'ny sabata dia niala sasatra araka ny lalàna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\