Lioka 9

1Novorîn'i Jesoa ny 12 lahy, ka nomeny hery amam-pahefana hampiaiky ny demony rehetra sy hahasitrana ny aretina, 2ary nirahiny hitory ny Fanjakàn'Andriamanitra sy hanasitrana ny marary, 3sady nohafatrafarany hoe: --Aza mitondra na inona na inona ianareo rehefa mandeha, na tehina, na kitapo, na sakafo, na vola, na akanjo hisoloana. 4Izay trano hampandrosoana anareo dia itoero, ka avy ao no miaingà hanohy ny dianareo. 5Izay rehetra tsy mandray anareo dia ialao ny tanànany; ka ny vovoka avy amin'ny tongotrareo ahintsano ho fiampangana azy. 6Dia lasa ireo mpianatra nitety isan-tanàna ka nanambara ny Vaovao Mahafaly sy nanasitrana hatraiza hatraiza. 7Henon'i Herôda, mpanjaka tao Galilea, izay rehetra nataon'i Jesoa, ka sahiran-kevitra be ihany izy, satria nisy nanao hoe: --I Jôhany Mpanao batisa no natsangan'Andriamanitra ho velona avy tany amin'ny maty indray! 8Ny sasany kosa nanao hoe: --I Elià no miseho! Ny hafa indray nanao hoe: --Ny anankiray tamin'ireo mpaminanin'Andriamanitra fahizay no niverina! 9Fa hoy kosa i Herôda: --Raha i Jôhany dia efa nasaiko notapahina ny lohany. Ka iza indray àry izao henoko manao zava-mahagaga izao? Ary notadiavin'i Herôda ho hita i Jesoa. 10Nony tafaverina ny apôstôly, dia notantarainy tamin'i Jesoa izay rehetra nataony; ary nentin'i Jesoa nitokana tany amin'ny toerana mangingina akaikin'ny tanàna atao hoe Betsaidà ny apôstôly. 11Vao nahare izany kosa ny vahoaka dia lasa nanaraka an'i Jesoa. Noraisin'i Jesoa tsara ny olona ka nilazalazany momba ny Fanjakàn'Andriamanitra ary nositraniny izay nila fanasitranana. 12Nony efa ho hariva ny andro, dia nohatonin'ny 12 lahy i Jesoa sady nataony hoe: --Ravao ny vahoaka mba hamonjy ny tanàna kely sy trano an-tsaha eny manodidina, hitady hanina sy fandriana satria an-taniefitra isika izao. 13Dia hoy i Jesoa taminy: --Ianareo ihany no aoka hanome hanina azy. Fa ny mpianany kosa niteny hoe: --Tsy manana afa-tsy mofo dimy sy trondro anankiroa izahay, raha tsy hoe izahay angaha no tokony handeha hividy hanina ho an'ireo vahoaka be ireo. 14Fa dimy arivo teo ho eo ny vatan-dehilahy. Ary hoy indray i Jesoa tamin'ny mpianany: --Asaovy mipetraka mitsitokotoko ny olona, tokony ho dimampolo isany avy. 15Dia nataon'ny mpianatra izany ka nasainy nipetraka avokoa ny vahoaka. 16Noraisin'i Jesoa kosa ny mofo dimy sy ny trondro anankiroa; ary rehefa niandrandra ny lanitra Izy ka nisaotra an'Andriamanitra noho ireo sakafo ireo, dia nanapaka sy nanome azy ny mpianany harosony amin'ny vahoaka. 17Dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Ary nangonina ny tapa-mofo aman-trondro ambiny ka nisy 12 sobika. 18Indray andro, nivavaka samirery tany amin'ny toerana mangina i Jesoa; dia tonga teo aminy ny mpianany, ka nanontanian'i Jesoa hoe: --Iza moa Aho araka ny filàzan'ny olona? 19Dia novalian'ny mpianany hoe: --Misy manao hoe i Jôhany Mpanao batisa; ny sasany kosa manao hoe i Elià; ary ny hafa indray manao hoe anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra fahizay no miverina! 