Lioka 8

1Taorian'izany, lasa nitety tanàn-dehibe sy tanàna kely i Jesoa nitoriteny sy nanambara ny Vaovao Mahafaly momba ny Fanjakàn'Andriamanitra. Niaraka tamin'i Jesoa ny 12 lahy 2ary koa ireo vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy maloto sy ny aretina: dia i Maria, antsoina hoe Magdalèna, izay nialana demony fito, 3sy i Jôhanina, vadin'i Kozà mpitandrim-pananan'i Herôda, ary i Sozanina sy ny maro hafa koa. Ireo vehivavy ireo dia samy nanampy an'i Jesoa sy ny mpianany tamin'ny fananany. 4Nirohotra avy any amin'ny tanàna samihafa ny olona hanatona an'i Jesoa, hany ka vahoaka betsaka no tafangona teo aminy. Dia niteny Izy nanao izao fanoharana izao: 5--Niainga ity mpamafy hamafy voa. Nony namafy izy, ny voa sasany dia latsaka teny amoron-dalana ka voahosin'ny mpandalo ary lanin'ny voro-manidina; 6ny voa sasany kosa latsaka teny ambony vatolampy, ka vao naniry dia nalazo satria tsy ampy hamandoana; 7ny voa sasany indray latsaka tany anaty tsilo, ka niara-naniry tamin'ny tsilo dia voageja; 8ary ny voa sasany latsaka tamin'ny tany tsara, ka naniry ary namoa zato heny. Avy nilaza izany i Jesoa, dia niantso hoe: --Izay manan-tsofina hihainoana, aoka hihaino! 9Nanontanian'ny mpianany ny dikan'ilay fanoharana i Jesoa, 10ka namaly hoe: --Ianareo no natao hahalala ny tsiambaratelo momba ny Fanjakàn'Andriamanitra; fa ho an'ny hafa kosa dia ankamantatra saro-pantarina no itenenana izany, hany ka "hijery izy fa tsy hahita ary hihaino fa tsy hahafantatra." 11--Koa izao àry no dikan'ilay fanoharana teo. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. 12Ireny teo amoron-dalana dia izay mahaheno ihany; kanjo avy ny devoly, ka manaisotra ny teny tao am-pony sao mino izy ka ho voavonjy. 13Ireny teo ambony vatolampy kosa dia izay mahaheno sady mandray ny teny an-kafaliana nefa tsy mandatsaka lalina izany ao aminy; mba mino vetivety ihany izy, kanjo mihemotra amin'ny fotoana fitsapana. 14Ny latsaka teo amin'ny tsilo indray dia izay mahaheno ihany koa; kanjo eny an-dalam-pivahiniana, voagejan'ny ahiahy sy ny harena ary ny fahafinaretan'ny fiainana mandalo ka tsy mahavanom-boa. 15Ny latsaka tamin'ny tany tsara kosa dia izay mahaheno ny teny amin'ny fo tsara sy lavorary, ka mitana azy, ary mamokatra amin'ny faharetana. 16--Tsy misy mampirehitra jiro, ka manarona azy amin'ny siny na manitrika azy ao ambany farafara; fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany, hany ka izay miditra ao an-trano dia mahita ny hazavana. 17Tsy misy takona izay tsy haseho na miafina izay tsy ho fantatra sy haharihary. 18Koa tandremo àry ny fomba fihainoanareo; satria izay manana no homena; ary izay tsy manana kosa, na izay kely heveriny ho ananany aza dia halàna aminy. 19Tonga hamangy an'i Jesoa ny reniny sy ny rahalahiny, nefa tsy afa-nanatona Azy noho ny hamaroan'ny olona; 20dia nilazana i Jesoa hoe: --Ao alatrano ao ny reninao sy ny rahalahinao teo hihaona kely aminao! 21Fa hoy i Jesoa tamin'izay rehetra teo: --Ny reniko sy ny rahalahiko dia izay mihaino ny tenin'Andriamanitra no sady manatanteraka azy. 22Indray andro, niondrana an-tsambokely i Jesoa mbamin'ny mpianany, ka hoy Izy tamin'ireo: --Andeha isika hankeny ampitan'ny farihy! Dia niainga Izy mianakavy. 23Teny am-pandehanana, dia azon'ny torimaso i Jesoa. Ary nisy tafio-drivotra niantonta teo amin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambokely ary efa am-bava loza izy ireo. 24Dia nohatonin'ny mpianany i Jesoa ary nofohaziny sady nataony hoe: --Mpampianatra ô, Mpampianatra ô, ho faty isika! 25Dia nifoha Izy ka niteny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano; dia nitsahatra ireo ary nanjary tony tsara ny andro. Dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Fa aiza ny finoanareo? Izy ireo koa raiki-tahotra sy gaga sady nifampilaza hoe: --Iza moa ity? Fa baikoiny hatramin'ny rivotra sy ny rano, dia manaiky Azy! 26Dia nitody teny amin'ny faritanin'i Gergesà tandrifin'i Galilea ry i Jesoa sy ny mpianany. 27Vao niala tao an-tsambokely hankeo an-tanety i Jesoa, dia nisy lehilahy anankiray avy ao an-tanàna nitsena Azy. Azon'ny demony ralehilahy ka hatry ny ela no manary lamba, sady tsy mahapetraka an-trano fa nonina teny amin'ny fasana. 