Marka 3

1Niditra tao amin'ny sinagôga indray i Jesoa ary nisy lehilahy maty tanana anila tao. 2Dia nizaha taratra an'i Jesoa ny olona raha hanasitrana an'io marary io amin'ny andro sabata Izy, mba hahazoany miampanga Azy. 3Fa hoy i Jesoa tamin'ilay lehilahy maty tanana: --Ndeha mijoro etsy afovoan'ny olona. 4Dia hoy i Jesoa tamin'ny olona nizaha taratra Azy: --Inona moa no azo atao amin'ny andro sabata, ny manao soa sa ny manao ratsy? ny mamonjy ain'olona sa ny mamono olona? Fa tsy nisy niteny ny olona. 5Dia tezitra i Jesoa nanopy maso manodidina nijery azy ireo, sady nalahelo tokoa noho ny hamafin'ny fony, ka niteny tamin-dralehilahy hoe: --Atsory ny tananao! Dia natsotran'ilay marary ny tanany ka sitrana. 6Fa lasa nivoaka ny sinagôga avy hatrany kosa ny Farisianina, ary niara-nioko tamin'ny Herôdianina ny amin'izay hamonoana an'i Jesoa. 7Dia lasa i Jesoa nihataka teny amoron'ny farihin'i Galilea niaraka tamin'ny mpianany. Vahoaka maro no nanaraka Azy avy ao Galilea; toy izany koa ny avy any Jodea 8sy avy any Jerosalema, avy any Idomea sy andafin'ny ony Jôrdàna, ary avy amin'ny faritra manodidina an'i Tiro sy i Sidôna. Samy nandre izay nataon'i Jesoa izy rehetra ka nanatona Azy. 9Ary dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Anomany sambokely eto akaikiko Aho fandrao hifanosehan'ny vahoaka. 10Fa maro tokoa ny olona nositraniny, ka nifanesika mba hikasika Azy izay rehetra nanana aretina. 11Ary ireo fanahy maloto, isaky ny mahita an'i Jesoa, dia niankohoka teo anatrehany sady niantsoantso hoe: --Ianao no ilay Zanak'Andriamanitra! 12Fa i Jesoa niteny mafy azy ireo hoe: --Aza manao izay hahafantarana Ahy! 13Ary niakatra teo an-tendrombohitra i Jesoa, ka niantso izay tiany hantsoina; ary niala teo amin'ny vahoaka ireo ka nanatona Azy. 14Ary nanendry 12 lahy izay nomeny anarana hoe apôstôly Izy, mba hiaraka aminy sy hirahiny hitoriteny 15ka hanam-pahefana handroaka ny demony. 16Ireto no voatendriny ho isan'ny 12 lahy: i Simôna izay nampian'i Jesoa anarana hoe Petera; 17i Jakôba sy i Jôhany mirahalahy zanak'i Zebedeo ary nampian'i Jesoa anarana hoe Boanerjesy, izany hoe olona mahery setra tahaka ny varatra; 18i Andrea, i Filipo, i Bartôlômeo, i Matio, i Tômà, i Jakôba zanak'i Halfeo, i Tadeo, i Simôna Kananeanina, 19ary i Jodasy Iskariôta ilay nanolotra an'i Jesoa. 20Dia niverina tao an-trano i Jesoa; ary vory maro teo indray ny vahoaka, hany ka tsy afaka nisakafo Izy sy ny mpianany. 21Ren'ny fianakavian'i Jesoa izany ka niainga ireo mba haka Azy an-keriny satria hoe lasa adala Izy. 22Ary hoy ireo mpahay lalàna nidina avy tany Jerosalema hoe: --I Belzeboba no ao amin'ilay io ary fahefana avy amin'ny filohan'ny demony no androahany ny demony. 23Fa nantsoin'i Jesoa iretsy mpahay lalàna ka fanoharana no nitenenany taminy hoe: --Ahoana no hahafahan'i Satàna mandroaka an'i Satàna? 24Raha misy fanjakana miady an-trano, dia tsy haharitra izany fanjakana izany; 25ary raha misy fianakaviana miady an-trano, dia tsy haharitra izany fianakaviana izany. 26Koa raha i Satàna no mitsangana hanohitra ny tenany sy miady an-trano, dia tsy haharitra izy fa ho vita eo ny aminy. 27Kanefa tsy misy olona afaka hiditra ao an-tranon'olona matanjaka mba handroba ny fananany, raha tsy voafatony aloha ilay olona matanjaka; dia izay izy vao mandroba ny ao an-trano. 28Ary lazaiko marina aminareo fa havelan'Andriamanitra avokoa ny heloka rehetra vitan'ny olombelona ary koa ny fanevatevana rehetra ataony an'Andriamanitra; 29fa na iza na iza manevateva ny Fanahy Masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka na oviana na oviana, satria fahotana raiki-tampisaka aminy mandrakizay no mahameloka azy. 30Nilaza manko ireo mpahay lalàna fa hoe fanahy maloto no ao amin'i Jesoa. 31Tamin'izay dia tonga ny renin'i Jesoa sy ireo rahalahiny, nijanona teo alatrano ary naniraka olona hiantso Azy. 32Vahoaka be no nipetraka nanodidina an'i Jesoa; ary nisy nilaza taminy hoe: --Indreo mitady Anao ao alatrano ao ny reninao sy ny rahalahinao. 33Fa hoy ny navalin'i Jesoa: --Iza moa no reniko sy rahalahiko? 34Dia natopiny tamin'ireo olona nipetraka nanodidina Azy ny masony ka hoy Izy: --Ireto no reniko sy rahalahiko. 35Fa na iza na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia izany no rahalahiko, anabaviko na reniko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\