Lioka 3

1Tamin'ny taona faha-15 nanjakan'ny amperôra Tibèry --fony i Pônty Pilato no nifehy an'i Jodea, i Herôda no nanjaka tao Galilea, i Filipo rahalahiny no nanjaka tao Itorea sy Trakônitida, i Lisania no nanjaka tao Abilèna, 2ary i Hàna mbamin'i Kaiàfa no mpisorombe -- dia tonga tamin'i Jôhany zanakalahin'i Zakarià tany an-taniefitra ny tenin'Andriamanitra. 3Dia lasa i Jôhany nitety ny faritany rehetra amoron'ny ony Jôrdàna sady nanao antso avo hoe: --Ialao ny toe-dratsy, meteza hatao batisa, dia havelan'Andriamanitra ny helokareo. 4Izany dia araka ny voalazan'ny Soratra Masina ao amin'ny boky mirakitra ny tenin'i Isaià mpaminany hoe: "Injany misy feon'olona miantso mafy any an-taniefitra hoe: Amboary ny lalan'ny Tompo; ahitsio ny hizorany. 5Ny lohasaha rehetra hototofana; ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry. Ny miolakolaka hahitsy ary ny mikitoantoana harenina: 6dia ho hitan'ny olombelona rehetra ny famonjena avy amin'Andriamanitra!" 7Toy izao àry no tenin'i Jôhany tamin'ny vahoaka nidodododo hataony batisa: --Ry tarana-menarana, iza no nanoro hevitra anareo mba tsy ho tratry ny fahatezeran'Andriamanitra izay efa antomotra? 8Asehoy amin'ny fitondrantena mendrika fa nialanareo tokoa ny toe-dratsinareo. Ary aza manao anakampo hoe: "Manana an'i Abrahama ho razambenay izahay!" Satria lazaiko aminareo fa hain'Andriamanitra ny manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. 9Indro efa eo am-potokazo rahateo ny famaky: koa ny hazo rehetra tsy mamoa voa tsara, dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. 10Ary hoy ny vahoaka nanontany an'i Jôhany hoe: --Inona àry no tokony hataonay? 11Dia novaliany hoe: --Izay manana akanjo roa, aoka hizara amin'izay tsy manana; ary izay manan-kohanina, aoka hanao toy izany koa. 12Mba nisy koa mpamory hetra tonga hatao batisa ka niteny tamin'i Jôhany hoe: --Mpampianatra ô, inona no tokony hataonay? 13Dia novaliany hoe: --Aza mitaky mihoatra noho izay voafetra halainareo. 14Nisy ihany koa miaramila nanontany azy hoe: --Mba inona kosa no tokony hataonay? Dia hoy izy taminy: --Aza maka zavatr'olona an-keriny na am-pitaka, fa aoka ianareo ho afa-po amin'ny karamanareo. 15Velom-panantenana tokoa ny vahoaka ary samy nieritreritra tao am-pony hoe: "I Jôhany va re sa tsia no Mesia?" 16Fa i Jôhany kosa niteny tamin'izy rehetra hoe: --Ny ahy, rano no anaovako batisa anareo. Indro tamy kosa ilay Mahery noho izaho, ary tsy mendrika hamaha ny fehikapany akory aho; ny Azy, ao amin'ny Fanahy Masina sy afo no hanaovany batisa anareo. 17Eny an-tanany ny fikororohana hanadiovany tanteraka ny vary eo am-pamoloana: ka ny vary moa hangoniny an-tsompitra, fa ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mitsaha-mirehitra. 18Fananarana maro samihafa koa no nanambaràn'i Jôhany ny Vaovao Mahafaly tamin'ny olona. 19Notsinîn'i Jôhany hatrany kosa i Herôda mpanjaka noho izy naka an'i Herôdiada vadin-drahalahiny ary noho ny ratsy hafa rehetra vitan'ity mpanjaka. 20Kanjo vao mainka nanampy heloka indray i Herôda, fa nanidy an'i Jôhany tao am-ponja. 21Indray andro, raha mbola natao batisa ny vahoaka rehetra, dia mba natao batisa koa i Jesoa. Ary nivavaka Izy nandritra izany, ka nisokatra ny lanitra. 22Dia nidina teo ambonin'i Jesoa ny Fanahy Masina, niendri-batana toa voromahailala; sady nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: --Ianao no Zanako, ilay Malalako; Ianao no sitrako! 23Tokony ho telopolo taona i Jesoa fony nanomboka ny asany, ka noheverin'ny olona fa zanak'i Jôsefa, zafin'i Helỳ, 24zafiafin'i Matatà, zafin-dohalik'i Levỳ, zafin-kitrokelin'i Melkỳ, zafim-paladian'i Janày, ary zafin-dorian'i Jôsefa; 25dia i Jôsefa zanakalahin'i Matatîa, zafin'i Amôsa, zafiafin'i Nahoma, zafin-dohalik'i Jeslỳ, zafin-kitrokelin'i Nagày, 26zafim-paladian'i Mahàta, ary zafin-dorian'i Matatîa; dia i Matatià zanakalahin'i Semehỳ, zafin'i Jôsèka, zafiafin'i Jôdà, 27zafin-dohalik'i Jôhanàna, zafin-kitrokelin'i Resà, zafim-paladian'i Zerobabèla ary zafin-dorian'i Sealtièla; dia i Sealtièla zanakalahin'i Nerỳ, 28zafin'i Melkỳ, zafiafin'i Adỳ, zafin-dohalik'i Kôsàma, zafin-kitrokelin'i Elmadàma, zafim-paladian'i Era, 29ary zafin-dorian'i Josoa; dia i Josoa zanakalahin'i Eliezèra, zafin'i Jorîma, zafiafin'i Matàta, zafin-dohalik'i Levỳ, 30zafin-kitrokelin'i Simehôna, zafim-paladian'i Jodà, ary zafin-dorian'i Jôsefa; dia i Jôsefa zanakalahin'i Jônàma, zafin'i Eliakîma, 31zafiafin'i Meleà, zafin-dohalik'i Menà, zafin-kitrokelin'i Matatà, zafim-paladian'i Natàna, ary zafin-dorian'i Davida; 32dia i Davida zanakalahin'i Jisay, zafin'i Ôbèda, zafiafin'i Bôhàza, zafin-dohalik'i Salà, zafin-kitrokelin'i Nahasôna, 33zafim-paladian'i Haminadàba, ary zafin-dorian'i Admîna, dia i Admîna zanakalahin'i Arama, zafin'i Arnỳ, zafiafin'i Hesrôna, zafin-dohalik'i Peretsa, zafin-kitrokelin'i Jodà, 34zafim-paladian'i Jakôba, ary zafin-dorian'i Itsehàka; dia i Itsehàka zanakalahin'i Abrahama, zafin'i Terà, zafiafin'i Nahôra, 35zafin-dohalik'i Seròga, zafin-kitrokelin'i Rehò, zafim-paladian'i Falèga ary zafin-dorian'i Ebèra; dia i Ebèra zanakalahin'i Salà, 36zafin'i Kainàma, zafiafin'i Arfaksàda, zafin-dohalik'i Sema, zafin-kitrokelin'i Noà, zafim-paladian'i Lamèka, 37ary zafin-dorian'i Metosalà; dia i Metosalà zanakalahin'i Henôka, zafin'i Jarèda, zafiafin'i Malaleèla, zafin-dohalik'i Kainàma, 38zafin-kitrokelin'i Enôsa, zafim-paladian'i Sèta ary zafin-dorian'i Adama, dia i Adama zanak'Andriamanitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\