Lioka 24

1Ny andro alahady, vao maraina mangiran-dratsy, dia lasa ireo vehivavy nankany amin'ny fasana nitondra ny zava-manitra efa voaomany. 2Tazany ilay vatobe fa voakodia lavitry ny vavafasana; 3nefa nony niditra izy ireo, dia tsy nahita ny vatan'i Jesoa Tompo. 4Raha mbola very hevitra ny amin'izany teo ireto vehivavy, dia indreo nisy roa lahy nanao fitafiana manelatrelatra niseho taminy. 5Natahotra mafy ireto vehivavy ka nitanondrika, fa hoy izy roa lahy taminy: --Nahoana no atỳ amin'ny toeran'ny maty no itadiavanareo ny velona? 6Tsy eto Izy, fa efa nitsangana velona. Tsarovy ny voalazany taminareo, fony Izy mbola tany Galilea, hoe: 7"Ny Zanak'olona tsy maintsy hatolotra eo an-tanan'ny mpanota ka hohomboana amin'ny hazofijaliana; nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo." 8Izay ireto vehivavy vao nahatsiaro ny tenin'i Jesoa, 9ka niverina avy tany amin'ny fasana ary nitantara izany rehetra izany tamin'ny 11 lahy sy ny namany rehetra: 10ireo vehivavy ireo dia i Maria avy any Magdalà sy i Jôhanina ary koa i Maria renin'i Jakôba; ireo vehivavy niaraka tamin'izy telo vavy dia samy nilaza izany koa tamin'ny apôstôly. 11Saingy noheverin'ny apôstôly ho arirarira foana ny tenin'izy rehetra ka tsy ninoany. 12Fa nitsangana kosa i Petera, nihazakazaka nankany amin'ny fasana, niondrika nijery ka tsy nahita afa-tsy ny tapa-damba namehezana ny vatan'i Jesoa, ary lasa nody sady sanganehana tokoa tamin'ny zava-nitranga. 13Iny andro alahady iny ihany, dia nisy mpianatra roa lahy nankany amin'ny tanàna kely atao hoe Emaosy, tokony ho 11 kilaometatra avy ao Jerosalema. 14Ary teny an-dalana izy roa lahy dia niresaka ireny zava-nitranga rehetra ireny. 15Raha mbola niresaka sy niady hevitra iny izy roa lahy, dia intỳ i Jesoa nanatona niara-dalana taminy; 16saingy voasakana tsy hahafantatra Azy ny mason'ireto mpianatra. 17Dia hoy i Jesoa taminy: --Inona izao iadianareo hevitra etỳ an-dalana izao? Dia niato kely izy roa lahy sady maloka endrika erỳ. 18Ary namaly Azy ny anankiray atao hoe Kleôpasy ka nanao hoe: --Ianao irery ve no vahiny mandalo eto Jerosalema tsy mahalala ny zava-nitranga tao, tato ho ato? 19Dia hoy i Jesoa taminy: --Zavatra inona moa izany? Ka novalian'izy roa lahy hoe: --Ny amin'i Jesoa avy any Nazareta, Izay mpaminany mahery tamin'ny asany sy tamin'ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka manontolo; 20kanjo natolotry ny lohandoha-mpisorona sy ny manampahefana eto amintsika mba hohelohina ho faty ary nasainy nohomboana tamin'ny hazofijaliana. 21Nanantena izahay fa Izy no Ilay hanavotra an'i Israely, ary tsy izany ihany fa androany izao no andro fahatelo hatramin'ny nitrangan'izany. 22Nisy ihany anefa vehivavy sasany namanay nahasanganehana anay fatratra: tany amin'ny fasana vao maraina be ry zareo, 23saingy tsy nahita ny vatan'i Jesoa, ary niverina nitantara taminay fa nisehoan'ny anjely anankiroa, ka ireo anjely, hono, nilaza fa velona Izy. 24Dia nisy tamin'ny lehilahy namanay mba nankany amin'ny fasana ka nahita araka ny filazan'ireo vehivavy, fa Izy tsy hitany. 25Dia hoy i Jesoa tamin'izy roa lahy: --Olona votsa saina ianareo ary ela vao mino izay rehetra voalazan'ny mpaminany! 26Moa tsy tokony ho niaritra izany ve ny Mesia, alohan'ny hidirany any amin'ny voninahiny? 