20Dia hoy i Jesoa taminy: --Fa ianareo kosa, iza moa Aho aminareo? Namaly i Petera ka nanao hoe: --Ilay Mesia avy amin'Andriamanitra! 21Nofeperan'i Jesoa mafy anefa ireo mpianany tsy hilaza izany na amin'iza na amin'iza, 22sady nampiany hoe: --Tsy maintsy hijaly mafy ny Zanak'olona, ka holavin'ny loholona sy ny lohandoha-mpisorona ary ny mpahay lalàna, dia hovonoina ho faty; nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. 23Ary hoy i Jesoa tamin'ny olona rehetra: --Raha misy te hiara-dia amiko, dia aoka handà ny tenany, ka hitondra ny hazo fijaliany isan'andro ary hiaraka amiko, 24Fa izay te hamonjy ny ainy no hahavery azy; ary izay hahafoy ny ainy noho ny fitiavany Ahy kosa no hahavonjy azy. 25Fa inona no soa azon'ny olona raha eo am-pelatanany avokoa izao tontolo izao, kanefa ny tenany very na hitondra faisana? 26Na iza na iza menatra Ahy sy menatra ny teniko, dia ho menatra azy koa ny Zanak'olona rehefa ho avy ombàn'ny voninahiny, dia ny voninahitra ananan'ny Ray sy ananan'ny anjely masina. 27Lazaiko marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika etoana dia tsy ho faty raha tsy efa nahita ny Fanjakàn'Andriamanitra. 28Tokony ho herinandro taorian'izany, dia nitondra an-dry i Petera sy i Jôhany ary i Jakôba i Jesoa, ka lasa niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. 29Raha mbola nivavaka i Jesoa, dia niova ny fahitana ny tarehiny ary tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany. 30Ary indreo nisy olona roa lahy niresaka taminy: dia i Mosesy sy i Elià, 31izay niseho tamim-boninahitra sady nifampilaza fa efa ho tanteraka any Jerosalema ny hialàn'i Jesoa eto an-tany. 32Sondrian-tory kosa i Petera sy ny namany, nefa mba taitra ihany ka nahita an'i Jesoa heni-boninahitra sy nahita azy roa lahy izay teo aminy. 33Nony efa handao an'i Jesoa ry i Mosesy sy i Elià, dia hoy i Petera tamin'i Jesoa: --Mpampianatra ô, tsara ho antsika ny mitoetra eto; ka hanao tranolay anankitelo izahay: ny anankiray ho Anao; ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elià (Tsy fantany anefa izay nolazainy). 34Raha mbola niteny izany i Petera, dia nisy rahona nanarona azy rehetra ka nihoron-koditra i Petera sy ny namany raha niditra tao anatin'ilay rahona. 35Ary nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe: --Ity no Zanako, ilay voafidiko; henoy Izy. 36Vao nanomboka niteny ilay feo, dia i Jesoa irery ihany no hita. Nahatam-bava ireo mpianany telo lahy; ka tamin'izany andro izany, dia tsy nilazalaza na inona na inona tamin'olona momba ny zavatra hitany. 37Ny ampitson'iny, raha nidina avy any an-tendrombohitra izy efa-mianaka, dia notsenain'ny vahoaka maro i Jesoa. 38Ary indro nisy lehilahy anankiray tamin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe: --Mpampianatra ô, mihanta aminao aho, mba iantrao re ny zanako, fa lahitokana izy io! 39Raha vao hetsehin'ny fanahy ratsy izy, dia ataony midradradradra tampoka sady mifanintontsintona sy mandoa vory: ary efa torovana erỳ ny zanako vao ialan'ny fanahy ratsy. 40Efa nangatahiko ny mpianatrao handroaka fa tsy nahomby. 