28Vao nahatazana an'i Jesoa izy, dia nikiakiaka sady niankohoka teo anatrehany no niteny tamin'ny feo mahery hoe: --Fa hataonao inona aho, ry Jesoa Zanak'Andriamanitra avo indrindra? Mihanta aminao aho, aza dia ampijalîna re! 29I Jesoa manko efa nandidy ny fanahy maloto hiala tamin-dralehilahy. Efa imbetsaka io fanahy maloto io no namely azy; fatorana gadra tongotra aman-tanana izy no ambenana, kanefa manapaka fatorana ihany ary entin'ny demony miriorio any an-taniefitra. 30Dia hoy i Jesoa nanontany an-dralehilahy: --Iza no anaranao? Ka novaliany hoe: --Tafika no anarako. 31Fa maro tokoa ny demony tafiditra tao amin'ilay olona. Dia niangavy tamin'i Jesoa ireo demony mba tsy hodidiany hivarina any anaty hantsana. 32Ary nisy kisoa maro, andiany iray, nandrasana teo amin'ny kisolosolon'ny havoana. Koa niangavy tamin'i Jesoa ny demony mba havelany hiditra amin'ireo kisoa ireo, ary nekeny ny fangatahany. 33Rehefa niala tamin-dralehilahy ny demony, dia niditra tamin'ny kisoa; ary nirifatra ny andian-kisoa ka nivarimbarina tan-kilahila ho any anaty farihy, dia maty tao. 34Vao nahita ny zava-niseho ireo mpiandry kisoa, dia nandositra ary nilaza ny vaovao tao an-tanàna sy teny ambanivohitra. 35Dia lasa ny olona hijery ny zava-niseho; ka nony tonga teo akaikin'i Jesoa, dia nihoron-koditra nahita an-dralehilahy nialan'ny demony, mipetraka tsara eo an-tongotr'i Jesoa, mitafy lamba sady ary saina. 36Ry zareo nanatri-maso kosa nitantara tamin'ireo vao tonga ny nahasitranan'ilay azon'ny demony. 37Raiki-tahotra mafy ny mponina rehetra, ka dia nangataka an'i Jesoa mba hiala teo amin'ny faritanin'i Gergesà. Dia niondrana an-tsambokely Izy ndeha hiverina. 38Niangavy tamin'i Jesoa kosa ralehilahy nialan'ny demony mba hiaraka aminy, fa nampodîny nataony hoe: 39--Modia any an-tranonao, ka tantarao ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia lasa ralehilahy nitory teny eran'ny tanàna ny zava-dehibe nataon'i Jesoa taminy. 40Nony tafaverina i Jesoa, dia noraisin'ny vahoaka tsara fa efa niandry Azy rahateo izy rehetra. 41Ary indro nisy lehilahy atao hoe Jaîro, lehiben'ny sinagôga, tonga niankohoka teo an-tongotr'i Jesoa sady niangavy Azy mba ho any an-tranony, 42fa nanan-janaka vavy tokana tokony ho 12 taona ity lehiben'ny sinagôga ary narary efa ho faty razazavavy. Teny an-dalana ho any amin'i Jaîro, dia nifanety tamin'i Jesoa ny vahoaka. 43Ary nisy vehivavy marary mitsi-dra hatramin'ny 12 taona, efa nandany ny fananany tamin'ny dokotera nefa tsy nisy nahasitrana azy na iray aza. 44Nanatona an'i Jesoa avy ao ivoho ravehivavy ka vao nikasika ny somotraviavin-dambany, dia nijanona avy hatrany ny ra mitsika tao aminy. 45Ary hoy i Jesoa: --Iza moa no nikasika Ahy teo? Samy nandà avokoa izy rehetra, fa i Petera no niteny hoe: --Mampianatra ô, vahoaka be anie no mifanety sy mifanizina aminao! 46Fa hoy indray i Jesoa: --Nisy nikasika Ahy teo satria tsapako fa nisy hery niala avy amiko. 47Ravehivavy kosa, nony nahita fa tsy afa-niafina, dia nangovitra no nankeo amin'i Jesoa; ary niankohoka teo anatrehany sady nanambara teo imason'ny olona rehetra izay anton'ny nikasihany Azy sy izay nahasitranany teo no ho eo ihany. 48Ary hoy i Jesoa taminy: --Ny finoanao, anaka, no nahasitrana anao. Ndeha àry ka veloma finaritra! 49Raha mbola niteny i Jesoa, dia nisy iraka tonga avy any an-tranon'ity lehiben'ny sinagôga nanao tamin'i Jaîro hoe: --Efa maty ny zanakao vavy, ka aza sahiraninao intsony ny Mpampianatra. 50Henon'i Jesoa izany ka hoy Izy tamin'i Jaîro: --Aza matahotra; minoa fotsiny ihany, dia ho velona ny zanakao! 51Nony tonga tao an-trano i Jesoa, dia tsy nisy navelany hiara-miditra aminy afa-tsy i Petera sy i Jôhany ary i Jakôba mbamin'ny ray aman-drenin-drazazavavy. 52Nitomany sy nandondòn-tratra nisaona an-drazazavavy ny olona rehetra teo, ka hoy i Jesoa hoe: --Aoka izay ny ranomaso! Tsy maty akory izy fa matory. 53Dia nihomehezan'ny olona i Jesoa satria fantatr'izy rehetra fa efa maty razazavavy. 54I Jesoa kosa nandray ny tanan-drazazavavy sady niantso hoe: --Razazavavy, mifohaza! 55Dia nody indray ny ainy ka niarina avy hatrany izy, ary nasain'i Jesoa nomena sakafo. 56Talanjona tokoa ny ray aman-dreniny nefa nohafaran'i Jesoa tsy hilaza ny zava-nitranga na amin'iza na amin'iza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\