Marka 10

1Nony niala teo i Jesoa, dia nankany amin'ny faritra antsisin'i Jodea, eny andafin'ny ony Jôrdàna. Ary tonga maro teo aminy indray ny olona, ka nampianariny toy ny fanaony. 2Dia nisy Farisianina nanatona an'i Jesoa mba hamandrika Azy ka nanontany Azy hoe: --Azon'ny lehilahy atao ve ny manary vady? 3Fa novalian'i Jesoa hoe: --Inona no didy nomen'i Mosesy anareo? 4Dia hoy iretsy hoe: --Navelan'i Mosesy "hanao taratasy fisaraham-panambadiana sy hanary vady" ny lehilahy. 5Hoy koa i Jesoa taminy: --Noho ianareo mafy fo no nanoratan'i Mosesy izany didy izany ho anareo. 6Fa hatrany am-piandohana, fony nahary izao tontolo izao Andriamanitra, "dia nanao ny olona ho lahy sy vavy." 7"Noho izany, dia handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny 8ary dia ho tena iray ihany izy roroa." Koa tsy roa intsony rehefa mpivady, fa tena iray ihany; 9noho izany, izay nakamban'Andriamanitra, aoka tsy hosarahin'olombelona. 10Ary nony mby tao an-trano, dia nanontanian'ny mpianatra ny amin'izany indray i Jesoa; 11ka hoy i Jesoa taminy: --Na iza na iza lehilahy manary vady ka mampakatra vehivavy hafa dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha. 12Ary raha ny vavy no manary ny vadiny ka manambady lehilahy hafa, dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha. 13Nisy olona maro nitondra ankizy madinika nankeo amin'i Jesoa hametrahany tanana; nefa notenenin'ny mpianatra mafy ireo olona ireo. 14Nahita izany i Jesoa ka tezitra ary nilaza tamin'ny mpianany hoe: --Avelao ny ankizy madinika hanatona Ahy, fa aza raràna, satria an'ny toa azy ireny ny Fanjakàn'Andriamanitra. 15Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza tsy mandray ny Fanjakàn'Andriamanitra toy ny andraisan'ny ankizy madinika azy, dia tsy ho tafiditra ao. 16Avy eo dia notrotroin'i Jesoa ireo zaza ireo ary nametrahany tanana ka notsofiny rano. 17Ary nony niainga handeha i Jesoa, dia nisy lehilahy nanatona Azy, ka nandohalika teo anoloany ary nanontany Azy hoe: --Ry Mpampianatra tapitra ohatra ô, inona no tokony hataoko hananako anjara amin'ny fiaina-maharitra mandrakizay? 18Dia hoy i Jesoa taminy: --Nahoana Aho no ataonao hoe tapitra ohatra? Tsy misy tapitra ohatra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. 19Fantatrao ny didy hoe: "Aza mamono olona, aza maka vadin'olona, aza mangalatra, aza manao vavolombelona tsy marina", aza manambaka, "hajao ny rainao sy ny reninao." 20Fa hoy ralehilahy taminy: --Mpampianatra ô, izany rehetra izany dia efa voatandriko hatramin'ny fahatanorako! 21Dia nijery azy tsara i Jesoa ka velom-pitiavana azy ary niteny taminy hoe: --Zavatra iray no tsy ampy aminao; ndeha amidio ny fanananao rehetra ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny, dia hanana rakitra any an-danitra ianao; raha efa izany, dia hiaraka amiko. 22Dia nanjombona endrika ralehilahy noho izany teny izany; ka lasa nandeha tamin'alahelo, satria nanan-karembe. 23Fa i Jesoa kosa nijerijery manodidina azy ka niteny tamin'ny mpianany hoe: --Sarotra mihitsy amin'ny mpanankarena ny hiditra ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra! 24Gaga ny mpianatra noho izany teniny izany, kanefa dia mbola namerina ny teniny indray i Jesoa ka nanao taminy hoe: --Sarotra mihitsy, anaka, ny miditra ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 25Moramora kokoa ny idiran'ny rameva ao amin'ny vodifanjaikely noho ny idiran'ny mpanankarena ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 26Vao mainka talanjona ireo mpianatra ka nifanontany hoe: --Ka iza àry no mety ho voavonjy? 27Fa nojeren'i Jesoa tsara ireto mpianany sady nataony hoe: --Raha amin'ny olombelona, dia zavatra tsy hainy izany; fa tsy mba toy izany amin'Andriamanitra. Raha amin'Andriamanitra manko, dia hainy avokoa ny zava-drehetra. 