Marka 13

1Nony niala teo an-kianjan'ny tempoly i Jesoa, dia hoy ny mpianany anankiray taminy: --Mpampianatra ô, jereo ange! Endrey ireto vato, endrey ireto rafitra! 2Dia hoy i Jesoa taminy: --Hitanao ve ireo rafitra miezinezina ireo? Tsy havela hisy vato mifanongoa eo ka tsy harodana. 3Ary nony nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Analanôliva tandrifin'ny tempoly i Jesoa, dia nanontany Azy manokana i Petera sy i Jakôba ary i Jôhany sy i Andrea nanao hoe: 4--Lazao anay: oviana no hahatongavan'izany ary inona no famantarana fa hoe madiva ho tonga ny fiafaran'ireo rehetra ireo? 5Ka hoy i Jesoa taminy: --Tandremo fandrao hisy hamitaka anareo. 6Maro no ho avy hisandoka ny anarako ary hiteny hoe: "Izaho no ilay Mesia"; ary maro ny olona ho voafitany. 7Ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo, dia aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, kanefa tsy mbola izany no ho farany. 8Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, hisy koa fanjakana hitsangana hamely fanjakana; hisy horohorontany amin'ny toerana samihafa, sady hisy mosary. Izany no ho toy ny santatry ny fanaintainam-piterahana. 9Tandremo ny amin'ny tenanareo. Hatolotry ny olona amin'ny mpitsara isan-tanàna ianareo ka hokapohiny any amin'ny sinagôga; ary hitsangana eo anoloan'ny mpifehy sy ny mpanjaka ianareo noho ny maha mpianatro anareo, mba hijoroanareo ho vavolombelona manambara Ahy eo anatrehany. 10Kanefa tsy maintsy hotorîna amin'ny firenena rehetra aloha ny Vaovao Mahafaly. 11Rehefa hoentina hatolotra amin'ny mpitsara ianareo, dia aza manahy hoe inona no holazainareo; fa izay teny homena anareo amin'izay fotoana izay, lazaina; satria tsy teny avy aminareo no holazainareo fa teny avy amin'ny Fanahy Masina. 12Hisy olona hanolotra ny iray tampo aminy hovonoina; hisy ray hanolotra ny zanany hovonoina; ary hisy zanaka hitsangana hanohitra ny ray aman-dreniny ka hampanameloka azy ho faty. 13Hankahalain'ny olona rehetra ianareo satria miandany amiko; kanefa izay maharitra hatramin'ny farany no ho voavonjy. 14--Ho hitanareo eo amin'izay tsy tokony hisy azy "ilay fanimbazimbana mahatsiravina." (Aoka hahazo tsara izay mamaky). 15Koa amin'izany, izay any Jodea aoka handositra any an-tendrombohitra; izay any an-tampon-trano aoka tsy hidina ary aoka tsy hiditra haka zavatra ao an-tranony; 16izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany. 17Loza no hanjo ny bevohòka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany. 18Mivavaha mba tsy ho amin'ny ririnina no hahatongavan'izany. 19Fa ho andro fijaliana izany, dia fijaliana tsy mbola nisy toa azy hatramin'ny niandohan'ny zavaboaary, ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy toa azy intsony koa. 20Raha tsy efa nanapa-kevitra hanafohy ireo andro ireo ny Tompo, dia tsy hisy olona ho voavonjy; fa noho ireo olom-boafidiny, dia nohafohezin'ny Tompo ireo andro ireo. 21Ary amin'izany, raha misy olona milaza aminareo hoe: "Indro atỳ ny Mesia" na hoe "Indro arỳ Izy", dia aza mino. 22Fa olona misandoka ho Mesia sy ho mpaminany no hijoro, ka hanao famantarana sy zava-mahagaga hamitahany na dia ny olom-boafidin'Andriamanitra aza raha azony natao. 23Koa mitandrema, fa efa voalazako mialoha taminareo ny zavatra rehetra. 24--Fa amin'ireo andro ireo, raha vao afaka izany fijaliana izany, dia hihamaizina ny masoandro, tsy handefa taratra intsony ny volana, 25hiraraka avy eny amin'ny habakabaka ny kintana ary ho voahozongozona ireo herin'ny habakabaka. 26Amin'izay ny Zanak'olona dia ho hita voahodidin-drahona, sady tamy omban-kery lehibe sy ombam-boninahitra; 27ary dia haniraka ny anjeliny Izy ka hanangona ny olom-boafidiny avy any amin'ny vazantany efatra, manomboka amin'ny faravodilanitra ankilany ka miafara amin'ny faravodilanitra andaniny. 28--Raiso ho anatra ity fanoharana avy amin'ny aviavy ity: Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky izay ny fahavaratra. 29Toy izany koa, raha vao hitanareo tonga izany rehetra izany, dia fantaro fa efa akaiky ny Zanak'olona ary mby eo am-baravarana. 30Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity, dia ho tonga izany rehetra izany. 31Ho levona ny tany amana habakabaka, fa ny teniko tsy mba ho levona. 32--Fa ny amin'izay andro sy ora hahatongavan'izany, dia tsy misy mahalala na ny anjely any an-danitra na ny Zanak'olona, fa Izy Ray ihany. 33Mitandrema sy miareta tory ary mivavaha fa tsy fantatrareo izay hahatongavan'izany fotoanandro izany. 34Ho tahaka ny amin'ity lehilahy handeha any an-tany hafa izany: nandao ny tranony ralehilahy ary nizara fahefana tamin'ireo mpiasany ka samy notolorany ny raharahany avy, dia nanafatrafatra ny mpiandry vavahady hiambina. 35Koa miambena àry fa tsy fantatrareo ny fotoana hiavian'ny tompon-trano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. 36Tandremo sao tonga tampoka izy ka hitany matory ianareo. 37Ary izao lazaiko aminareo izao, dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa: Miambena!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\