Lioka 6

1Indray sabata, ry i Jesoa dia nandeha namaky tanimbary. Nioty salohim-bary ireto mpianany ary nikosoka tamin'ny tanany, dia nihinana. 2Fa hoy kosa ny Farisianina sasany hoe: --Nahoana ianareo no manao zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata? 3Fa novalian'i Jesoa hoe: --Tsy novakînareo tao amin'ny Soratra Masina ve izay nataon'i Davida, raha noana izy mbamin'ireo olona niaraka taminy? 4Niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka ny mofo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra no nakany hohanina, ary dia nomeny koa ireo olona niaraka taminy; kanefa izany mofo izany, tsy azon'iza na iza hanina afa-tsy ny mpisorona irery ihany. 5Ary hoy koa i Jesoa tamin'ny Farisianina: --Ananan'ny Zanak'olona fahefana ny sabata! 6Indray sabata hafa koa, dia niditra tao amin'ny sinagôga i Jesoa ka nampianatra. Nisy lehilahy maty tanana ankavanana tao; 7ary nizaha taratra an'i Jesoa ireo mpahay lalàna sy Farisianina raha hanasitrana amin'ny andro sabata Izy mba hahitany antony hiampangana Azy. 8Fantatr'i Jesoa anefa ny eritreriny, ka hoy Izy tamin-dralehilahy maty tanana: --Mitsangàna ka ndeha mijoro etsy afovoan'ny olona. Dia nitsangana ilay marary ka nijoro. 9Ary niteny tamin'ny mpahay lalàna sy ny Farisianina i Jesoa hoe: --Manontany anareo Aho: inona moa no azo atao amin'ny andro sabata, ny manao soa sa ny manao ratsy? ny mamonjy ain'olona sa ny manala ain'olona? 10Dia nanopy maso manodidina nijery azy rehetra i Jesoa ka niteny tamin-dralehilahy hoe: --Atsory ny tananao. Dia natsotran'ilay marary ny tanany ka sitrana. 11Fa romotry ny hatezerana kosa ireo mpahay lalàna sy Farisianina ka niara-nioko ny amin'izay hanaovany an'i Jesoa. 12Ary tamin'izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra i Jesoa mba hivavaka, ary naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina. 13Nony maraina, nantsoiny ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nomeny anarana hoe apôstôly: 14dia i Simôna, izay nomeny anarana koa hoe Petera, sy i Andrea rahalahiny; i Jakôba sy i Jôhany, i Filipo, i Bartôlômeo, 15i Matio, i Tômà, i Jakôba zanak'i Halfeo, i Simôna atao hoe Zelôta, 16i Jodasy zanak'i Jakôba, ary i Jodasy Iskariôta ilay tonga mpamadika. 17Dia niara-nidina tamin'ny 12 lahy i Jesoa ho eny an-tany lemaka. Mpianany maro sy vahoaka betsaka avy any Jodea lafy valo sy Jerosalema ary ny morontsirak'i Tiro sy i Sidôna 18no tonga teo mba hihaino Azy sy hositraniny amin'ny aretiny; ka izay nampahorîn'ny fanahy maloto dia sitrana. 19Ary notadiavin'ny vahoaka rehetra hokasihina i Jesoa satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. 20Dia nanopy maso ny mpianany i Jesoa ka nanao hoe: --Sambatra ianareo mahantra, fa anareo ny Fanjakàn'Andriamanitra! 21Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa hovokisan'Andriamanitra! Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hampifalîn'Andriamanitra! 22Sambatra ianareo raha halan'ny olona sy roahiny ary tevatevainy sy alàny baràka noho ianareo miandany amin'ny Zanak'olona. 23Aoka hifaly ianareo amin'ny andro hisehoan'izany ary aoka hibita-karavoana, satria valisoa lehibe no miandry anareo any an-danitra. Fa toy izany indrindra no nataon'ny razan-dry zareo tamin'ny mpaminanin'Andriamanitra. 24--Mampalahelo kosa ianareo mpanana, fa efa azonareo ny fahafaham-po! Mampalahelo ianareo voky ankehitriny, fa mbola ho noana! 25Mampalahelo ianareo mihomehy ankehitriny, fa mbola higogogogo hitomany! 