Marka 1

1Manomboka eto ny Vaovao Mahafaly momba an'i Jesoa Kristy Zanak'Andriamanitra. 2Izao no voalazan'ny Soratra Masina ao amin'ny bokin'i Isaià mpaminany: "Indro alefako hialoha Anao ny irako, hoy Andriamanitra, mba hanomana ny lalanao." 3"Injany misy feon'olona miantso mafy ao an-taniefitra hoe: Amboary ny lalan'ny Tompo; ahitsio ny hizorany!" 4Araka izany, dia niseho i Jôhany ka nanao batisa tany an-taniefitra sy nanao antso avo hoe: --Ialao ny toe-dratsy, meteza hatao batisa, dia havelan'Andriamanitra ny helokareo. 5Nirohotra nankeo amin'i Jôhany avokoa ny olona avy any Jodea lafy valo sy avy any Jerosalema; ary niaiky heloka ireo ka dia nataon'i Jôhany batisa tao amin'ny ony Jôrdàna. 6Akanjo volon-drameva ary fehikibo hoditra no fanaovan'i Jôhany; valala sy tantely remby no fihinany. 7Ary hoy ny antso avo nataony: --Tamy aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika hamaha ny fehikapany akory aho. 8Ny ahy, rano no nanaovako batisa anareo; ny Azy kosa, ny Fanahy Masina no hanaovany batisa anareo. 9Tamin'izany andro izany, dia tonga avy any Nazareta tanàna any Galilea i Jesoa ary nataon'i Jôhany batisa tao Jôrdàna. 10Vantany vao niakatra avy ao anaty rano i Jesoa, dia nahita ny lanitra nitriatra sy ny Fanahy Masina nidina teo aminy tahaka ny voromahailala. 11Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: --Ianao no Zanako, ilay Malalako; Ianao no sitrako. 12Ary niaraka tamin'izay dia nasesiky ny Fanahy Masina hankany an-taniefitra i Jesoa 13ka nijanona efapolo andro tany, nalain'i Satàna fanahy, niara-nonina tamin'ny bibidia, ary notompoin'ny anjely. 14Ary naiditra am-ponja i Jôhany. Taorian'izay, dia nankany Galilea i Jesoa, nanao antso avo ny Vaovao Mahafaly avy amin'Andriamanitra 15ka nilaza hoe: --Tonga ny fotoanandro; efa akaiky ny Fanjakàn'Andriamanitra, ialao ny toe-dratsy ary minoa ny Vaovao Mahafaly. 16Ary nandalo teo amoron'ny farihin'i Galilea i Jesoa ka nahita an'i Simôna sy i Andrea mirahalahy; nanipy harato tao anaty farihy izy roa lahy fa mpanarato no raharahany. 17Dia hoy i Jesoa taminy: --Andao hiaraka amiko fa hataoko mpanarato olona ianareo. 18Dia nilaozany avy hatrany ny haratony, ka lasa izy roa lahy niaraka tamin'i Jesoa. 19Ary nony nandroso kelikely i Jesoa, dia nahita an'i Jakôba sy i Jôhany mirahalahy, zanak'i Zebedeo. Nanamboatra ny haratony tao an-tsambokely izy roa lahy tamin'izay. 20Ary nantsoin'i Jesoa avy hatrany izy mirahalahy; dia nilaozany teo an-tsambokely i Zebedeo rainy mbamin'ireo mpikarama, fa lasa izy roa lahy niaraka tamin'i Jesoa. 21Dia nankany an-tanàna atao hoe Kafarnahòma i Jesoa mbamin'ireo mpianany efa-dahy; ary raha vao tonga ny sabata, dia niditra tao amin'ny sinagôga i Jesoa ka nampianatra tao. 22Talanjona ny olona nihaino ny fampianarany, satria nampianatra azy tamin-pahefana i Jesoa, fa tsy tahaka ireo mpahay lalàna. 