Marka 16

1Rehefa tapitra ny andro sabata, dia lasa i Maria ilay avy any Magdalà sy i Salôme ary i Maria renin'i Jôsèta nividy zava-manitra, fa nikasa handeha hanosotra an'i Jesoa. 2Ka ny andro alahady vao maraina be, raha iny niposaka iny ny masoandro, dia nankany amin'ny fasana izy telo vavy 3ary nifampilaza hoe: --Iza no hasaintsika hanakodia ny vato avy eo amin'ny vavafasana? 4Kanjo nony nitraka izy telo vavy, dia tazany ny vato satria goavambe ary hitany efa voakodia. 5Dia niditra tao am-pasana izy telo vavy ka raiki-tahotra nahita tovolahy niakanjo fotsy nipetraka teo ankavanam-pasana. 6Fa hoy ilay tovolahy taminy: --Aoka izay ny tahotra. Mitady an'i Jesoa avy any Nazareta, Ilay nohomboana tamin'ny hazofijaliana, ianareo; efa nitsangana velona Izy ka tsy eto intsony. Jereo fa teo ny toerana nametrahana Azy. 7Fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy amin'i Petera hoe: "Mialoha lalana anareo any Galilea, hono, Izy; any no hahitanareo Azy, araka ny voalazany taminareo." 8Dia nivoaka ny fasana izy telo vavy, ka lasa nandositra niala teo fa tora-kovitra sady talanjona; nefa tsy nilaza na inona na inona tamin'olona, satria natahotra. [ 9Rehefa nitsangana velona i Jesoa ny alahady vao maraina be, dia tamin'i Maria avy any Magdalà, ilay nandroahany demony fito, no nisehoany voalohany. 10Io indray lasa nitantara tamin'ireo mpomba an'i Jesoa, izay mbola nisaona sy nitomany. 11Ireo anefa, nony nandre ny voalazan-dravehivavy fa hoe velona i Jesoa ary hitany, dia tsy nino. 12Taorian'izany, dia roa lahy tamin'ireo mpianatra no nisehoan'i Jesoa tamin'ny fomba hafa indray, raha ilay nandeha nankany ambanivohitra iny izy roa lahy. 13Ireo koa niverin-dalana nitantara tamin'ny namany; fa na dia ireo aza tsy ninoany koa. 14Ary farany dia izy 11 lahy teo am-pisakafoana no nisehoan'i Jesoa, ka nomeny tsiny noho izy malain-kino sy mafy fo satria tsy nety nino ireo nahita Azy efa tafatsangana velona. 15Dia hoy koa i Jesoa taminy: --Mandehana eran'izao tontolo izao, torio amin'ny olombelona rehetra ny Vaovao Mahafaly. 16Izay hino ka hatao batisa, dia ho voavonjy; fa izay tsy hino, dia hohelohina. 17Ary ireto no famantarana homba izay mino: handroaka demony amin'ny anarako izy; hiteny amin'ny fiteny vaovao; 18handray menarana sy hisotro poizina mahafaty, nefa tsy haninon-tsy haninona; ary hametra-tanana amin'ny marary, dia ho sitrana ireny. 19Ary i Jesoa Tompo, rehefa avy niteny tamin'ny 11 lahy toy izany, dia nakarina any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. 20Ireo mpianany kosa lasa nitory ny Vaovao Mahafaly hatraiza haraiza; ary ny Tompo dia niara-niasa taminy sy nanome hery ny teny notorîny tamin'ny alalan'ny famantarana nampombany azy.] [ (9) Kanefa ny zavatra rehetra nanafarana azy telo vavy dia notantarainy fohifohy tamin'i Petera sy ny namany. (10) Ary taorian'izany, dia i Jesoa mihitsy no naniraka ny mpianany, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, hitory ilay hafatra masina tsy tontan'ny ela, dia ny famonjena maharitra mandrakizay. Amen.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\