27Dia nohazavain'i Jesoa tamin'ireto mpianatra ny momba Azy ao amin'ny Soratra Masina manontolo, nanomboka tamin'ny bokin'i Mosesy ka nitohy tamin'ny bokin'ny mpaminany rehetra. 28Nony injay izy telo mianaka efa akaiky ny tanàna halehan'ireto mpianatra roa lahy, dia mody nanohy ny diany hatrany i Jesoa, 29fa notazonin'ireo nataony hoe: --Mijanòna re miaraka aminay, fa efa hariva izao ary efa mandrorona ny andro! Dia niantrano Izy ka niara-nijanona taminy. 30Raha nipetraka hiara-misakafo iny izy telo mianaka, dia nandray ny mofo i Jesoa; ary nisaorany an'Andriamanitra izany ka nozarainy sy nomeny azy roa lahy. 31Izay vao nisokatra ny mason'ireto mpianatra, ka nahafantatra Azy; fa i Jesoa kosa nanjary tsy hitany intsony. 32Dia nifampilaza izy roa lahy hoe: --Tsy nirehidrehitra ve ny fontsika tamin'Izy niresaka tamintsika teny an-dalana sy nivaofy ny Soratra Masina? 33Teo no ho eo ihany, dia niainga niverina nankany Jerosalema izy roa lahy ka nahita ny 11 lahy sy ny namany tafavory 34nilaza hoe: --Efa nitsangana velona tokoa ny Tompo, ary efa niseho tamin'i Simôna! 35Izy roa lahy koa mba nitantara ny zava-niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany an'i Jesoa fony Izy nizara ny mofo. 36Raha mbola miresaka nilaza izany izy roa lahy, dia nijoro teo afovoan'izy rehetra i Jesoa ka nanao taminy hoe: --Ho ao aminareo anie ny fiadanana! 37Taitra sady natahotra izy rehetra satria noheveriny ho matoatoa no hitany. 38Fa hoy i Jesoa taminy: --Nahoana no mitebiteby ianareo ary nahoana no misalasala ao am-ponareo? 39Jereo ny tanako sy ny tongotro fa Izaho mihitsy ity. Kasiho Aho ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba manana nofo aman-taolana, tahaka ny ahitanareo Ahy izao. 40Avy niteny izany Izy, dia nasehony azy rehetra ny tanany sy ny tongony. 41Mbola tsy nino ihany anefa ireto mpianatra satria faly loatra sady gaga, ka hoy i Jesoa taminy: --Misy zavatra azo hanina ve eto aminareo? 42Dia norosoana tapa-trondro natono Izy, 43ka nandray sy nihinana teo anatrehan'ny mpianany. 44Avy eo i Jesoa dia nilaza taminy hoe: --Izao no efa nambarako taminareo fony Izaho mbola teo aminareo: tsy maintsy tanteraka izay rehetra voalazan'ny Soratra Masina momba Ahy ao amin'ny lalànan'i Mosesy sy ny bokin'ny mpaminany ary ny salamo. 45Tamin'izay dia nosokafan'i Jesoa ny sain'ireo mpianatra mba hahafantatra ny Soratra Masina, 46sady hoy Izy taminy: --Izao no voalazan'ny Soratra Masina: tsy maintsy hijaly ny Mesia, nefa tsy maintsy hitsangana velona avy any amin'ny maty, amin'ny andro fahatelo; 47ary ny anarany no tsy maintsy hotorîna hatao antso avo amin'ny firenen-drehetra miantomboka eto Jerosalema, mba hanainga ny olona hiala amin'ny toetra ratsiny sy handray famelan-keloka. 48Ianareo no vavolombelona hanambara izany! 49Indro hirahiko ho eo aminareo Ilay nampanantenain'ny Raiko; ianareo kosa mitoera eto an-tanàna mandra-pahahenika anareo ny hery avy any ambony. 50Dia nentin'i Jesoa ivelan'ny tanàna hatrany akaikin'i Betania ireo mpianany, ary nasandrany ny tanany hitso-drano azy rehetra. 51Raha mbola nitsodrano Izy, dia nisaraka taminy sy nakarina ho any an-danitra. 52Ireto mpianany kosa, rehefa nitsaoka Azy, dia niverina tany Jerosalema tamin-kafaliana lehibe, 53ary tsy tapaka nankalaza an' Andriamanitra tao an-kianjan'ny tempoly.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\