Marka 2

1Tafaverina tao Kafarnahòma indray i Jesoa rehefa afaka andro vitsivitsy, ary ren'ny olona fa hoe tao an-trano Izy. 2Dia vory marobe ny olona ka tsy nisy hitoerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana aza; ary i Jesoa nanambara ny tenin'Andriamanitra taminy. 3Dia nisy olona tamy, nitondra lehilahy malemy nolanjain'olona efa-dahy hankeo amin'i Jesoa. 4Tsy afaka nanatona an'i Jesoa ry zareo noho ny habetsahan'ny vahoaka. Ary dia ny tafon-trano, tandrifin'izay nitoeran'i Jesoa, no nanesorany; ka rehefa voasokatra, dia nampidinany ny fandriana niamparan'ilay malemy. 5Hitan'i Jesoa ny finoan'ireto olona ka hoy Izy tamin'ilay malemy: --Voavela ny helokao, anaka! 6Fa nisy nipetraka teo kosa ireo mpahay lalàna ka nieritreritra tao am-pony hoe: 7"Nahoana no miteny toy izany ilay ity? Manevateva an'Andriamanitra! Iza no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra irery ihany?" 8Takatr'i Jesoa avy hatrany ny eritreritr'iretsy mpahay lalàna ka hoy Izy taminy: --Nahoana ianareo no mieritreritra izany ao am-ponareo? 9Inona moa no tsotsotra kokoa, ny milaza amin'ity malemy ity hoe: "Voavela ny helokao", sa ny milaza aminy hoe: "Mitsangàna, ka batao ny fandrianao ary mandehana"? 10Aoka ho fantatrareo fa ny Zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana hamela heloka! Dia hoy i Jesoa tamin'ilay malemy: 11--Mandidy anao aho, mitsangàna, batao ny fandrianao ka modia any an-tranonao! 12Dia nitsangana ilay malemy ka nibata ny fandriany avy hatrany ary lasa nandeha teo imason'ny olona rehetra. Dia talanjona avokoa izay rehetra teo ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady vaky vava hoe: --Tsy mbola nahita zavatra toy izao na oviana na oviana isika! 13Dia nankany amoron'ny farihin'i Galilea indray i Jesoa ary nanatona Azy ny vahoaka rehetra ka nampianariny. 14Raha nandalo i Jesoa, dia nahita an'i Levỳ zanakalahin'i Halfeo nipetraka teo amin'ny birao famorian-ketra ary hoy i Jesoa taminy: --Avia hiaraka amiko! Dia nitsangana i Levỳ ka nandeha niaraka taminy. 15Ary raha nisakafo tao an-tranon'i Levỳ i Jesoa, dia maro ny mpamory hetra sy ny mpanota no tonga niara-nihinana tamin'Izy sy ny mpianany; fa maro ireo karazan'olona ireo no fatra-panaraka Azy. 16Rehefa nahita an'i Jesoa niara-nisakafo tamin'ny mpanota sy ny mpamory hetra ireo mpahay lalàna anisan'ny antokom-pivavahana Farisianina, dia nilaza tamin'ny mpianatr'i Jesoa hoe: --Dia miara-misakafo amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota ve Izy io? 17Henon'i Jesoa izany ka hoy Izy tamin'ny mpahay lalàna: --Tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary! Tsy hiantso ny olo-marina no nahatongavako fa hiantso ny mpanota! 18Nifady hanina ny mpianatr'i Jôhany Mpanao batisa sy ny Farisianina tamin'izay; ka nisy olona tonga teo amin'i Jesoa hanontany Azy hoe: --Nahoana ny mpianatr'i Jôhany sy ny mpianatry ny Farisianina no mifady hanina, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady? 19Dia izao no navalin'i Jesoa: --Moa azon'ireo mpanotrona ny mpampaka-bady atao ve ny mifady hanina raha mbola miaraka aminy eo ny mpampakatra? Tsia, tsy azony atao ny mifady hanina raha mbola miaraka aminy eo ny mpampakatra! 20Fa ho avy ny andro hanesorana ny mpampakatra eo aminy, ka amin'izay andro izay vao hifady hanina ireo mpanotrona. 21--Tsy misy olona manampina fitafiana tonta amin'ny tapa-damba vaovao; fa raha izany, dia handrirotra ny fitafiana tonta ilay tapa-damba vaovao izay natampina, ary dia mainka koa hitatra ny rovitra. 22--Toy izany koa, tsy misy olona mitahiry divay vaovao ao anaty siny hoditra efa tranainy; raha izany, dia ho rotiky ny divay ny siny hoditra ka hafoy ny divay mbamin'ny siny hoditra. Fa siny hoditra vaovao no fitahirizana divay vaovao. 23Raha nandeha namaky tanimbary tamin'ny andro sabata ry i Jesoa, dia nioty salohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany. 24Ka hoy ny Farisianina tamin'i Jesoa: --Jereo, nahoana ireto mpianatrao no manao zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata? 25Dia novalian'i Jesoa hoe: --Tsy mbola novakînareo tao amin'ny Soratra Masina angaha izay nataon'i Davida raha tsy nanan-kohanina ka noana izy mbamin'ireo olona niaraka taminy? 26Niditra tao an-tranon'Andriamanitra i Davida tamin'ny andron'i Abiatara mpisorombe, ary nihinana ny mofo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra; kanefa izany mofo izany tsy azon'iza na iza hanina afa-tsy ny mpisorona ihany. Dia nomen'i Davida koa ireo olona niaraka taminy. 27Ary hoy i Jesoa tamin'ny Farisianina: --Ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata. 28Araka izany, na dia ny sabata aza dia ananan'ny Zanak'olona fahefana!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\