Lioka 7

1Rehefa avy nampandre ny vahoaka izany teniny rehetra izany i Jesoa, dia niverina tany Kafarnahòma. 2Nisy kosa kapitenin-tafika nanana mpiasa narary efa ho faty, mpiasa sarobidy aminy tokoa. 3Vao nahaheno ny amin'i Jesoa ilay kapiteny, dia naniraka loholona jiosy hankany aminy hangataka Azy ho avy hanasitrana ilay mpiasa. 4Rehefa tonga teo amin'i Jesoa ireto iraka, dia niangavy Azy mafy hoe: --Mendrika hanaovana izany io kapiteny io fa tia ny firenentsika, 5ary izy mihitsy aza no nanorina ny sinagôgantsika. 6Dia niara-nandeha tamin'ireo loholona i Jesoa. Ary rehefa mby akaikin'ny trano Izy, dia nanirahan'ilay kapiteny olona mahatoky indray hilaza aminy hoe: --Aza misahirana toy izao re, Tompoko, fa tsy mendrika handrosoanao an-trano aho; 7ary izany no anton'ny tsy nisehoako vatana taminao; fa teny fotsiny re atao, dia ho sitrana anie ny mpiasako. 8Izaho manko, na ambany fahefàn'olona aza, mba mifehy miaramila ihany: ka raha misy ataoko hoe "Mandehana", dia mandeha izy; na misy antsoiko hoe "Avia", dia avy izy; ary raha ny mpiasako no ilazako hoe "Ataovy izao", dia manao izy. 9Gaga tamin'ilay kapiteny i Jesoa raha nandre izany, ary dia nitodika tamin'ny vahoaka nanaraka Azy ka nanao hoe: --Lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana toy izany Aho, na dia tamin'i Israely aza! 10Nony tafaverina tany an-tranon'ilay kapiteny ireto iraka, dia nahita ilay mpiasa salama soa aman-tsara. 11Taorian'izany i Jesoa dia nankany amin'ny tanàna atao hoe Naîna ary notronin'ireo mpianany sy vahoaka maro. 12Rehefa tonga teo akaikin'ny vavahadin'ny tanàna Izy, dia tojo olona handevina fatin-jazalahy anankiray; ramatoa reniny tsy nanana afa-tsy iny sady efa mpitondratena, koa olona marobe avy ao an-tanàna no niaraka taminy. 13Vao nahita an-dravehivavy ny Tompo, dia onena azy ka nanao taminy hoe: --Aoka izay ny ranomasonao, ramatoa! 14Dia nanatona Izy ary nanendry ny tranovorona, ka nijanona ny mpilanja. Ary hoy i Jesoa hoe: --Ry zatovo, Izaho mandidy anao, mifohaza! 15Dia indro ny maty fa niarina sy nanomboka niteny ary natolotr'i Jesoa an-dreniny. 16Raiki-tahotra ny olona rehetra sady nanome voninahitra an'Andriamanitra hoe: -- Mpaminany lehibe no efa najoron'Andriamanitra eto anivontsika! Ary koa hoe: --Efa namangy ny vahoakany Andriamanitra! 17Dia niely eran'i Jodea manontolo mbamin'ny faritany manodidina rehetra ny lazan'i Jesoa. 18Ary i Jôhany Mpanao batisa nilazan'ny mpianany izany rehetra izany, ka niantso roa lahy tamin'ireo mpianany 19sy naniraka azy hankany amin'ny Tompo hanontany hoe: "Ianao ve no Ilay ho avy sa olon-kafa no mbola tokony handrasanay?" 20Nony tonga tany amin'i Jesoa izy roa lahy, dia nanao hoe: --I Jôhany Mpanao batisa no naniraka anay hankatỳ aminao hanontany hoe: "Ianao ve no Ilay ho avy sa olon-kafa no mbola tokony handrasanay?" 21Tamin'izany indrindra i Jesoa dia nanasitrana olona maro tamin'ny aretina sy ny rofy ary ny fanahy ratsy, sady nampahiratra ny jamba maro. 22Ka hoy Izy namaly ireto iraka hoe: --Ndeha ambarao amin'i Jôhany ny zavatra hitanareo sy renareo: mahiratra ny jamba, mandeha tsara ny mandringa, madio ny marary hoditra, mandre ny marenina, atsangana ho velona ny maty, itoriana ny Vaovao Mahafaly ny mahantra. 23Koa sambatra izay tsy voasakana hino Ahy! 24Nony lasa ireto iraka, dia niteny momba an'i Jôhany tamin'ny vahoaka i Jesoa nanao hoe: --Hizaha inona no nalehanareo tany an-taniefitra? Bararata hetsiketsehin-drivotra ve? Tsia! 25Fa hizaha inona àry no nalehanareo tany? Olona marevaka fitafiana ve? Izay marevaka fitafiana sy manaram-po amin'ny fiainana, dia any amin'ny lapan'ny mpanjaka! 