Marka 11

1Ary nanakaiky an'i Jerosalema i Jesoa mbamin'ny mpianany sy ny vahoaka tafaraka taminy, ka mby tao amin'ny faritr'i Betifage sy i Betania, teo akaikin'ny tendrombohitra atao hoe Analanôliva. Dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany i Jesoa 2ka nanao taminy hoe: --Mankanesa amin'itsy tanàna manoloana anareo itsy. Raha vao tafiditra ao ianareo, dia hahita zana-boriky mifatotra mbola tsy nitaingenan'olona; vahao izy dia ento atỳ. 3Ary raha misy olona manontany anareo hoe: "Ahoana no anaovanareo izao?", dia valio hoe: "Misy ilàn'ny Tompo azy, fa vetivety foana dia haveriny eto." 4Dia lasa izy roa lahy ka nahita zana-boriky mifatotra eo alatrano akaiky varavarana teo amoron-dalana, dia novahany. 5Fa ny sasany tamin'ny olona nijoro teo nanontany azy roa lahy hoe: --Hataonareo inona no vahanareo ity zana-boriky? 6Dia novaliany araka ny nanafaran'i Jesoa azy, ka navelan'ny olona. 7Nentin'izy roa lahy nankeo amin'i Jesoa ilay zana-boriky, ka nametrahan'ny mpianatra rehetra ny lambany teo amboniny ary dia nitaingenan'i Jesoa. 8Maro ny olona namelatra ny lambany teny amin'ny lalana; ny an'ny sasany kosa rantsan-kazo tinapaka teny an-tsaha. 9Ary ireo olona nialoha an'i Jesoa na ireo nanaraka Azy dia samy niantsoantso hoe: --Dera anie ho an'Andriamanitra! Hombam-pitahiana amin'ny anaran'ny Tompo anie Ilay avy! 10Hombam-pitahiana anie ity Fanjakana tonga, dia ny Fanjakan'i Davida raintsika! Dera anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra! 11Dia niditra tao Jerosalema i Jesoa ka namantana tao an-kianjan'ny tempoly; ary nony avy nijerijery ny zavatra rehetra Izy, sady efa hariva ny andro, dia lasa nankany Betania niaraka tamin'ny 12 lahy. 12Ny ampitson'iny, raha niala tao Betania i Jesoa sy ny mpianany, dia nahatsiaro noana i Jesoa. 13Nahatazana aviavy anankiray nandrobona Izy; ka lasa nankeo nizaha raha sendra nisy voany; kanjo nony tonga teo Izy, dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy raviny fotsiny, satria tsy fotoanan'ny aviavy. 14Dia niteny i Jesoa ka nanao tamin'ilay aviavy hoe: --Tsy hisy olona hihinana voa avy aminao intsony na oviana na oviana! Ary ren'ny mpianany izany. 15Dia tonga tao Jerosalema ry zareo. Ary namantana tao an-kianjan'ny tempoly i Jesoa; ka ireo mpivarotra sy mpividy teo noroahiny, ny latabatr'ireo mpanakalo vola sy ny sezan'ireo mpivaro-boromahailala nazerany, 16ary tsy nisy olona navelany hitondra fitaovana hamakivaky ny kianjan'ny tempoly. 17Dia nampianatra ny olona i Jesoa ary nanao taminy hoe: --Tsy izao ve no voalazan'ny Soratra Masina: "Ny tranoko dia hantsoina hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra"? Nefa he ity izy ataonareo zohy fieren'ny mpangalatra! 18Ary nahare izany ny lohandoha-mpisorona sy ny mpahay lalàna, ka nitady izay fomba hamonoana an'i Jesoa; fa natahotra Azy manko ry zareo satria nahatalanjona ny vahoaka rehetra ny fampianarany. 19Ary nony hariva ny andro, dia niala tao an-tanàna i Jesoa sy ny mpianany. 20Nandalo teo amin'ilay aviavy ry zareo ny ampitso maraina, ka nahita ity hazo maina hatramin'ny fakany. 21Dia nahatsiahy i Petera ka nanao tamin'i Jesoa hoe: --Mpampianatra ô, jereo fa maina ilay aviavy nozoninao! 22Namaly i Jesoa ka nanao tamin'ireo mpianany hoe: --Manàna finoana an'Andriamanitra! 23Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza hilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe: "Mialà eo, ary mianjerà any an-dranomasina", ka tsy misalasala ao am-po, fa mino hoe ho tonga izay lazainy, dia ho tanteraka aminy tokoa. 24Koa izao no teniko aminareo: na inona na inona hangatahinareo amin'ny vavaka ataonareo, inoy fa efa azonareo, dia hotanteraka aminareo tokoa. 25Ary raha mijoro mivavaka ianareo, ka misy olona anananareo alahelo dia mamelà ny hadisoany mba havelan'ny Rainareo Izay any an-danitra koa ny hadisoanareo. [ 26Fa raha tsy mamela ianareo, dia tsy havelan'ny Rainareo Izay any an-danitra koa ny hadisoanareo.] 27Dia tonga tao Jerosalema indray i Jesoa sy ny mpianany. Ary nandehandeha teo an-kianjan'ny tempoly i Jesoa no nanatona Azy ny lohandoha-mpisorona sy ny mpahay lalàna ary ny loholona. 28Dia hoy ireo taminy: --Fahefana ahoana moa no anaovanao an'izao zavatra izao? Ary iza no nanome Anao izany fahefana izany, ka ahazoanao manao an'izao? 29Fa novalian'i Jesoa hoe: --Hanontany anareo zavatra anankiray monja aho ka valio, dia holazaiko anareo koa ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao. 30Iza no naniraka an'i Jôhany hanao batisa, Andriamanitra sa olombelona? Valio Aho! 31Dia velona ady hevitra ry zareo ka nifampiresaka hoe: --Raha lazaintsika hoe: "Andriamanitra no naniraka azy", dia hanontany Izy hoe: "Koa nahoana no tsy ninoanareo i Jôhany?" 32Raha lazaintsika hoe: "Olombelona no naniraka azy..." (Natahotra ny vahoaka ry zareo satria neken'ny olona rehetra fa mpaminanin'Andriamanitra tokoa i Jôhany). 33Koa dia izao no navaliny an'i Jesoa: --Tsy hitanay izay holazaina! Ary hoy i Jesoa taminy: --Izaho koa tsy hilaza aminareo ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\