41Dia novalian'i Jesoa hoe: --Karazan'olona tsy mino sady be siasia ianareo! Mandra-pahoviana no hitoerako eto aminareo sy handeferako aminareo? Ento atỳ ny zanakao! 42Iny nanatona iny ilay zaza, dia nazeran'ny demony ary nataony mifanintontsintona izaitsizy; fa notenenin'i Jesoa mafy ny fanahy maloto ka sitrana ilay zaza, ary natolony an-drainy. 43Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben'ny fahefàn'Andriamanitra. Raha mbola nigagan'ny besinimaro i Jesoa tamin'ny rehetra nataony, dia hoy Izy tamin'ny mpianany: 44--Tadidio tsara izao teny izao: Hatolotra eo an-tanan'ny olombelona ny Zanak'olona. 45Tsy azon'ny mpianany anefa izany teny izany, sady mbola nafenina taminy ka tsy fantany; ary tsy sahiny nanontaniana an'i Jesoa. 46Ary nisy hevitra nipoitra teo amin'ireo mpianatra ny amin'izay mety ho lehibe indrindra amin'izy samy izy. 47I Jesoa kosa nahalala ny hevitra tao am-pon'ireo mpianatra ka nandray zazakely anankiray napetrany teo anilany, 48sady nanao tamin'ny mpianany hoe: --Na iza na iza mandray ity zaza ity amin'ny anarako, dia Izaho no raisiny; ary na iza na iza mandray Ahy, dia Ilay naniraka Ahy noraisiny. Eny, izay kely indrindra aminareo rehetra no lehibe indrindra! 49Niteny kosa i Jôhany nanao hoe: --Mpampianatra ô, nahita olona nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay, ka norarànay satria tsy namanay. 50Fa hoy i Jesoa taminy: --Aza raràna, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo. 51Nony efa antomotra ny fotoana hanalana an'i Jesoa teto an-tany, dia tapa-kevitra hankany Jerosalema Izy, 52ka nandefa iraka hialoha Azy. Lasa ireo mpialoha lalana ary niditra tao amin'ny tanàna anankiray an-dry zareo Samaritanina, mba hanomana ny fandraisana Azy. 53Tsy nety nandray an'i Jesoa anefa ny mponina tao, noho Izy hita fa mizotra ho any Jerosalema. 54Nony nahita izany ry i Jakôba sy i Jôhany mpianany, dia nanao hoe: --Tompo ô, sitrakao ve ny hiantsoanay varatra hilatsaka avy any an-danitra handevona azy ireo? 55Fa nitodika tamin'izy mirahalahy i Jesoa ka nananatra azy mafy. 56Dia nankany amin'ny tanàna hafa i Jesoa sy ny mpianany. 57Raha mbola nizotra tamin'ny diany i Jesoa sy ny mpianany, dia nisy olona anankiray nilaza tamin'i Jesoa hoe: --Hiaraka aminao aho, na aiza na aiza alehanao! 58Fa hoy i Jesoa taminy: --Ny fosa manan-davaka; ny voro-manidina manana ny akany; fa ny Zanak'olona tsy mba manan-trano handriany sy hialany sasatra. 59Hoy kosa i Jesoa tamin'ny anankiray hafa: --Andao hiaraka amiko! Dia izao no navalin'io: --Avelao aho aloha, Tompoko, handevina an'i dada! 60Fa hoy i Jesoa taminy: --Avelao izy samy maty no hifandevina, fa ianao kosa mandehana mitory ny Fanjakàn'Andriamanitra! 61Ary hoy ny anankiray hafa indray hoe: --Hiaraka aminao aho, Tompoko, saingy avelao aloha hanao veloma ny fianakaviako. 62Fa hoy i Jesoa taminy: --Ny olona efa mitana amin'ny angadin'omby kanefa mbola miherika ihany, dia tsy natao ho an'ny Fanjakàn'Andriamanitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\