26Koa hizaha inona àry no nalehanareo tany? Mpaminany ve? Izany tokoa, hoy Aho aminareo, ary mihoatra noho ny mpaminany aza. 27Fa i Jôhany no ilay voalazan'ny Soratra Masina hoe: Indro alefako hialoha Anao ny irako, hoy Andriamanitra, mba hanomana ny lalan-kombànao!" 28Tsy misy lehibe noho i Jôhany amin'ny tera-behivavy; nefa lazaiko aminareo fa izay kely indrindra ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra dia lehibe noho izy. 29Ary ny vahoaka rehetra izay nandre an'i Jôhany, mbamin'ny mpamory hetra aza, dia nanaiky an'Andriamanitra ho marina ka niroso hataon'i Jôhany batisa. 30Ny Farisianina sy ny mpahay lalàna kosa nitsipaka ny fikasan'Andriamanitra ka nandà tsy hataon'i Jôhany batisa. 31Dia hoy indray i Jesoa: --Iza no hanoharako ny olona ankehitriny? Zovy no mety hampitahana azy? 32Tahaka ny ankizy mipetra-potsiny eny an-kianja ka omen'ny namany tsiny hoe: "Ianareo itsofanay sodina, tsy mandihy; ianareo anaovanay hira fisaonana, tsy mitomany!" 33Fa tonga i Jôhany Mpanao batisa, tsy mofo haniny tsy divay sotroiny, nefa lazainareo hoe: "Ondranondranana!" 34Tonga indray ny Zanak'olona mihinana sy misotro, nefa lazainareo hoe: "Olona tendan-kanina sy mpiboboka divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota!" 35Andriamanitra kosa, araka ny fahendreny, dia eken'ireo zanany rehetra ho marina! 36Nisy Farisianina nanasa an'i Jesoa hiara-misakafo aminy, koa nandroso tao aminy Izy ary naka toerana. 37Nisy kosa vehivavy anankiray malaza ho mpanota tao an-tanàna. Vao nahalala ravehivavy fa hoe misakafo ao amin'ilay Farisianina i Jesoa, dia naka ilomanitra eran'ny tavoahangy alabasitra; 38ka indro izy nankeo ivohon'i Jesoa ary nitomany dia nitomany teo an-tongony. Kotsan'ny ranomaso ny tongotr'i Jesoa ka nofaohin-dravehivavy tamin'ny volon-dohany, norokorohany tamim-pitiavana ary nohosorany an'ilay ilomanitra. 39Raha nahita izany ilay Farisianina nampiantrano an'i Jesoa, dia nanao anakampo hoe: "Raha mpaminany tokoa ity, dia ho nahafantatra izay tena toetran'io vehivavy mikasikasika Azy io fa hoe mpanota." 40Ary i Jesoa niteny taminy hoe: --Simôna ô, misy zavatra tiako holazaina aminao! Dia hoy i Simôna hoe: --Lazao àry hoe, ry Mpampianatra! 41Ka hoy i Jesoa taminy: --Nisy, hono, olona roa nitrosa vola tamin'izay mpampisambo-bola izay; ny iray nitrosa denàry dimanjato, ny iray denàry dimampolo. 42Samy tsy nanan-kandoavana anefa izy roa lahy ka dia nafoin'ny mpampisambotra ny trosa rehetra rehetra. Iza amin'izy roa lahy, hoy ianao, no ho tia azy kokoa? 43Dia novalian'i Simôna hoe: --Ataoko fa ilay namoizany be. Ka hoy i Jesoa taminy: --Marina ny hevitrao! 44Dia nitodika nijery an-dravehivavy Izy sady nanao tamin'i Simôna hoe: --Hitanao ve ity vehivavy ity? Niditra ny tranonao Aho: ianao tsy nanome rano Ahy hanasako tongotra; izy kosa ny ranomasony no nanondrahany ny tongotro ary ny volon-dohany no namaohany azy. 45Ianao tsy nanoroka Ahy; izy kosa, hatrizay nidirany, tsy nitsahatra nanorokoroka ny tongotro. 46Ianao tsy nanosotra diloilo ny lohako; izy kosa nanosotra ilomanitra ny tongotro. 47Koa izao no teniko aminao: Voavela ny heloka be nataony, noho izy be fitiavana; fa izay amelana kely no kely fitiavana. 48Hoy kosa i Jesoa tamin-dravehivavy: --Voavela ny helokao! 49Ireo niara-nisakafo tamin'i Jesoa dia nanao anakampo hoe: "Iza moa ity no mamela heloka?" 50Fa hoy indray i Jesoa tamin-dravehivavy: --Ny finoanao no nahavonjy anao! Ndeha àry ka veloma finaritra!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\