26Mampalahelo ianareo raha ataon'ny olona tsara laza. Fa toy izany indrindra no nataon'ny razan-dry zareo tamin'ny mpaminany sandoka! 27--Izao anefa no lazaiko aminareo mpihaino: Tiavo ny fahavalonareo, manasoava ny mpankahala anareo, 28miraria soa ho an'izay manozona anareo. 29Izay mamely anao amin'ny takolaka iray, tolory koa ny ilany; ary izay maka ny lambanao, avelao koa haka ny akanjonao. 30Omeo izay rehetra mangataka aminao ary aza itakiana izay maka ny anao. 31Izay tianareo hataon'ny olona aminareo no mba ataovy aminy koa. 32Raha ny manam-pitiavana anareo ihany no tiavinareo, inona no mba sitraka manokana mendrika anareo? Ny mpanota koa mba tia izay manam-pitiavana azy! 33Ary raha ny manasoa anareo ihany no soavinareo, inona no mba sitraka manokana mendrika anareo? Ny mpanota koa mba manao toy izany. 34Ary raha ny antenain-kamerina ihany no ampisamborinareo, inona no mba sitraka manokana mendrika anareo? Ny mpanota koa mba mifampisambotra hahazoana takalony. 35Fa ianareo kosa, tiavo ny fahavalonareo, manasoava azy ary mampisambora tsy manantena valiny, dia ho lehibe ny valisoa miandry anareo; ary ianareo ho zanaky ny Avo indrindra, dia Ilay mora fo amin'ny tsy mahay mankasitraka sy ny ratsy fanahy. 36Tsara fo ilay Rainareo: noho izany, aoka ianareo ho tsara fo tahaka Azy koa! 37--Aza mitsara olona, dia tsy hotsarain'Andriamanitra ianareo; aza manameloka olona, dia tsy hohelohin'Andriamanitra ianareo; mamelà, dia havelan'Andriamanitra ianareo; 38manomeza, dia homen'Andriamanitra ianareo; fatra tsara, mihintsana, mifatratra sy avo loha no haidina amin'ny kitaponareo fa izay fomba hamaranareo ho an'ny olona ihany no mba hamaran'Andriamanitra ho anareo koa. 39Mbola nilazan'i Jesoa fanoharana koa ireo mpihaino nataony hoe: --Jamba ve mahatantana jamba? Tsy hifamarina an-kady ve ny jamba mifampitantana? 40Mpianatra tsy mihoatra mpampianatra, fa izay mpianatra tonga lafatra no toy ny mpampianatra azy. 41--Nahoana moa ianao no mahita tapak'ahitra eo amin'ny mason-kavana, nefa ny vatan-kazo eo amin'ny masonao tsy tandrinao akory? 42Ahoana no hahafahanao milaza amin-kavana hoe: "Etsy, rahavako, hoesoriko ny tapak'ahitra amin'ny masonao", nefa ny vatan-kazo amin'ny masonao tsy hitanao akory? Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny vatan-kazo amin'ny masonao, izay ianao vao hahiratra tsara ka hanaisotra ny tapak'ahitra amin'ny mason-kavana. 43--Tsy mba hazo tsara no hamoa voa ratsy, na hazo ratsy indray no hamoa voa tsara. 44Eny, ny voany no ahafantarana ny hazo isan-karazany; fa foto-tsilo tsy ahazoana voanaviavy, ary foto-droy tsy iotazana voaloboka. 45Koa ny olona tsara fanahy dia mamoaka zavatra tsara avy amin'ny rakitra tsaran'ny fony; ary ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka zavatra ratsy avy amin'ny rakitra ratsin'ny fony. Fa izay mameno ny fon'ny olona no aloaky ny vavany. 46--Ahoana no iantsoanareo Ahy hoe: "Tompo ô! Tompo ô!" nefa tsy tanterahinareo akory izay lazaiko? 47Izay rehetra manatona Ahy ka mihaino ny teniko sady manatanteraka, dia hasehoko anareo ny mety hampitahana azy: 48tahaka ny olona manorin-trano ka nihady lalina ary nandatsaka ny fototra am-batolampy; nony tondraka ny rano, dia notonafan'ny riaka ilay trano nefa tsy nihontsona noho izy tsara orina. 49Fa izay mihaino ihany kosa nefa tsy manatanteraka, dia tahaka ny olona manorin-trano amin'izao tsy misy fototra; raha vao notonafan'ny riaka ilay trano, dia nirodana avy hatrany ka rava tanteraka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\