28Dia hoy i Petera tamin'i Jesoa: --Indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ary dia izao miaraka aminao izao. 29Ka hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano na mpiray tampo na reny na ray na zanaka na tany noho ny fitiavana Ahy sy fitiavana ny Vaovao Mahafaly, 30ka tsy hahazo injato henin'izany ankehitriny amin'izao etỳ izao, dia trano sy mpiray tampo sy reny sy zanaka sy tany, ombam-panenjehana ihany koa, ary hahazo ny fiaina-maharitra mandrakizay amin'ny andro ho avy. 31Kanefa maro amin'ireo voalohany no ho farany, ary maro amin'ireo farany no ho voalohany. 32Teny an-dalana miakatra ho any Jerosalema i Jesoa sy ny mpianany; ka i Jesoa no lohalalana, ary gaga ny mpianatra; ny olon-kafa tafara-dia tamin-dry zareo kosa raiki-tahotra. Dia nalain'i Jesoa ho eo aminy indray ny 12 lahy, ka nilazany an'izay madiva hanjo Azy: 33--Indro miakatra ho any Jerosalema isika; ary ny Zanak'olona dia hatolotra an'ireo lohandoha-mpisorona sy mpahay lalàna, hohelohiny ho faty; ry zareo kosa hanolotra azy amin'ny hafa firenena 34ka hoesoiny, hororany sy hokapohiny ary dia hovonoiny ho faty. Kanefa andro fahatelo aorian'izany, dia hitsangana velona Izy. 35Fa nanatona an'i Jesoa ry i Jakôba sy i Jôhany zanakalahin'i Zebedeo ka nanao taminy hoe: --Mpampianatra ô, irînay ny hanaovanao aminay izay hangatahinay aminao izao! 36Dia hoy i Jesoa taminy: --Inona àry no irînareo hataoko aminareo? 37Ka novalian'izy mirahalahy hoe: --Ny anankiray aminay mirahalahy mba hipetraka eo ankavananao ary ny anankiray eo ankavianao, rehefa heni-boninahitra Ianao. 38Fa hoy i Jesoa taminy: --Tsy fantatrareo manko izay angatahinareo; vitanareo ve ny hiaritra fijaliana tahaka ny hiaretako, na ny hiroso amin'ny batisa hirosoako? 39Ka novalian'ireo hoe: --Vitanay! Dia hoy i Jesoa taminy: --Ny fijaliana hiaretako dia hiaretanareo tokoa, ary ny batisa hirosoako dia hirosoanareo tokoa; 40fa izany hoe hipetraka eo ankavanako na eo ankaviako izany kosa tsy miankina amiko, fa ho an'izay nanomanan'Andriamanitra azy. 41Nony nandre izany izy folo lahy, dia tezitra tamin'i Jakôba sy i Jôhany. 42Fa nantsoin'i Jesoa hanatona azy izy rehetra ka nilazany hoe: --Fantatrareo fa, eo amin'ny hafa firenena, ireo heverina hoe filohany dia manjakazaka; ary ny lehibeny dia manampatra fahefana. 43Tsy mba toy izany kosa eo aminareo; fa izay te ho lehibe eo aminareo dia ho mpiasanareo, 44ary izay te ho voalohany eo aminareo dia ho mpanomponareo. 45Satria tsy hotompoina no nahatongavan'ny Zanak'olona, fa hanompo ary hanolotra ny ainy ho fanavotana ny besinimaro! 46Dia tonga tao Jerikao ry i Jesoa sy ny mpiara-dia taminy. Ary fony niala ny tanàna i Jesoa sy ny mpianany mbamin'ny vahoaka be, dia efa nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo jamba mpangataka. 47Reny fa i Jesoa avy any Nazareta izay, ka nanomboka niantsoantso mafy izy hoe: --Ry Jesoa Zanak'i Davida ô, mamindrà fo amiko! 48Norahonan'ny olona maro izy hangina, fa vao mainka koa niantsoantso mafy hoe: --Ry Zanak'i Davida ô, mamindrà fo amiko! 49Ary nijanona i Jesoa ka nilaza hoe: --Antsoy izy! Dia nantsoin'ny olona ilay jamba nataony hoe: --Mahereza, antsoiny ianao ka mitsangàna! 50Natsipin'i Bartimeo ny lambany, ka niantsambotra nanatona an'i Jesoa izy. 51Dia niteny i Jesoa nanao taminy hoe: --Inona no tianao hataoko aminao? Dia hoy ilay jamba taminy: --Mpampianatra ô, ny hampahiratra ahy! 52Ka hoy i Jesoa: --Mandehana, ny finoanao no nahasitrana anao! Dia nahiratra niaraka tamin'izay ilay jamba, ka lasa nanaraka an'i Jesoa teny an-dalana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\