23Tamin'izay indrindra, tao amin'ny sinagôgan-dry zareo, dia nisy lehilahy azon'ny fanahy maloto 24ka niantsoantso mafy hoe: --Fa hataonao inona izahay, ry Jesoa avy any Nazareta? Tonga handringana anay ve Ianao? Fantatro anie fa Ianao no ilay Masina avy amin'Andriamanitra e! 25Notenenin'i Jesoa mafy kosa ilay fanahy maloto ka nataony hoe: --Mangina, ary mialà amin-dralehilahy io. 26Dia nampifanintontsintona an-dralehilahy ny fanahy maloto ary nikiakiaka sady niala taminy. 27Raiki-tahotra ny olona rehetra ka nifanontany hoe: --Inona ity? Izany ka fampianarana vaovao ombàm-pahefana! Na dia ny fanahy maloto aza, baikon'ity olona ity ka manaiky Azy! 28Ary poatoizay dia niely eran'ny faritany Galilea manontolo ny lazan'i Jesoa. 29Vantany vao nivoaka ny sinagôga i Jesoa, dia niantrano tao amin-dry i Simôna sy i Andrea; niaraka taminy koa i Jakôba sy i Jôhany. 30Ary nandry teo am-pandriana ny rafozambavin'i Simôna fa voan'ny tazo, ka nampahafantarina an'i Jesoa avy hatrany. 31Dia nanatona azy i Jesoa ka nandray ny tanany ary nampitsangana azy. Nialan'ny tazo ravehivavy, ka nandroso sakafo ho an'ireo vahiny. 32Nony hariva efa maty masoandro, dia nentin'ny olona teo amin'i Jesoa avokoa izay mety ho marary sy azon'ny demony. 33Ka dia vory teo anoloan'ny varavarana ny vahoaka rehetra tao an-tanàna. 34Olona maro ianjadian'ny aretina isan-karazany no sitran'i Jesoa, ary demony maro no voaroakany; tsy navelany hiteniteny kosa ireo demony ireo, satria nahalala Azy. 35Ny ampitso maraina mbola maizina, dia nifoha i Jesoa ka niala tao an-tanàna ary lasa nivavaka tany amin'ny toerana mangina. 36Dia nitotototo nizaha Azy ry i Simôna sy ireo namany telo lahy; 37ka nony nahita an'i Jesoa izy efa-dahy, dia nilaza taminy hoe: --Mitady Anao ny olona rehetra. 38Fa hoy ny navaliny azy efa-dahy: --Andeha isika ho any an-toeran-kafa, any amin'ny tanàna akaiky manodidina, mba hitoriako teny any koa; izany manko no nialako tao an-tanàna. 39Dia lasa i Jesoa nitety an'i Galilea manontolo, nitoriteny tany amin'ny sinagôgan-dry zareo Jiosy sady nandroaka ny demony. 40Ary nanatona an'i Jesoa ity lehilahy marary hoditra ka nitalaho taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: --Raha sitrakao, dia hainao diovina aho. 41Onena azy i Jesoa ka nanatsotra tanana nikasika azy sady niteny hoe: --Sitrako, madiova ianao. 42Avy hatrany dia nialan'ny aretin-koditra nahazo azy ralehilahy ka nadio. 43Dia nasain'i Jesoa nandeha niaraka tamin'izay izy sady nofeperany mafy 44nataony hoe: --Tandremo mihitsy ny milaza izao na amin'iza na amin'iza; fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ary ento ny fanatitra voadidin'i Mosesy mba ho vavolombelona amin'ny olona fa madio ianao. 45Kanjo raha vao niala teo ralehilahy, dia nanao antso avo izay nitranga taminy ary nampiely izany. Koa tsy afa-niditra an-tanàna tamin'ny fomba miharihary intsony i Jesoa; fa dia any amin'ny toerana mangina ivelan-tanàna any foana Izy, kanefa mbola nohatonin'ny olona avy eny rehetra eny.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\